PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Rzecznicy praw obywatelskich państw Grupy Wyszehradzkiej obradowali w ECS
Rzecznicy praw obywatelskich państw Grupy Wyszehradzkiej obradowali w ECS
Rzecznicy praw obywatelskich działający w krajach z Grupy Wyszehradzkiej spotykają się raz do roku. Tym razem miejscem ich obrad (17 - 18 września) było Europejskie Centrum Solidarności. Efektem spotkania jest wspólna deklaracja.
Rzecznicy praw obywatelskich państw Grupy Wyszehradzkiej obradowali w ECS w dniach 17-18 września
Rzecznicy praw obywatelskich państw Grupy Wyszehradzkiej obradowali w ECS w dniach 17-18 września
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


Rzecznicy praw obywatelskich Polski, Czech, Słowacji i Węgier, czyli państw Grupy Wyszehradzkiej od 13 lat spotykają się raz do roku w jednym z państw członkowskich. W tym roku w Europejskim Centrum Solidarności spotkanie poświęcone było przede wszystkim kwestiom: roli umów międzynarodowych w pracy ombudsmana (rzecznika praw obywatelskich), wolności słowa oraz edukacji o prawach człowieka. Podczas wydarzenia w Gdańsku goście zwiedzili także wystawę stałą ECS, po której oprowadził ich Bogdan Borusewicz, spotkali się z prezydentem Lechem Wałęsą i złożyli wieńce pod pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970.

- Nasze dwudniowe spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólnej deklaracji dotyczącej trzech tematów, którym szczególnie poświęciliśmy nasze dyskusje - mówi Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich RP.  (treść deklaracji publikujemy w dolnej części testu).

Adam Bodnar przypomniał, że w 2018 r. przypada 70. rocznica przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: - Stąd rozmowy o roli umów międzynarodowych w naszej pracy - tłumaczył.

Wspomniał także o tragicznej śmierci słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka, który razem ze swoją narzeczoną został zamordowany w lutym br. 

   

Adam Bodnar rzecznik praw obywatelski RP
Adam Bodnar rzecznik praw obywatelski RP
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Basil Kerski, dyrektor ECS podkreślił: - To dla nas wyjątkowe wyróżnienie, gościć szczyt rzeczników praw obywatelskich państw Grupy Wyszehradzkiej. To spotkanie ma swoją genezę. Z jednej strony wspomnieć trzeba bardzo bliską współpracę Europejskiego Centrum Solidarności z polskim rzecznikiem praw obywatelskich - mówił. - Z drugiej zaś strony, to właśnie w Gdańsku wiosną 1981 r. na początku rewolucji Solidarności po raz pierwszy pojawił się postulat powołania rzecznika praw obywatelskich w Polsce. Obecność naszego i środkowoeuropejskich rzeczników w tym miejscu ma więc wymiar symboliczny.

W gdańskich obradach rzeczników praw obywatelskich państw Grupy Wyszehradzkiej uczestniczyli:

  • Anna Šabatová - ombudsmanka Czech
  • Marián Török - sekretarz generalny Biura Ombudsmana Słowacji
  • Elisabeth Sándor-Szalay - zastępczyni rzecznika ds. praw podstawowych, Biuro Ombudsmana ds. Mniejszości Narodowych Węgier
  • Gyula Bándi - zastępca rzecznika ds. praw podstawowych, Biuro Ombudsmana ds. Przyszłych Pokoleń Węgier
  • Adam Bodnar - rzecznik praw obywatelskich RP


DEKLARACJA RECZNIKÓW PRAW OBYWATELSKICH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

My, sygnatariusze niniejszej Deklaracji, w roku 70. rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz 65. rocznicy wejścia w życie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, pragniemy podkreślić istotne znaczenie umów międzynarodowych służących ochronie praw i wolności jednostki oraz konieczność zwiększania wiedzy społeczeństwa na ich temat.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, będąca bezpośrednią odpowiedzią na masowe naruszenia przyrodzonych i niezbywalnych praw przysługujących każdemu człowiekowi podczas II wojny światowej, oraz późniejsze międzynarodowe akty prawne poszerzające katalog podstawowych praw jednostki i wprowadzające je do krajowych porządków prawnych, wynikają z naszego ogólnoludzkiego dorobku. Stanowią one w codziennej pracy każdego Rzecznika Praw Obywatelskich drogowskaz, wskazujący kierunek działań, które podejmujemy, aby jeszcze lepiej wypełniać szczególnie ważną i odpowiedzialną misję, do której zostaliśmy powołani. Zwracamy się więc do władz państwowych w naszych czterech krajach z apelem o ratyfikację kolejnych ważnych dokumentów międzynarodowych poruszających problematykę praw i wolności jednostki. Pragniemy przypomnieć również
o potrzebie wdrażania postanowień Deklaracji Kopenhaskiej (przyjętej na Konferencji wysokiego szczebla Rady Europy w dniach 12 - 13 kwietnia 2018 r.), w której wskazano na wagę rozwijania mechanizmów mających na celu wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Należy podkreślić, że szczególną rolę w tym zakresie Deklaracja powierza krajowym instytucjom ochrony praw człowieka (pkt 14 Deklaracji).

Pragniemy również zwrócić szczególną uwagę na swobodę wypowiedzi oraz wyrażania poglądów jako jeden z fundamentów demokratycznego społeczeństwa oraz podstawowych warunków jego rozwoju i samorealizacji każdej jednostki. Uznając wagę zagadnienia,
z uwagą i troską analizujemy wszelkie sygnały dotyczące problematyki zapewnienia przestrzegania wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Edukacja o prawach człowieka staje się współcześnie jednym z ważniejszych aspektów pracy z młodszymi członkami naszego społeczeństwa. Jako Rzecznicy powinniśmy podejmować działania zmierzające do kształtowania i wychowywania młodych ludzi na aktywnych i  świadomych swych praw obywateli, którzy są prawdziwymi i najważniejszymi strażnikami demokracji i państwa prawa. Głęboko wierzymy, że dzięki odpowiedniej edukacji uda się wykreować wśród nich świadomość znaczenia przyrodzonej godności człowieka oraz poszanowania zasad wolności, równości i solidarności, jako kluczowych czynników dla zapewnienia pomyślnej przyszłości społeczeństw Grupy Wyszehradzkiej.

Sporządzono w Gdańsku w dniu 18 września 2018 r.

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl