Zasady Budżetu Obywatelskiego

( Publikacja: 22.03.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Co to jest Zielony Budżet Obywatelski?

Zielony Budżet Obywatelski w Gdańsku jest formą konsultacji społecznych mających na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska i ekologii, a w konsekwencji realizację zadań publicznych. Oznacza to, że jeśli jesteś mieszkańcem Gdańska  i masz pomysł, który przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego na terenie naszego miasta, możesz zgłosić swój wniosek do Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Zielony Budżet Obywatelski zakłada rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni poprzez budowę nowych przestrzeni zielonych oraz renowacje i modernizację zagospodarowania istniejących,  zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców wyrażone w formie przedkładanych projektów.

fot. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
fot. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Jaka jest kwota Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2023?

W tym roku na ten cel przeznaczono 4 977 944 złotych (z całej kwoty BO):

- zielone projekty ogólnomiejskie - 1 259 100 zł

- zielone projekty dzielnicowe - 3 718 844 zł

Co mogę zgłosić w ramach Zielonego Budżetu?

Po raz trzeci można składać projekty do Zielonego Budżetu Obywatelskiego z pięciu obszarów tematycznych:

1. nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej

  • nasadzenia roślinności na terenach parkowych, zieleńcach, skwerach, na terenach mieszkaniowych gminnych oraz w ramach zieleni przyulicznej
  • wykonanie nasadzeń nowej roślinności lub uzupełnienie istniejącej roślinności na terenach zieleni miejskiej
  • założenie i pielęgnacja łąk kwietnych oraz rabat z roślinnością sprzyjającą owadom
  • pielęgnacja nasadzeń roślinności oraz konserwacja istniejących drzewostanów na terenach gminnych

2. nowe przestrzenie zielone

  • przestrzenie publiczne kształtowane w zielni
  • dopuszcza się ujmowanie kosztów wyposażenia służącego zabawie i rekreacji oraz elementów małej architektury pod warunkiem, że zaplanowane w projekcie wydatki w dominującej części obejmują zwiększenie ilości zieleni w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym

3. budowa ogrodów deszczowych

  • obiekty retencyjne (obiekty mikroretencji) zagospodarowujące wody opadowe z pobliskich powierzchni utwardzonych, zlokalizowane na terenach zieleni miejskiej oraz na terenach mieszkaniowych gminnych, zakładane z dominującym udziałem roślinności w gruncie lub w pojemnikach, a ich podstawową funkcją jest infiltracja wody do gruntu

4. renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni

  • działania polegające na poprawie stanu zagospodarowania istniejącego stanu parku, zieleńca, skweru, pasa zieleni przyulicznej oraz zieleni w przestrzeni mieszkaniowej poprzez renowację istniejącej zieleni, uzupełnienie nasadzeń, miejscową naprawę nawierzchni alejek i placów, remont  i konserwację lub wymianę starych elementów małej architektury oraz ich uzupełnienie

5. działania ekologiczne

  • działania edukacyjne, kulturalne i informacyjne w zakresie ekologii i adaptacji do zmian klimatu

Dzięki zielonym projektom w naszym mieście powstanie jeszcze więcej atrakcyjnych terenów zielonych i miejsc przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji.

Coraz częściej tereny zielone przeznaczone do rekreacji i odpoczynku pełnią również funkcje centrotwórcze, integrujące lokalne społeczności.

Pamiętaj! Projekty zgłoszone w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego mogą być umiejscowione tylko i wyłącznie na terenach stanowiących własność Miasta oraz terenach Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska.

Skonsultuj z nami swój projekt:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  - zagospodarowania przestrzeni publicznej, w szczególności zieleni miejskiej i wyposażenia w elementy małej architektury

Aldona Remelska, tel. 58 524 46 15, adres e-mail: aldona.remelska@gdansk.gda.pl

Marta Gibczyńska, tel. 58 524 46 15, adres e-mail: marta.gibczynska@gdansk.gda.pl

Utrzymanie zieleni miejskiej, urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych

Joanna Kowalewska, tel. 58 524 45 62, adres e- mail: joanna.kowalewska@gdansk.gda.pl (place zabaw)

Ewa Ogińska-Woźniak, tel. 58 524 45 62, adres e-mail: ewa.wozniak@gdansk.gda.pl

Henryk Chorążewicz, tel. 58 524 45 66, adres e-mail: henryk.chorazewicz@gdansk.gda.pl  

Wydział Środowiska - ochrona środowiska, gospodarka wodna

Jacek Narloch, tel. 58 768 82 17, adres e-mail: jacek.narloch@gdansk.gda.pl

Gdańskie Wody - ogrody deszczowe, retencja, fontanny

Jarosław Sobolewski tel.: 501-209-346, adres e-mail: j.sobolewski@gdanskiewody.pl

Pełna lista kontaktów

fot. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
fot. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni