PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rewitalizacja Dolnego Miasta

Celem rewitalizacji Dolnego Miasta było uporządkowanie przestrzeni publicznej, zwiększenie atrakcyjności dzielnicy, poprawa jakości życia społeczności lokalnych.

Rewitalizacja Dolnego Miasta
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 34 569 376 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Śródmieście
Rewitalizacja Dolnego Miasta umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Dolne Miasto, zamieszkałe jest przez 5 868 osób i zajmujące powierzchnię 61,8 ha, położone jest w odległości 10-15 min. pieszo od ul. Długiej. Jednym z najpoważniejszych problemów dzielnicy był zły stan infrastruktury podziemnej, przestrzeni publicznych, zabudowy czy też nawierzchni ulic.

Oprócz infrastruktury problemem dzielnicy była trudna sytuacja społeczno – ekonomiczna. Widoczne były stale pogarszające się wskaźniki dotyczące bezrobocia i poziomu ubóstwa społeczności lokalnej.

Dlatego też Miasto Gdańsk przygotowało program rewitalizacji dzielnicy, która obejmowała zarówno projekty społeczne jak i inwestycyjne. Programy społeczne prowadzone są przede wszystkim przez wyłonionych w konkursach partnerów i obejmują m. in.:

- Świetlica Ucznia - placówka pozalekcyjna dla uczniów szkół podstawowych, realizowany przez Caritas;

- Okienko przedszkolne – placówka dla dzieci w wieku przedszkolnym,

- Klub Młodzieży - skierowany do ludzi młodych,

- Klub seniora - miejsce integracji osób starszych,

- Dotyk Sztuki - warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży,

- zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, wyłaniane co roku w konkursie małych grantów (m. in. zajęcia sportowe Capoeira, cykl warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, zajęcia z tenisa stołowego i kajakarstwa dla dzieci i młodzieży, spotkania plenerowe dla seniorów Dolnego Miasta).

Ogółem realizowano 46 przedsięwzięć społecznych na łączną kwotę 5 106 639,46 zł.

W ramach projektów inwestycyjnych jako pierwsze zadaniem, wykonano adaptację i wyposażenie w niezbędne sprzęty, zabytkowego budynku przy ul. Dobrej 8 w Gdańsku. Przeznaczono je na zaplecze dla prowadzonych już od 2010 r. działań społecznych (utworzono świetlicę ucznia działająca wcześniej przy ul. Dolnej 4, urządzono salę komputerową oraz pomieszczenia wielofunkcyjne przeznaczone na prowadzenie zajęć plastycznych, muzyczno-tanecznych) Budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Realizatorem tych działań jest Partner Projektu Rewitalizacji – Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Koszt adaptacji i wyposażenia obiektu wyniósł 1 711 775,01 zł.

Budynek przy ul. Dobrej 8 w Gdańsku - stan przed i po zakończeniu realizacji:

Rewitalizacja Dolnego Miasta

Rewitalizacja Dolnego Miasta

Na potrzeby poprawy bazy lokalowej dla działań społecznych został także w części zmodernizowany budynek Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" przy ul. Jaskółczej 1. Przystosowano budynek dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przeprowadzono remont pomieszczeń sali kinowej, sal edukacyjnych, pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego, wykonano renowację elewacji oraz wejścia głównego, wykonano nowe posadzki, wydzielono strefy ogniochronnie i wyposażono w niezbędne systemy przeciwpożarowe. Koszt adaptacji i wyposażenia obiektu wyniósł 3 314 473,14 zł.

 

Budynek Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" przy ul. Jaskółczej 1 - stan przed i po zakończeniu realizacji:

Rewitalizacja Dolnego Miasta

Rewitalizacja Dolnego Miasta

Spośród zadań inwestycyjnych najważniejszym była przebudowa przestrzeni publicznych i infrastruktury podziemnej w obrębie pasów drogowych ulic: Dolnej, prof. Z. Kieturakisa, Kurzej, Śluza, Wróblej oraz fragmentów ulic: Łąkowej, Radnej i Toruńskiej. Nastąpiła reorganizacja ruchu połączona z wymianą nawierzchni jezdni i chodników. W obrębie północnego pasa ul. Łąkowej został utworzony ciąg pieszo-jezdny z miejscami parkingowymi, podczas gdy główny ruch samochodowy został skierowany na część południową ulicy, w bezpośrednim sąsiedztwie dawnych zakładów przemysłowych. Zmodernizowana została sieć wodociągowa i kanalizacyjna, wymieniona została kanalizacja deszczowa, powstał aktywny system odprowadzający wody opadowe i gruntowe. Przywrócono też środkowy pas zieleni w ul. Łąkowej i ul. Wróblej. Odtworzona została wspaniała aleja jarząbów szwedzkich biegnąca środkiem ul. Łąkowej i Wróblej, w którą wkomponowana została mała architektura. Należy dodać, że w jezdni pn. zachowane zostało torowisko tramwajowe, np. dla czasowych ekspozycji zabytkowego taboru. Remont objął 1,69 km ulic.

Ten sam wykonawca zrealizował kolejne zadanie inwestycyjne polegające na częściowych remontach budynków mieszkalnych położonych przy ulicach: Dolnej, Łąkowej, Toruńskiej oraz Wróblej - w sumie 31 budynków komunalnych i wspólnotowych. Remonty polegały na założeniu izolacji, wzmocnieniu fundamentów i uporządkowaniu części wejściowych do budynków.

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Więcej z kategorii: Rewitalizacja dzielnic

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!