PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konkurs studialny dwuetapowy na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną strefy wejściowej na plażę Stogi

Konkurs studialny dwuetapowy na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną strefy wejściowej na plażę Stogi
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Aktualności:

Ogłoszenie wyników etapu II konkursu (9.06.2022)

 

SPIS TREŚCI

I. Ogłoszenie konkursu

II. Harmonogram konkursu

III. Materiały do pobrania

IV. Pytania i odpowiedzi (etap I)

V. Rozstrzygnięcie etapu I

VI. Rozstrzygnięcie etapu II

 

 

I. Ogłoszenie konkursu

Prezydent Miasta Gdańska zaprasza do udziału w dwuetapowym konkursie studialnym na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną strefy wejściowej na plażę Stogi w Gdańsku, ogłoszonym Zarządzeniem z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 50/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 stycznia 2022

Organizatorem konkursu jest Gmina Miasta Gdańska.
Konkurs objęty jest patronatem:
– Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże w Gdańsku
– Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

logo SARP i POIA
 
 

II. Harmonogram konkursu

Ogłoszenie konkursu 19.01.2022
Termin rejestracji udziału w konkursie (przesłanie zgłoszenia udziału) 18.02.2022
Poinformowanie zgłoszonych uczestników o zakwalifikowaniu do konkursu 21.02.2022
Termin dostarczenia prac konkursowych do siedziby Organizatora w etapie I 31.03.2022
Ogłoszenie wyników etapu I konkursu 14.04.2022
Termin dostarczenia koncepcji urbanistyczno-architektonicznych do
siedziby Organizatora w etapie II
30.05.2022
Ogłoszenie wyników etapu II konkursu 9.06.2022

 

III. Materiały do pobrania

Regulamin konkursu, w tym materiały i wytyczne do projektowania

Regulamin - miniaturka graf
 
 
 

IV. Pytania i odpowiedzi (etap I)

 • Pytanie 1

Czy Organizatorzy mogą poszerzyć zakres osób mogących brać udział w rzeczonym konkursie i dopuścić do niego chociażby osoby z tytułem mgr inż. arch. bez uprawnień budowlanych? Charakter konkursu, którego wynikiem jest wyłącznie projekt koncepcyjny, ideowy i studialny, nie wymaga w tej kwestii "poświadczenia" wiedzy w prowadzeniu projektów budowlano-wykonawczych.

  • Odpowiedź:

Organizator konkursu nie dopuszcza do udziału w konkursie Uczestnika, który nie wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Oznacza to, że Uczestnik konkursu będący osobą fizyczną, nie musi posiadać powyższych uprawnień, musi jednak wykazać w zgłoszeniu, że dysponuje osobą z takimi uprawnieniami.

 • Pytanie 2

Jak głęboko można ingerować w koncepcji w "budynek hotelowo-gastronomiczny w budowie"? Jaki jest jego status - właściciel, zakres ukończonych prac itp.? I jak się to ma do planowanego budżetu inwestycji? 

  • Odpowiedź:

Budynek hotelowo-gastronomiczny nie jest budynkiem oddanym do użytkowania. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Budynek nie jest wyposażony w żadne instalacje (wod. kan, elektryczne itp.), brak ścian działowych i stolarki wewnętrznej.

Właścicielem budynku jest Gmina Gdańsk. Do czasu zakończenia dzierżawy terenu (tj. do 31 grudnia 2022r) dysponentem budynku jest dzierżawca. Zgodnie z treścią regulaminu, zał. B1 pkt. 5.3.5. „W koncepcji należy uwzględnić adaptację lub przebudowę istniejącego po zachodniej stronie budynku hotelowego (czterokondygnacyjny obiekt kubaturowy) mającą na celu zapewnienie spójności z estetyką całości założenia”. Organizator konkursu przyjął założenie, że maksymalny koszt całej inwestycji łącznie z adaptacją lub przebudową budynku hotelowo-gastronomicznego powinien się mieścić w kwocie 10 mln zł (zał. B1 pkt. 4.1. ). Zakładany koszt realizacji przedsięwzięcia wynika z szacunków opłacalności przedsięwzięcia i założonej skali projektu. Z uwagi na studialny charakter projektu konkursowego i stały wzrost cen kosztów budowy, kwota nie ma charakteru kwoty nieprzekraczalnej. Przekroczenie w pracy konkursowej budżetu założonego w regulaminie, przy wykazaniu jego zasadności nie będzie stanowić powodu do odrzucenia pracy. 

Sekretarz konkursu, Joanna Sidorczak-Heinsohn, 28.01.2022

 • Pytanie 3

Czy zgłoszenie powinno być podpisane przez wszystkich uczestników biorących wspólnie udział w konkursie?

  • Odpowiedź:

Zgłoszenie powinno być podpisane przez wszystkich uczestników biorących wspólnie udział w konkursie (zgodnie z regulaminem konkursu rozdział I Regulaminu pkt.4.1, który wymienia typy uczestnika konkursu/uczestników konkursu wspólnie biorących udział)

Dodatkowo, Organizator wyjaśnia, że nie wymaga, aby na zgłoszeniu udziału podpisy składali wszyscy członkowie zespołu projektowego biorącego udział w sporządzaniu pracy konkursowej. Podpisy zespołu projektowego biorącego udział w wykonaniu pracy konkursowej należy złożyć na karcie identyfikacyjnej dołączonej do pracy konkursowej.

 • Pytanie 4

Chciałabym prosić o wyjaśnienie, czy zgłoszenie może być podpisane i zeskanowane, czy też wymagany jest podpis elektroniczny (a jeśli tak, czy dotyczy to wszystkich uczestników biorących wspólnie udział w konkursie czy tylko pełnomocnika).

  • Odpowiedź:

Zgłoszenie ma być podpisane przez uczestnika /uczestników konkursu wspólnie biorących udział, a następnie zeskanowane i przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w regulaminie konkursu. Jeżeli uczestnik/uczestnicy ustanowią pełnomocnika należy w taki sam sposób przesłać kopię pełnomocnictwa załączając ją do zgłoszenia. Na zgłoszeniu powinien się podpisać uczestnik/uczestnicy lub ustanowiony pełnomocnik.

Organizator nie przewiduje składania dokumentów poświadczonych podpisem elektronicznym.

Sekretarz konkursu, Joanna Sidorczak-Heinsohn, 2.02.2022

 • Pytanie 5

Czy można prosić o dodanie do materiałów konkursowych mapy sytuacyjno-wysokościowej w formacie, dwg Autocada? W tej chwili jest, z tego co widzę dgn, i mam problemy z otwarciem tego pliku.

  • Odpowiedź:

Pliki w formacie dwg i dxf zostały dodane do katalogu zawierającego materiały do pobrania.

Sekretarz konkursu, Joanna Sidorczak-Heinsohn, 4.02.2022 

 • Pytanie 6  

MPZP zaleca maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, co oczywiście jest zgodne z naszą wizją tego terenu. Czy mają państwo inwentaryzację istniejącego drzewostanu abyśmy nasz projekt mogli w wykonać w taki sposób, aby uniknąć wycinek istniejących drzew? Na mapie, która widnieje jako załącznik do konkursu wielu drzew nie ma. Wnioskuję to na podstawie naniesienia ortofoto mapy ma mapę z Załącznik B5 - mapa syt-wys.  

  • Odpowiedź:  

Organizator konkursu nie posiada odrębnej inwentaryzacji zieleni wykonanej dla obszaru konkursu. Teren wyznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy nie jest zadrzewiony. Obszar ten jest wybetonowanym placem, a widoczna tam zieleń to drobne samosiejki (sosna i brzoza) wrastające w szczeliny nawierzchni. Zieleń ta może być usunięta.  

W stosunku do istniejącej zieleni w zachodniej części terenu opracowania poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy (zieleń nie ujęta na mapie syt.-wys., a widoczna na zdjęciach lotniczych) rekomenduje się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu. 

Sekretarz konkursu, Joanna Sidorczak-Heinsohn, 8.02.2022

 • Pytanie 7

Czy zagraniczna pracownia architektoniczna może wziąć udział w Konkursie studialnym na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną strefy wejściowej na plażę Stogi?

  • Odpowiedź

Zagraniczna pracownia może wziąć udział w konkursie, ale ponieważ konkurs jest prowadzony na polskim gruncie prawnym i uzyskane w konkursie projekty będą mieć wpływ na przyszłą realizację nowego zagospodarowania strefy wejściowej na plażę Stogi, uczestnik konkursu musi wykazać, że dysponuje osobą posiadającą wymagane uprawnienia do projektowania potwierdzone członkostwem w izbie samorządu zawodowego na terenie Polski. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

Sekretarz konkursu, Joanna Sidorczak-Heinsohn, 16.02.2022

 • Pytanie 8  

Czy jest szansa na uzyskanie bardziej dokładnego rzutu budynku istniejącego? Czy w ramach zadania projektowego mamy rozwiązać funkcje/ zaprojektować układ w istniejącym budynku? Do tego niezbędny jest rzut bardziej dokładny niż ten w regulaminie. Jeśli zmiany mają dotyczyć tylko wyglądu budynku z zewnątrz dostarczony przez organizatora rzut w pełni starczy.  

  • Odpowiedź 

Zgodnie z treścią regulaminu, zał. B1 pkt. 5.3.5. „W koncepcji należy uwzględnić adaptację lub przebudowę istniejącego po zachodniej stronie budynku hotelowego (czterokondygnacyjny obiekt kubaturowy) mającą na celu zapewnienie spójności z estetyką całości założenia”. Z powyższego zapisu wynika, że wprowadzenie zmian w istniejącym budynku gastronomiczno-hotelowym  dotyczyć powinno jego zewnętrznej formy.   

 •  Pytanie 9 

Czy istniejący budynek wchodzi w skład obliczanej przez organizatora (regulamin: część B 5.1) pow. użytkowej 1350m2 i pow. zabudowy równej 900 m2

  • Odpowiedź 

Istniejący budynek nie został wliczony w projektowane powierzchnie. Podane parametry dotyczą powierzchni nowych obiektów. 

 •  Pytanie 10  

Termin oddania pierwszego etapu jest dniem w którym praca ma zostać dostarczona do biura Architekta Miasta Gdańska. Nie chodzi w tym przypadku o datę stempla pocztowego/ nadania u kuriera. Druga część pytania: do której godziny 31.03 można dostarczać prace do biura  Architekta Miasta Gdańska? 

  • Odpowiedź 

Praca konkursowa wykonana w I etapie konkursu musi być dostarczona do siedziby organizatora do dnia 31 marca 2022 roku, do godziny 16.00 (przed zamknięciem Urzędu dla klientów). 

Uwaga! 
Miejsce składania prac konkursowych: 

   • Pracę konkursową należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Biura Architekta Miasta, Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 1 (Budynek Wozowni, wejście od strony Bastionu św. Elżbiety)  pokój 3,  
   • lub przesłać za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres:  

Biuro Architekta Miasta 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk  
z dopiskiem „KONKURS HALA PLAŻOWA STOGI” 

Sekretarz konkursu, Joanna Sidorczak-Heinsohn, 1.03.2022

 • Pytanie 11 

Czy znane są intencje Zamawiającego odnośnie budynku położonego w północnej części terenu (ul. Wydmy) mieszczącego sanitariaty. Budynek ten zdaje się być w zadowalającym stanie technicznym. Czy w związku z tym Zamawiający rozważa zachowanie/adaptację tego budynku? 

  • Odpowiedź: 

Budynek z funkcją toalety publicznej nie zmienia swego przeznaczenia i nie przewiduje się jego przebudowy. 

Sekretarz konkursu, Joanna Sidorczak-Heinsohn, 11.03.2022

 • Pytanie 12

Proszę o informację czy powierzchnia zajęta przez wiatę lub zadaszony taras jest wliczana do powierzchni zabudowy?

  • Odpowiedź:

Powierzchnia zajęta przez wiatę lub zadaszony taras nie jest wliczana w powierzchnię zabudowy (w kontekście analizy opłacalności inwestycji, która stała się podstawą do oszacowania powierzchni użytkowej - załącznik B1 pkt. 5.1)

W projekcie należy utrzymać zabudowę (kubatury, wiaty, zadaszenia) w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zaznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 • Pytanie 13

Pytanie dotyczące monochromatycznego „szkicu” przedstawiającego projektowany budynek z 2 perspektyw. Czy „szkicem" określa się pewną wstępną formę rozwoju bryły czy może chodzi o technikę wykonania – tj. za pomocą ołówka/długopisu, itd.?

  • Odpowiedź

„Szkicem” określa się wstępną formę rozwoju bryły.

Sekretarz konkursu, Joanna Sidorczak-Heinsohn, 15.03.2022

 • Pytanie 14 

W pkt. 1.1 b Regulaminu dotyczącego zawartości opracowania napisane jest, że w opracowaniu mają znaleźć się 2 monochromatyczne szkice. Proszę o potwierdzenie czy w takim razie pozostałe elementy opracowania (poza tymi dwoma szkicami) mogą być kolorowe? 

  • Odpowiedź 

Zgodnie z regulaminem konkursu (Rozdział III p. 1.1b, Organizator wymaga, aby na I etapie konkursu w pracy konkursowej znalazły się: „dwa monochromatyczne szkice stanowiące wizualizację projektu wykonane ze wskazanych przez Organizatora punktów (z lotu ptaka, wg wskazań z załącznika B6),” 
Zapis nie odnosi się do pozostałych elementów pracy konkursowej. Organizator pozostawia Uczestnikom dowolność wyborze kolorystyki.  

 • Pytanie 15

Czy posiadają Państwo zdjęcia z lotu ptaka - te które określają kierunki kadrów w I etapie - w lepszej jakości i ewentualnie mogliby je udostępnić?

  • Odpowiedź

Nie posiadamy zdjęć o lepszej rozdzielczości.

 • Pytanie 16

Proszę o szersze wyjaśnienie sposobu opakowania plansz. W punkcie 3.1 regulaminu: "Praca konkursowe w etapie I i II — opakowanie wewnętrzne, wszystkie plansze muszą być oznaczone sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym (...)" Czy pisząc o opakowaniu wewnętrznym chodzi o kopertę z załącznikami, czy może jak to bywa w niektórych konkursach pracę zależy opakować podwójnie? Wewnętrzne opakowanie "skrywa" wszystkie elementy pracy i jest podobnie jak one oznaczone numerem, zewnętrze opakowanie zaś jest zanonimizowane – oznaczone jedynie adresem i dopiskiem o konkursie?

  • Odpowiedź

Ponieważ sąd konkursowy będzie oceniał prace już sprawdzone przez organizatora pod względem zachowania anonimowości, w naszym konkursie nie wymagamy podwójnego opakowania pracy konkursowej. Wymóg dodatkowego oznaczenia numerem identyfikacyjnym wewnętrznego opakowania dotyczy kopert z kartą identyfikacyjną i załącznikami oraz opakowania płyty CD/DVD.

 • Pytanie 17

Czy koperta z CD/DVD ma zostać oznaczona numerem?

  • Odpowiedź

Tak, koperta z CD/DVD powinna być oznaczona numerem identyfikacyjnym.

 • Pytanie 18

Czy plansze w wersji cyfrowej mają mieć zachowane czy usunięte numery rozpoznawcze?

  • Odpowiedź

Plansze cyfrowe powinny być oznaczone numerem identyfikacyjnym, tak jak plansze wydrukowane. Prosimy pamiętać o zanonimizowaniu plików graficznych (z właściwości plików graficznych należy usunąć informacje mogące zidentyfikować autora pracy).

 • Pytanie 19

Czy można rozumieć, że poza wykonaniem perspektyw w formie monochromatycznego (czyt. czarno-białego) szkicu, pozostałe elementy składowe pracy nie podlegają już temu warunkowi i mogą być pokazane różnorodnie przy autora?

  • Odpowiedź

Wyjaśnienie zmieszczono w odpowiedzi na pytanie 14.

Sekretarz konkursu, Joanna Sidorczak-Heinsohn, 23.03.2022

 

V. Rozstrzygnięcie etapu I

Ogłoszenie wyników etapu I

 

VI. Rozstrzygnięcie etapu II

Ogłoszenie wyników etapu II