PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zagrożenie terrorystyczne - poradnik dla mieszkańców

Zagrożenie terrorystyczne - poradnik dla mieszkańców
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie aktom terroryzmu jest pochodną skuteczności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i gotowości społeczeństwa do wspierania tych działań oraz wzajemnego zaufania i odpowiedzialności za wspólne dobro.

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE TERRORYZMU

 
 • Terroryzm, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu:
 
-   zastraszenia,
-   przymuszenia, lub
-   okupu.


Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawy wody, opieka medyczna, telekomunikacja, komunikacja miejska.

W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne i komórki minersko-pirotechniczne, specjalnie przygotowywane do tego, aby zapobiegać i stawiać czoła aktom terroru.

Jednym z możliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy. Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on "swoich" czy "obcych", natomiast pistolet (broń) zostaje wycelowany w konkretna osobę, porywa się również określonego człowieka.

Jego ofiarą może stać się każdy, kto będzie przebywał w pobliżu miejsca wybuchu. Nie mają na to wpływu jego poglądy polityczne lub stan majątkowy. Ofiarą może stać się równie dobrze matka z dzieckiem na spacerze, czy też emeryt wychodzący z banku.

W przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego o podłożu ogólnie mówiąc politycznym, w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie maja nic wspólnego z działaniami przestępczymi!

Zamach bombowy niesie ze sobą negatywne skutki ale często zdarza się, że zanim nastąpi eksplozja bomba zostanie w taki lub inny sposób ujawniona. Tak więc specjaliści posługują się również terminem "incydent bombowy".

 
 • Incydent bombowy - to sytuacja, stwarzająca zagrożenie życia lub zdrowia przez podłożenie lub groźbę podłożenia materiału lub urządzenia wybuchowego.


Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych.

Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.


ZAPAMIĘTAJ!

 
 • Wybuch jest sytuacją nagłą i nieodwracalną;
 • Ludzki organizm nie jest przystosowany do zjawisk, jakie towarzyszą wybuchowi i nie jest w stanie zareagować na wybuch, akcja jest szybsza od reakcji:
 • Jeśli widzisz "bombę", to ona "widzi" też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.


 
II. SYMPTOMY WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM.
 
Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Tak więc trzeba zwracać uwagę na to co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. na zakupach, w podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych (np. koncertach muzycznych) lub uroczystościach religijnych itp. miejscach, gdzie przebywa duża liczba osób.

Zainteresowania i uwagi wymagają:

 
 • rzucające się w oczy lub po porostu nietypowe zachowania osób;
 • pozostawione bez opieki przedmioty, typu: teczki, paczki, pakunki itp.;
 • osoby wyglądające na obcokrajowców;
 • osoby ubrane nietypowo do występującej por}/ roku;
 • samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach tj. w pobliżu kościołów, synagog, meczetów lub miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń;


Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze może być odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.

O swoich spostrzeżeniach poinformuj: służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu. Straż Miejską lub Policję (telefony alarmowe - patrz punkt IV).

 
III. JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM

Oto kilka rad, przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Możesz przygotować się na wypadek powitania tego typu zagrożenia w budynku użyteczności publicznej, tzn.:

 
 • zawczasu pomyśl, którędy można się ewakuować w pośpiechu z budynku, mew, lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne;
 • zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia.

 
Należy również pamiętać o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków oraz nie pozostawiać bagażu bez opieki.

Jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś ten fakt zgłosić:

 
 • służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu;
 • administratorowi terenu, na którym zdarzenie ma miejsce;
 • Policji lub Straży Miejskiej (telefony alarmowe - patrz punkt IV).


Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.

Zawiadamiając Policję należy podać następujące informacje:

 
 • rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot);
 • treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego;
 • numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia;
 • adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej;
 • opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu;


Wskazane jest uzyskanie od Policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.


Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasiezagrożenia "bombowego"

1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo.
2. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno- kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
3. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów
5. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia "bomby" użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
6. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
7. Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆa o ich lokalizacji należy powiadomić administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
8. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
9. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.).
10. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.


Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia "bomby"

 
 • Podczas działań, związanych z neutralizacją "bomby", zastosuj się do poleceń Policji.
 • Ciekawość może być niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.
 • Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach niezwłocznie udaj się do wyjścia zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.
 • W przypadku włączenia parkingu w strefę zagrożenia, nie "ratuj" na siłę swojego samochodu - życie jest ważniejsze.

 
IV. WYKAZ TELEFONÓW INFORMACYJNYCH I ALARMOWYCH
 

  999 - Pogotowie Ratunkowe,
998 - Straż Pożarna,
997 - Policja,
987 - Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego,
112 - Telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych,

0 800 25 02 50 - infolinia dotycząca sytuacji w kraju (połączenie bezpłatne),
0 694 44 42 22- infolinia dotycząca sytuacji w kraju (połączenie płatne),
0 800 50 50 50 - infolinia dotycząca sytuacji za granicą (połączenie bezpłatne),
0 800 25 25 25 - infolinia dotycząca sytuacji za granicą (połączenie bezpłatne),
0 800 12 02 26 - infolinia Policji (połączenie bezpłatne).