PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Co to jest Zielony Budżet Obywatelski ?

A
A

Zielony Budżet Obywatelski w Gdańsku jest formą konsultacji społecznych mających na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska i ekologii, a w konsekwencji realizację zadań publicznych. Oznacza to, że jeśli jesteś mieszkańcem Gdańska  i masz pomysł, który przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego na terenie naszego miasta, możesz zgłosić swój wniosek do Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Zielony Budżet Obywatelski zakłada rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni poprzez budowę nowych przestrzeni zielonych oraz renowacje i modernizację zagospodarowania istniejących,  zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców wyrażone w formie przedkładanych projektów.

fot. Gdańskie Wody
fot. Gdańskie Wody

Pamiętaj! Projekty zgłoszone w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego mogą być umiejscowione tylko i wyłącznie na terenach stanowiących własność Miasta oraz terenach Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska.

Co mogę zgłosić w ramach Zielonego Budżetu?

Projekty mogą dotyczyć pięciu obszarów tematycznych:

  1. nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej;
  2. nowe przestrzenie zielone;
  3. budowa ogrodów deszczowych;
  4. renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni;
  5. działania ekologiczne.

Dzięki zielonym projektom w naszym mieście powstanie jeszcze więcej atrakcyjnych terenów zielonych i miejsc przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji.

Coraz częściej tereny zielone przeznaczone do rekreacji i odpoczynku pełnią również funkcje centrotwórcze, integrujące lokalne społeczności.

Skonsultuj z nami swój projekt:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  - zagospodarowania przestrzeni publicznej, w szczególności zieleni miejskiej i wyposażenia w elementy małej architektury

Małgorzata Maroszek, tel. 58 524 46 15, adres e-mail:  malgorzata.maroszek@gzdiz.gda.pl

Wydział Środowiska - ochrona przyrody, grunty rolne i leśne

Referat Przyrody i Rolnictwa - Max Rykaczewski, tel. 58 768 82 09, adres e-mail: max.rykaczewski@gdansk.gda.pl

Referat Zmian Klimatycznych - Marcin Tryksza, tel. 58 768 82 11, adres e-mail: marcin.tryksza@gdansk.gda.pl

Ochrona środowiska, gospodarka wodna - Bożena Leszczewska, tel. 58 768 82 24, e-mail: bozena.leszczewska@gdansk.gda.pl

Gdańskie Wody - ogrody deszczowe, renencja, fontanny

Jarosław Sobolewski tel.: 501-209-346, adres e-mail: j.sobolewski@gdanskiewody.pl

Pełna lista kontaktów

ZIELONY BO GDAŃSK_POZIOM_CMYK