PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rewitalizacja Nowego Portu

Cel główny projektu: rozwój i przywrócenie funkcji miejskich i metropolitarnych w głównych ośrodkach rozwoju regionu, do których należy Gdańsk. Celem była także aktywizacja społeczna i gospodarcza zdegradowanego obszaru i wzrost atrakcyjności Nowego Portu. Renowacji poddano budynek dawnej Łaźni oraz plac Gustkowicza. Ponadto prowadzono działania społeczne skierowane do mieszkańców Nowego Portu.

Rewitalizacja Nowego Portu
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 15 173 209 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Nowy Port
Rewitalizacja Nowego Portu umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Problemem przestrzennym na terenie Nowego Portu w Gdańsku jest zniszczona zabudowa posiadająca wartości historyczne oraz zdegradowane tereny. Przykładem takiego obiektu jest zabytkowy budynek dawnej łaźni miejskiej, gdzie w 2008 r. dach obiektu znajdował się w tak złym stanie, że groził zawaleniem. Aby temu zapobiec konieczne było natychmiastowe podjęcie prac remontowych. Obiekt ten wymagał kompleksowej przebudowy i zabezpieczenia.
Natomiast najbardziej zdegradowanym terenem był Plac Księdza Gustkowicza, gdzie widoczna była zniszczona nawierzchnia ulic i chodników, zaniedbana zieleń, brak było odpowiedniego oświetlenia oraz konieczna była wymiana infrastruktury podziemnej.

Aby przywrócić dawną świetność budynkowi Łaźni, poprawić estetykę dzielnicy, a także uaktywnić mieszkańców dzielnicy, Miasto Gdańsk podjęło się realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku” ze wsparciem środków z Unii Europejskiej.

Przedmiotem Projektu są dwa zadania inwestycyjne oraz cztery działania społeczne.
Zadania inwestycyjne, to:

  • „Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej Łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia”

Rewitalizacja Nowego Portu

Rewitalizacja Nowego Portu

  • Przebudowa Placu Ks. Gustkowicza

Rewitalizacja Nowego Portu

Rewitalizacja Nowego Portu

Działania społeczne, realizowane w latach 2012 – 2015 przez:

  1. Dom Aktywnego Mieszkańca Dzielnicy Nowy Port – skierowane do wszystkich mieszkańców dzielnicy, realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gdańskie,
  2. Port Sztuki – równe szanse w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, realizowany przez Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki,
  3. Nowy Port – Pod Lupą Wyobraźni - skierowane do wszystkich mieszkańców dzielnicy, realizowany przez CSW Łaźnia,
  4. Projekt Graffiti – „Wiem - nie niszczę, tworzę”- konkursy graffiti dla młodzieży, realizowany przez CSW Łaźnia.

Realizacja zadań społecznych przyczyniła się do zwiększenia integracji mieszkańców, a w dalszej perspektywie powstrzymany zostanie rozwój patologii społecznych, a przełamanie bierności mieszkańców zaowocuje większą liczbą inicjatyw społecznych.

Korzyści:  zrewitalizowanie obszaru Nowego Portu o powierzchni 65,15 ha, wraz z zabytkowym obiektem łaźni, rewitalizacja przestrzenna Placu Ks. Gustkowicza , rozwój społeczności lokalnej, wykorzystanie potencjału turystycznego i kulturalnego Nowego Portu, spadek bezrobocia, wzrost zamożności mieszkańców.

 

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2010
  • Zakończenie: 2015
Koszt:15 173 209 zł
  • Miasto Gdańsk: 4 452 455 zł
  • Unia Europejska: 10 341 246 zł
Inne projekty w ramach:
Rewitalizacja Nowego Portu
Więcej z kategorii: Rewitalizacja dzielnic

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!