PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Reforma Rad Dzielnic. Pierwsze rekomendacje i projekt uchwały przygotowany przez Koalicję Obywatelską

Reforma Rad Dzielnic. Pierwsze rekomendacje i projekt uchwały przygotowany przez Koalicję Obywatelską
Organizacja konwentów makrodzielnicowych, zniesienie progu frekwencyjnego w wyborach, zwiększenie budżetu mniejszych dzielnic - po blisko dwóch latach pracy, Radni Miasta związani z klubem Koalicji Obywatelskiej, przedstawili główne założenia planowanej reformy Rad Dzielnic. Konsultacje społeczne rekomendacji potrwają do 15 lutego 2021 r.
W konferencji wzięli udział radni klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska: (od lewej, w górnym pasie) Kamila Błaszczyk, Karol Ważny i Jan Perucki, a także Cezary Śpiewak-Dowbór i Anna Golędzinowska
W konferencji wzięli udział radni klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska: [od lewej, w górnym pasie] Kamila Błaszczyk, Karol Ważny i Jan Perucki, a także Cezary Śpiewak-Dowbór i Anna Golędzinowska
Fot. Screen z FB radnych Koalicji Obywatelskiej

 

Wypracowane rekomendacje przedstawiono podczas czwartkowej konferencji prasowej, która ze względów bezpieczeństwa odbyła się on line. Uczestniczyli w niej radni klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska: Kamila Błaszczyk, Anna Golędzinowska, Cezary Śpiewak-Dowbór, Karol Ważny i Jan Perucki.

Rada Miasta Gdańska powołała w styczniu 2019 r. komisję doraźną, której głównym zadaniem jest wypracowanie rekomendacji dotyczących zmian ustroju i zasad działania Rad Dzielnic w Gdańsku. Do września 2020 r. odbyło się 14 posiedzeń tej komisji. Uczestniczyli w nich, poza radnymi miejskimi, także radni dzielnic oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. W ich trakcie zgłaszano dziesiątki postulatów i propozycji. Większość z nich już przeanalizowano i opracowano. Do 15 lutego 2021 r. potrwają konsultacje społeczne w sprawie zaproponowanych przez komisję doraźną rekomendacji. Jakich kwestii dotyczą?

 

Tak podzielone byłyby gdańskie dzielnice w przypadku organizacji konwentów makrodzielnicowych
Tak podzielone byłyby gdańskie dzielnice w przypadku organizacji konwentów makrodzielnicowych
Fot. Screen z FB radnych Koalicji Obywatelskiej

 

Organizacja konwentów makrodzielnicowych

Konwenty byłyby podmiotem opiniodawczo-doradczym. Ma ich być 13 na terenie Gdańska. Miałyby się "zamykać" w jednym okręgu wyborczym.

- Koncepcja jest taka, aby były one forum dyskusji pomiędzy radnymi dzielnic, radnymi Miasta i przedstawicielami Prezydenta Miasta Gdańska w sprawach związanych z inwestycjami w dzielnicach - tłumaczy Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska. - Chcemy, żeby filarem współpracy z mieszkańcami były Rady Dzielnic, ale żeby było też pole do tego, żeby dyskutować np. o większych inwestycjach w nieco szerszej formule. Drugim aspektem, który skłonił nas do zaproponowania takiej formuły, były postulaty związane z rolą dzisiejszego Konwentu Przewodniczących Zarządów Dzielnic. Obecnie w ich trakcie trudno jest konkretnie rozmawiać o sprawach całego miasta, kiedy te sprawy zdecydowanie różnią się w poszczególnych dzielnicach - dodaje.

Projekt uchwały w sprawie powołania konwentów makrodzielnicowych został już przygotowany i złożony w urzędzie w październiku. Na sesję Rady Miasta trafi w listopadzie br.

 

 

Zmiany w statucie

Karol Ważny, radny KO, i przewodniczący komisji doraźnej ds. reformy jednostek pomocniczych (to oficjalna nazwa Rad Dzielnic - red.) przedstawił w czwartek podstawowe założenia zmian w statutach Rad Dzielnic.

 

W czwartek radni Koalicji Obywatelskiej, podczas zdalnej konferencji, przedstawili główne założenia reformy Rad Dzielnic
W czwartek radni Koalicji Obywatelskiej, podczas zdalnej konferencji, przedstawili główne założenia reformy Rad Dzielnic
Fot. Screen z FB radnych Koalicji Obywatelskiej

 

Zmiany w procedurze wyborczej:

  • Zniesienie obowiązku zbierania podpisów poparcia 10 proc. mieszkańców zameldowanych na terenie dzielnicy. Wymóg ten sprawiał bowiem wiele kłopotów w niektórych dzielnicach, czasem uniemożliwiał na kilka lat powołanie takiej Rady.
  • Zniesienie minimalnego progu frekwencyjnego, który obecnie wynosi 5 proc. (obecnie jeżeli na wybory pójdzie mniej mieszkańców niż wymagane 5 proc., wybory uznawane są za nieważne).
  • Wydłużenie kadencji Rady Dzielnicy. Obecnie kończą się one dwa miesiące po wygaśnięciu kadencji Rady Miasta Gdańska, co sprawia czasem pewne problemy praktyczne w działalności Rad. Kadencja wydłużona byłaby do czterech miesięcy po wygaśnięciu kadencji RMG.
  • Rezygnacja z informacji na kartach wyborczych na temat poparcia danego kandydata przez partię bądź organizację polityczną - by wszyscy kandydaci mieli równe szanse.

 

 

Kwestie budżetowe

- Chcemy dać szansę na zwiększenie środków budżetowych dla mniejszych dzielnic. To jeden z podstawowych celów tej reformy. Wiemy, że obecnie te kwoty są niewielkie, przez co nie pozwalają na realizację wielu potrzebnych w danych dzielnicach przedsięwzięć - zaznacza radny Karol Ważny. - Dlatego, analogicznie do rozwiązań, które znamy z Budżetu Obywatelskiego, chcielibyśmy kwotę globalną, która będzie zapisana w budżecie Miasta na cele związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych, podzielić podobnie. A więc: 30 proc. kwoty podzielonej równo na wszystkie dzielnice i 70 proc. tej kwoty - proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Nowe regulacje przewidywać też będą premiowanie dzielnic za frekwencję wyborczą, czyli 25 proc. - jeżeli frekwencja w wyborach Rad Dzielnic przekracza 14 proc, i 50 proc. dodatkowych środków - jeżeli frekwencja będzie wynosić ponad 16 proc.

 

Wydatki

  • Propozycja, by minimum 70 proc. rocznego budżetu Rad Dzielnic przeznaczano na działania inwestycyjne, remontowe bądź związane z utrzymaniem danych przestrzeni bądź infrastruktury publicznej
  • Przenoszenie środków Rad Dzielnic na kolejne lata. Obecnie można je przekładać na kolejny rok, a propozycja jest taka, by można było je przekładać nawet do końca kadencji RD. Pozwoli to Radzie na uzbieranie większej kwoty na realizację zaplanowanych kosztownych inwestycji w dzielnicy
  • Wprowadzenie środków na promocję działalności Rad Dzielnic oraz środków na programy promocji zdrowia
  • Możliwość wydawania środków Rad Dzielnic na terenach niekomunalnych. Jest to ukłon przede wszystkim w stronę tych dzielnic, w których zdecydowaną większość terenów zajmują spółdzielnie mieszkaniowe.

- Wspólnie z Referatem ds. Rad Dzielnic przygotowaliśmy też projekt harmonogramu procedury budżetowej. Będzie on się zaczynał 31 stycznia, a kończył 15 września - podjęciem uchwały budżetowej. Ten harmonogram będzie dotyczył roku poprzedzającego rok budżetowy. Dlatego już we wrześniu będziemy wiedzieć, na co Rady Dzielnic mają zamiar przeznaczyć swoje środki finansowe. Ma to umożliwić lepsze planowanie wydatków zarówno przez same rady, jak i jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego - tłumaczy radny Karol Ważny.

Jest też propozycja, by skład Zarządu Dzielnicy wynosił minimum 3 osoby. Wprowadzona zostanie także możliwość, by radni dzielnicy mogli być upoważniani przez przewodniczącego Zarządu do tego, by mogli występować formalnie w kontaktach z urzędnikami. Dziś taką możliwość ma jedynie Przewodniczący Zarządu Dzielnicy.

To nie koniec prac tej komisji doraźnej. Radni pochylą się też w najbliższych miesiącach m.in. nad kwestią podziału i przebiegu granic niektórych dzielnic.

 

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze