PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku

Celem rewitalizacji Letnicy było uporządkowanie przestrzeni publicznej w dzielnicy Letnica, zwiększenie atrakcyjności dzielnicy, poprawa jakości życia społeczności lokalnych. Projekt obejmował działania inwestycyjne oraz przeprowadzenie przedsięwzięć społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców.

Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 44 378 635 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Letnica
Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Projekt „Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku” obejmował:

1. Remont kapitalny 29 budynków mieszkalnych położonych przy ul. Starowiejskiej i ul. Sielskiej, w tym:

- remont elementów konstrukcyjnych poszczególnych budynków: fundamentów, ścian nośnych, stropów, więźby dachowej; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,  remont lub wymianę pokrycia dachowego,  wykonacie izolacji termicznej ścian, podłóg i dachów,  wymianę instalacji technicznych w budynkach, w tym likwidację pieców i wyposażenie budynków w ogrzewanie gazowe.

2. Remont przestrzeni półpublicznej - wnętrz kwartałów będących własnością miasta Gdańska – w obrębie ul. Starowiejskiej, Sielskiej , Ks. A. Michty, Suchej, Uczniowskiej, Szklanej Huty, Stalowej i Niecałej. Zakres prac obejmował:

- likwidację zabudowy tymczasowej i gospodarczej oraz dwóch budynków mieszkalnych; wyznaczenie miejsc zbiórki i segregacji odpadów;  urządzenie małej architektury i zieleni; 

- budowę: ciągów pieszo-jezdnych, ogródka dziecięcego ogrodzonego wraz z furtkami i bramami wjazdowymi, instalacji domofonowych, oświetlenia parkowego, 164 miejsc parkingowych, wjazdu samochodowego, kanalizacji wraz z urządzeniami technicznymi;

- montaż wiaty rowerowej i stojaków na rowery.

Budynek położony przy ulicy Starowiejskiej przed remontem.

Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku

Budynek położony przy ulicy Starowiejskiej po remoncie.

Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku

3. Przebudowę i modernizację pomieszczeń biblioteki, czytelni Małego Domu Otwartego (MDO) i elementów sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym w budynku szkoły podstawowej nr 22 przy ul. Suchej 29, w tym:

- budowę nowych ścianek działowych;  budowę nowych przewodów wentylacyjnych;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

- wymianę instalacji wewnętrznej;

- wykonanie tynków wewnętrznych wraz ich malowaniem; wykonanie podłóg i podsadzek;

- zakup wyposażenia.

4. Adaptację, rewaloryzację i przebudowę budynku dawnej szkoły przy ul. Uczniowskiej 22 na potrzeby prowadzenia działań społecznych wśród mieszkańców dzielnicy – „Dom Otwarty”. Zakres prac remontowo-modernizacyjnych obejmował:

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej; wymianę stropów wraz wykonaniem podłóg i posadzek;  wymianę klatki schodowej na żelbetową;

- likwidację barier architektonicznych i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- wymianę więźby dachowej i pokrycia dachu;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie nowych instalacji wewnętrznych; wykonanie nowych przewodów kominowych;

- adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia do działań społecznych;

- obniżenie poziomu posadzki w piwnicy; wykonanie tynków wewnętrznych;  remont konserwatorski zabytkowej ceglanej elewacji;

- zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku.

Dawna Szkoła Podstawowa ul. Uczniowska 22 przed rewitalizacją.

Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku

Budynek Szkoły Podstawowej ul. Uczniowska po rewitalizacji.

Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku

5. Przebudowę, budowę i modernizację odcinków ulic wraz z infrastrukturą podziemną. Zakres prac przewidywał:

- przebudowę ulic: Starowiejska, Niecała, Szklana Huta, Sielska, Ks. Antoniego Michny, Sucha, Rybitwy;

- budowę kanalizacji deszczowej; remont instalacji wodociągowej;

- wymianę oświetlenie ulicznego; budowę nowych nawierzchni i chodników; budowę przedogródków; pielęgnację istniejącej zieleni.

Ulica Antoniego Michny przed rewitalizacją:

Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku

Ulica Antoniego Michny po przeprowadzeniu rewitalizacji.

Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku

Autor zdjęć: WUiA

Projekt zakładał również przeprowadzenie przedsięwzięć społecznych mających na celu aktywizację zawodową mieszkańców oraz ograniczenie patologii i zagrożeń społecznych. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1. „Od ulicy do EURO 2012!” działanie realizowane w latach 2012-2015 przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie obejmowało przeprowadzenie następujących 10 zadań tematycznych:

- poradnictwo psychologiczne;

- konsultacje z doradcą zawodowym;

- konsultacje z pracownikiem socjalnym

- konsultacje z doradcą finansowym;

- konsultacje z doradcą prawnym;

- zajęcia piłkarskie;

- zajęcia taneczne – m.in. Hip-Hop, Break Dance, Taniec Towarzyski;

- działania animacyjne - średnio jeden event miesięcznie;

- asystowanie rodzinom.

2. Let’s Art. działanie realizowane przez CSW „Łaźnia” w latach 2012-2015. W ramach działania zrealizowano 1 zadanie tematyczne obejmujące cykl warsztatów artystyczno-edukacyjnych: m.in. warsztaty tańca współczesnego/warsztaty aktorsko-taneczne, dźwiękowe, malarstwa i rysunku/kostiuimowo-scenograficzne/literacko-rysunkowo-decoupagowe oraz warsztaty fotograficzne.

3. „NUDO – warsztaty lingwistyczno‐taneczne” działanie zrealizowane przez MOPR w Gdańsku w latach 2011-2013. W ramach działania zrealizowano 4 następujące zadania:

- zajęcia z języka obcego;

- warsztaty tańca;

- warsztaty teatralne;

- warsztaty nauki chodzenia na szczudłach.

4. Klub Aktywnych Kobiet – działanie realizowane w roku 2010 przez Urząd Miejski w Gdańsku, w latach 2011-2013 przez MOPR. W ramach działania zrealizowano 6 następujących zadań w latach 2010-2011:

- zajęcia gimnastyki dla Pań;

- szkolenia florystyczne;

- profilaktyka zdrowotna;

- trening antystresowy;

- warsztaty biżuterii, zdobnictwa i wystroju wnętrz, w tym wykład Spółdzielni Socjalnej "50+" zorganizowany w 2011 r.;

- usługi fryzjersko-kosmetyczne, w tym wykład i zajęcia praktyczne z dermatologiem zorganizowane w 2011 r.;

Natomiast w latach 2012-2013 zorganizowano następujące warsztaty:

- malowanie i wystrój wnętrz;

- profilaktyka zdrowotna;

- warsztaty kulinarne;

- zdobnictwo metodą decoupage;

- zajęcia gimnastyki dla Pań;

- usługi fryzjersko-kosmetyczne, w tym „3 FLOS” zajęcia wyrobu kosmetyków.

5. Szkolenie językowe w latach 2012- 2015 Urząd Miejski w Gdańsku przeprowadził 1 zadanie – naukę języka angielskiego dla mieszkańców dzielnicy.

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2008
 • Zakończenie: 2015
Koszt:44 378 635 zł
 • Miasto Gdańsk: 25 220 526 zł
 • Unia Europejska: 18 701 275 zł
Zakres realizacji

Zakres prac rewitalizacyjnych w dzielnicy Letnica dotyczył:

 • Remontu kapitalnego 29 budynków mieszkalnych położonych przy ul. Starowiejskiej i ul. Sielskiej,
 • Remontu przestrzeni półpublicznej - wnętrz kwartałów będących własnością miasta Gdańska – w obrębie ul. Starowiejskiej, Sielskiej , Ks. A. Michty, Suchej, Uczniowskiej, Szklanej Huty, Stalowej i Niecałej,
 • Przebudowy i modernizacji pomieszczeń biblioteki, czytelni Małego Domu Otwartego (MDO) i elementów sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym w budynku szkoły podstawowej nr 22 przy ul. Suchej 29,
 • Adaptacji, rewaloryzacji i przebudowy budynku dawnej szkoły przy ul. Uczniowskiej 22 na potrzeby prowadzenia działań społecznych wśród mieszkańców dzielnicy – „Dom Otwarty”,
 • Przebudowy, budowy i modernizacji odcinków ulic wraz z infrastrukturą podziemną,
 • Przeprowadzenia przedsięwzięć społecznych mających na celu aktywizację zawodową mieszkańców oraz ograniczenie patologii i zagrożeń społecznych,
  • „Od ulicy do EURO 2012!” działanie realizowane w latach 2012-2015 przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie ,
  • Let’s Art. działanie realizowane przez CSW „Łaźnia” ,
  • Klub Aktywnych Kobiet – działanie realizowane w roku 2010 przez Urząd Miejski w Gdańsku ,
  • Szkolenie językowe .

 

Więcej z kategorii: Rewitalizacja dzielnic

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!