PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

XXXVI sesja Rady Miasta Gdańska: prawie 3 mln złotych dotacji na remonty zabytków

XXXVI sesja Rady Miasta Gdańska: prawie 3 mln złotych dotacji na remonty zabytków
Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Wsparcie finansowe otrzymają 22 podmioty, które złożyły wnioski i spełniły wymogi formalne, na łączną kwotę 2 939 500 zł.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jednym z obiektów, które otrzymały dotację jest Baszta Biała - Klub Wysokogórski Trójmiasto planuje przeprowadzić tam konserwację tynków i polichromii
Jednym z obiektów, które otrzymały dotację jest Baszta Biała - Klub Wysokogórski Trójmiasto planuje przeprowadzić tam konserwację tynków i polichromii
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

W tym roku środki z dotacji trafią do klasztorów, parafii, wspólnot mieszkaniowych osób fizycznych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów tj. Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej oraz Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto, który planuje konserwację tynków i polichromii w Baszcie Białej.

 

Kto może otrzymać dotacje?

Wsparcie w postaci dotacji celowych może zostać udzielone na obiekty indywidualnie wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Na jakie prace można uzyskać dotacje?

Przeznaczenie dotacji wynika wprost z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z jej zapisami może obejmować nakłady konieczne między innymi na: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.

 

Zasady przyznawania dotacji

O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Nie mogą się o nie ubiegać podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych.

Wysokość przyznawanych dotacji uzależniona jest od liczby złożonych w danym roku wniosków oraz łącznej wysokości środków, przeznaczonych do podziału.

Joanna BieganowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjoanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
Joanna Bieganowska - najnowsze
Joanna BieganowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjoanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
Joanna Bieganowska - najnowsze