PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

We wtorek dwie dyskusje na temat planów miejscowych - Rudniki i Stare Przedmieście

We wtorek dwie dyskusje na temat planów miejscowych - Rudniki i Stare Przedmieście
Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na dyskusje publiczne dotycząc dwóch projektów planów miejscowych: Rudniki w rejonie ulicy Miałki Szlak i projektowanej tzw. Nowej Sandomierskiej oraz Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Dyskusje odbędą się 23 lipca o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem).

 

Rudniki w rejonie ulicy Miałki Szlak i projektowanej tzw. Nowej Sandomierskiej
Rudniki w rejonie ulicy Miałki Szlak i projektowanej tzw. Nowej Sandomierskiej
BRG

 

Projekt planu Rudniki w rejonie ulicy Miałki Szlak i projektowanej tzw. Nowej Sandomierskiej obejmuje teren, na którym znajdują się m.in. salony sprzedaży samochodów, ogródki działkowe, zakłady produkcyjno-usługowe, a także kilka budynków mieszkalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu umożliwienia intensyfikacji zabudowy produkcyjno-usługowej oraz realizacji tymczasowej nadbudowy jednokondygnacyjnego obiektu znajdującego się w pasie rezerwy terenowej przeznaczonej pod ulicę tzw. Nową Sandomierską. W projekcie planu wskazano cztery budynki o wartościach kulturowych, dla których ustalono odpowiednie elementy podlegające ochronie. W projekcie znalazły się też zapisy dotyczące stref, w których ograniczono wysokość zabudowy ze względu na ochronę sylwety historycznego śródmieścia Gdańska. Ustalono odcinek nowej drogi dojazdowej na gruntach gminnych, która będzie stanowiła alternatywny sposób obsługi transportowej terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych. Ulica tzw. Nowa Sandomierska zostanie wyposażona w obustronne chodniki i trasę rowerową, a ulica dojazdowa – w jednostronny chodnik. Ponadto w północno-zachodniej części obszaru jest planowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W sąsiedztwie ul. Elbląskiej, Opłotki i tzw. Nowej Sandomierskiej zalecono nasadzenie szpalerów drzew.

 

Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia
Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia
BRG

 

Teren objęty projektem planu Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków i uznanego za pomnik historii. W jego granicach leży ujęte w rejestrze zabytków dawne Gimnazjum Miejskie, a także wpisane w Gminnej Ewidencji Zabytków: siedziba Naddyrekcji Poczty Królewskiej (później bursy szkolnej) i trzy kamienice mieszkalne. Od strony południowej kwartał zamykają murowane garaże oraz zabudowa substandardowa. Targ Maślany obecnie nie jest urządzony, podobnie nabrzeże Motławy. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu uporządkowania i zagospodarowania Targu Maślanego wraz z otoczeniem, a także uzupełnienia rejonu ul. Lastadia o zabudowę mieszkaniową. Celem prac planistycznych jest także umożliwienie realizacji zjazdu z ul. Podwale Przedmiejskie w ul. Lastadia oraz zabezpieczenie odpowiedniej jakości przestrzeni publicznych. Stare Przedmieście zostało objęte Gminnym Programem Rewitalizacji, realizacja wyżej wymienionych celów ma zatem szansę wzmocnić proces rewitalizacji. W projekcie planu na Targu Maślanym ustalono teren zieleni urządzonej. W miejscu, gdzie dawniej znajdowała się fontanna Wintera, wprowadzono wymóg lokalizacji urządzenia wodnego. W celu zagospodarowania skweru zgodnie z historycznym otoczeniem wyznaczono oś kompozycyjną przebiegającą prostopadle do budynku bursy. Dla podkreślenia rangi i charakteru powiązania pieszego przebiegającego poprzecznie przez Stare Przedmieście w kierunku nabrzeża Motławy, ustalono wydzielony ciąg pieszy o charakterze rekreacyjno-usługowym (od zaułka Ormiańskiego do terenu nabrzeża). Ustalono w nim osie widokowe w obu kierunkach oraz miejsca wzdłuż do realizacji pierzei i elewacji eksponowanych. Na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej wyznaczono obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, a na wybranych odcinkach pierzei wymóg lokalizacji lokali usługowych oraz przeszkleń elewacji w kondygnacji parteru. W części południowej wzdłuż ul. Lastadia ustalono zachowanie i uzupełnienie szpaleru drzew oraz zachowanie pojedynczych drzew w terenie drogowym, na Targu Maślanym i na terenach przeznaczonych pod zabudowę. W przypadku realizacji funkcji mieszkaniowej przy dawnym gimnazjum i przy parafii ustalono wymóg realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej. W projekcie planu znalazły się również liczne zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego (m.in. objęto ochroną historyczną nawierzchnię ulic i chodników). Ulice Lastadia, Targ Maślany oraz Kotwiczników zostały zaprojektowane jako drogi dojazdowe, składające się z jednej jezdni, dwóch pasów ruchu i chodnika, przy czym w miejscach, gdzie nie zachowała się historyczna nawierzchnia, dopuszczono możliwość rezygnacji z wyodrębnionej jezdni i chodników.


Wyłożenie planów – do 31 lipca

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 lipca 2019 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00.

Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach:


Zgłaszanie uwag – do 14 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 sierpnia 2019 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: brg@brg.gda.pl.


21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

 

 

Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze
Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze