Ustalenie liczby cudzoziemców zamieszkujących w Gdańsku nie jest proste. Zestawienie ocen ekspertów i różnych statystyk pozwala oszacować ich liczbę na ponad 20 tys. Ponad 6 tys. osób posiada ważne dokumenty potwierdzające prawo pobytu w Polsce, wydane przez wojewodę pomorskiego. Tymczasem weryfikowalne dane Urzędu Miejskiego w Gdańsku mówią o prawie 4 tys. cudzoziemców zameldowanych w Gdańsku w 2016 roku. Urząd Pracy wydał w 2016 roku ponad 30 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.
20000

migranci w Gdańsku

11000

gdańszczanie urodzeni poza Polską

2000

studenci zagraniczni

300

dzieci obcokrajowców

Liczba cudzoziemców zameldowanych w Gdańsku

Znaczna część obcokrajowców w Gdańsku nie rejestruje w Urzędzie Miejskim swojego miejsca zamieszkania. Warto także zaznaczyć, że ponad 11 tys. gdańszczan urodziło się poza Polską (dane Urzędu Miejskiego w Gdańsku). Jednocześnie na gdańskich uczelniach wyższych studiuje ponad 2 tys. studentów zagranicznych (dane Głównego Urzędu Statystycznego). W gdańskich szkołach uczy się prawie 300 dzieci obcokrajowców.

Cudzoziemcy w Gdańsku

W 2016 roku w Gdańsku przebywało kilkanaście osób z udzieloną ochroną międzynarodową (status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca), kilkadziesiąt osób jest trakcie procedury ubiegania się o udzielenie takiej ochrony (dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku), łącznie ok. 200 osób.

wnioski

Niezwykle ciekawych danych o skali zapotrzebowania na zatrudnienie cudzoziemców, a pośrednio o skali migracji w Gdańsku, dostarcza Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. Okazuje się, że w 2016 roku wydano prawie 32 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, co stanowi trzykrotnie więcej oświadczeń niż w roku 2015 (11 tys.). Liczba wniosków o wydanie zezwolenia na pracę wzrosła w 2015 roku, w porównaniu z 2014 rokiem, o 100% – i wyniosła w Gdańsku ponad 3 tys.

Podsumowując, znaczna część migrantów przebywa w Gdańsku na podstawie wiz czy dokumentów wydawanych przez inne organy, wielu cudzoziemców, szczególnie z krajów UE, nie rejestruje swojego pobytu i nie melduje się w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Opierając się na danych statystycznych oraz wiedzy eksperckiej, Zespół ds. Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku oszacował liczbę migrantów na około 20 tys. osób.