Integracja

Polega na połączeniu cech i wartości dwóch kultur, bazuje na poczuciu wzajemnej akceptacji. Każdorazowo podejmowana jest decyzja, z którego kręgu kulturowego zaczerpnąć sposoby radzenia sobie z daną sytuacją. Jest to optymalna strategia z punktu widzenia zdrowego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.

Separacja

Polega na oddzieleniu się i zanegowaniu kultury kraju przyjmującego i w tym samym czasie kultywowania swoich tradycji ojczystych. Wynika z chęci zachowania tradycyjnego stylu życia i obrony tradycyjnych wartości. Wiąże się z odbiorem kultury kraju przyjmującego jako mniej wartościowej. Często jest skutkiem traktowania przybyszów w nieprzyjazny sposób, a ich kultury jako mało wartościowej.

Marginalizacja

Polega na odrzuceniu norm i wartości obu kultur: swojej kultury ojczystej i kultury kraju przyjmującego. Może być spowodowana utratą kontaktu ze swoją grupą.

Repatriant

Osoba, która z różnych powodów znalazła się poza granicami swojego państwa i decyduje się na powrót do ojczyzny, zorganizowany przez administrację państwa, inne instytucje publiczne lub samodzielny. Osoby, których co najmniej jedno z ich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej oraz które wykażą swój związek z polskością.

Dyskryminacja

Traktowanie osób lub grup społecznych w inny sposób, zwykle mniej sprawiedliwy. Zachowanie oparte na uprzedzeniach i etykietowaniu. To nieuzasadnione różnicowanie czyjejś sytuacji albo praw, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny. Każde takie działanie stanowi naruszenie zasady równego traktowania i jest pogwałceniem podstawowych praw i wolnoś

Asymilacja

Przystosowanie się i przyjęcie przez imigranta norm i wartości kraju, w którym się osiedlił. Proces asymilacji oznacza odrzucenie wartości i norm kraju ojczystego i przyjęcie nowej tożsamości kulturowej narodu dominującego w danym kraju. Proces asymilacji jest zazwyczaj efektem aktywnej polityki państwa przyjmującego imigranta oraz społeczeństwa oczekującego jak największego dostosowania się do dominującej na danym terytorium kultury.

Imigrant

Osoba, która przyjeżdża do kraju innego niż jej kraj pochodzenia, np. pracujący w Polsce Ukraińcy

Uchodźca

Osoba, która z uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, narodowości, religii, poglądów politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej zmuszona była opuścić kraj pochodzenia. Uchodźcami byli np. Adam Mickiewicz, Tadeusz Kościuszko, czy Juliusz Słowacki. Uchodźcami można nazwać także uciekających z Polski Romów.

Emigrant

Osoba, która wyjeżdża ze swojego kraju pochodzenia, np. Polacy wyjeżdżający do Wielkiej Brytanii. Emigracja może być edukacyjna lub zawodowa, ale jej powodem może być także ucieczka przed prześladowaniem.

Mniejszości

W Polsce zamieszkuje 9 mniejszości narodowych (Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy i Żydzi) oraz cztery mniejszości etniczne (Karaimi, Łemkowie, Romowie i Tatarzy). W swoich społecznościach kultywują tradycje narodowe i religijne, ale są też częścią tego samego, co wszyscy Polacy systemu kulturowego.

Cudzoziemiec

Każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa. To może być zagraniczny przedsiębiorca, ale też ktoś, kto przyjechał do Polski w poszukiwaniu lepszej przyszłości.

Międzykulturowość

Wymiana wiedzy, idei, myśli, pojęć i emocji między przedstawicielami rożnych kultur, oddziaływanie pomiędzy nimi, co pozwala na budowanie między nimi relacji i wzajemne poznanie. Jej istotą jest komunikacja, która pozwala rozpoznać sytuację, gdy dochodzi do interakcji między przedstawicielami różnych kultur.