Miasto dla kultury. 620 tys. na konkursy dla NGO-sów - termin do 16 kwietnia

To już ostatni dzwonek dla organizacji pozarządowych na składanie wniosków o dofinansowanie szeroko pojętych projektów kulturalnych. Na konkurs ofert 2018 Miasto przeznaczyło 620 tys. zł. Warto się pospieszyć. Miasto wskazało też beneficjentów I edycji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska i I edycji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin”. Zobacz, kto je otrzymał i na co.

Miasto dla kultury. 620 tys. na konkursy dla NGO-sów - termin do 16 kwietnia
A
A
data publikacji: 12 kwietnia 2018 r.
Dzięki Stypendium Kulturalnemu Miasta Gdańska Krzysztof Skiba opisze historię zespołu Big Cyc a Paweł Konjo Konnak wyda zbiór poezji. Na zdjęciu: autorzy podczas Benefisu 30-lecia działalności literackiej Krzysztofa Skiby
Dzięki Stypendium Kulturalnemu Miasta Gdańska Krzysztof Skiba opisze historię zespołu Big Cyc a Paweł Konjo Konnak wyda zbiór poezji. Na zdjęciu: autorzy podczas Benefisu 30-lecia działalności literackiej Krzysztofa Skiby
Jerzy Pinkas/gdansk.pl


To już druga edycja otwartego konkursu ofert 2018, który ogłasza Prezydent Miasta Gdańska. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają w obszarze kultury i sztuki, ale też ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (określonym w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018) mogą liczyć na dofinansowanie swoich projektów.

Na realizację konkursowych zadań Miasto przeznaczyło kwotę 620 000 zł. Starający się muszą jednak przestrzegać warunków formalnych i merytorycznych konkursu. Do formalnych należą m.in.:

1. Oferty konkursowe powinny być złożone:

a) w formie pisemnej na druku będącym załącznikiem do niniejszych szczegółowych warunków;

b) w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert 2018 – Organizacje Pozarządowe – Biuro Prezydenta ds. Kultury”;

c) pocztą na adres: Biuro Prezydenta ds. Kultury, Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12; 80-803 Gdańsk lub osobiście w jednym z trzech Zespołów Obsługi Mieszkańców: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, sala obsługi mieszkańców; Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Partyzantów 74; Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Wilanowska 2.

Warto też pamiętać, że gdy oferent ubiega się o dotację powyżej 10 tys. zł, suma innych środków finansowych ogółem musi wynosić co najmniej 5% finansowej wartości projektu. Jeśli wnioskuje o dotację w wysokości 10 tys. zł i poniżej - suma innych środków finansowych ogółem musi wynosić co najmniej 1% finansowej wartości projektu.

Termin składania ofert mija 16 kwietnia 2018 r. (obowiązuje data wpływu do Urzędu), a ofertę należy złożyć na odpowiednim formularzu, który jest tutaj do pobrania.

Czego powinny dotyczyć projekty?

Mogą to być duże projekty - ogólnopolskie lub międzynarodowe - organizowane na terenach przylegających do głównych arterii komunikacyjnych miasta (to pas terenu o szerokości ok. 1 kilometra przylegający z każdej strony do al. Grunwaldzkiej, Podwala Przedmiejskiego w Gdańsku) lub pasa nadmorskiego (czyli od granicy z Sopotem do Przekopu Wisły) a służące podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska.

Ale mogą to być też działania artystyczne i kulturalne aktywizujące mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym lub integrujące imigrantów bądź edukujące, które będą zachęcaćludzi do świadomego uczestnictwa w kulturze.

Na dofinansowanie mają też szansę takie działania artystyczne i kulturalne, które organizowane są w przestrzeni publicznej Gdańska i poprawiają jej atrakcyjność i użyteczność.

Ale też takie, które na celu mają zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych, w szczególności nawiązujących do:

a) idei wolności, solidarności i otwartości;

b) V Światowego Zjazdu Gdańszczan w dniach 6-8 lipca 2018 r.;

c) 100. rocznicy odzyskania niepodległości;

d) twórczości i postaci Hansa Memlinga;

e) twórczości i postaci Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa.

Szanse na dofinansowanie mają też realizacje niekomercyjnych, niskonakładowych projektów wydawniczych w formie drukowanej oraz innych technik zapisu o tematyce ściśle związanej z Gdańskiem. Tu trzeba pamiętać, że dotacja nie może przekraczać 50% całkowitych kosztów projektu.

Tymon Tymański, napisze scenariusz filmowy pt. Trans-Atlantyk
Tymon Tymański, napisze scenariusz filmowy pt. Trans-Atlantyk
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Jak rozpatrywane są projekty konkursowe? 

Konkurs składa się z dwóch etapów.

W pierwszym dokonywana jest weryfikacja formalna ofert (zgodnie z określonymi kryteriami o których można przeczytać tutaj). Najpierw komisja oceniającą ogłosi 27 kwietnia 2018 r. listę ofert zawierających braki formalne do uzupełnienia i będzie można je uzupełnić 7, 8 i 9 maja 2018 r.

W drugim etapie komisja konkursowa, w skład której wchodzą: trzej przedstawiciele Prezydenta i trzej przedstawiciele organizacji pozarządowych zarekomendowanych przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych, dokonuje oceny merytorycznej ofert i wybiera te najkorzystniejsze. Proponuje też podział środków i przedkłada propozycje do zatwierdzenia Prezydentowi. Od jego decyzji już nie przysługuje odwołanie.

Komisja konkursowa rozpatrzy oferty do 11 czerwca 2018 r. i niezwłocznie - po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Gdańska - ogłosi wyniki konkursu.

Trzeba pamiętać, że po realizacji zadania, na które otrzymaliśmy dotację należy złożyć w ciągu 30 dni (od dnia zakończenia realizacji zadania) sprawozdanie końcowe.

Jeśli nasze zadanie uzyskało już dotację w innym konkursie grantowym organizowanym przez miasto lub jest finansowanie z budżetu Miasta Gdańska z innego tytułu - nie może brać udziału w tym konkursie.

Szczegóły konkursu i niezbędne formularze znajdziesz tutaj.

Kto potrzebuje konsultacji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz zakresem formalnym przygotowania ofert, może zgłosić się w kwestiach merytorycznych do Krystiana Kujdy, pok. 155, tel. (58) 323 65 17, a w kwestiach finansowych do Aliny Kopickiej, pok. 124, tel. (58) 323 61 24.

Barbara Kanold napisze wywiad rzekę z Romanem Peruckim, dyrektorem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
Barbara Kanold napisze wywiad rzekę z Romanem Peruckim, dyrektorem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
Maciej Kosycarz/KFPStypendia Kulturalne Miasta Gdańska

W poniedziałek 9 kwietnia 2018 roku rozstrzygnęły się losy wnioskodawców w I edycji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska oraz I edycji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin” .

Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska otrzymały 34 osoby - są to środki o wysokości 147 200 zł, a stypendium „Młody Gdańszczanin” - ośmioro. Miasto przeznaczyło na nie 24 600 zł. 

Kim są "Młodzi Gdańszczanie" i na co przeznaczą pieniądze?

To: Katarzyna Czubek, Maciej Kacprzak, Yuliya Kazimirovich, Magdalena Korbuszewska, Róża Lorenc, Piotr Olesz, Anna Puchowska i Karol Sokołowski. Katarzyna Czubek weźmie udział w kursie budowania historycznych fletów w warsztacie Tima Cranmore'a w Cambridge, Yuliya Kazimirovich pojedzie do Wiednia, gdzie będzie studiować na uczelni artystycznej "Universitat fur Musik und Darstellehole Kunst Wien" oraz na warsztatach "International Sommerakademie Mozarteum Salzburg" a Magdalena Korbuszewska zapisze się na kurs wikliny. Są wśród nich też akordeoniści i wiolonczelista. Co dokładnie będą robić, przeczytasz tutaj. 

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska pozwoli zaś artystom na napisanie książek, zrealizowanie wystaw czy nagranie płyt. Możemy spodziewać się m.in.: wywiadu-rzeki Barbary Kanold z prof. Romanem Peruckim, tomu poezji Pawła "Konjo" Konnaka, nowych prac malarskich Agaty Nowosielskiej, historii zespołu Big Cyc pt. "Żółte kalesony" spisanej przez Krzysztofa Skibę a Tymon Tymański opracuje scenariusz filmu fabularnego pod roboczym tytułem "Trans-Atlantyk". 

Można już starać się o przyznanie stypendiów w drugiej turze konkursu. Nabór trwa do końca maja 2018 roku. Wnioski znajdziesz tutaj.

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska przyznawane jest osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnieniem kultury, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych, przez które rozumie się m.in. prace twórcze zmierzające do powstania dzieła, wykonania, wydania utworu, zorganizowania wydarzenia kulturalnego.

Stypendium Kulturalne "Młody Gdańszczanin" przyznawane jest osobom fizycznym, które nie ukończyły 30 roku życia: uczniom, studentom oraz absolwentom szkół artystycznych, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych, przez które rozumie się m.in. udział w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, warsztatach twórczych o charakterze co najmniej ogólnopolskim, studia w zagranicznych szkołach artystycznych.

Anna Umięcka (0)
www.gdansk.pl
anna.umiecka@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Anna Umięcka (0)
www.gdansk.pl
anna.umiecka@gdansk.pl
więcej tekstów autora