PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Radni podjęli osiem uchwał w sprawie planów miejscowych

Radni podjęli osiem uchwał w sprawie planów miejscowych
Podczas IX sesji Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. osiem uchwał w sprawie planów miejscowych. Trzy dotyczyły uchwalenia nowych planów, jedna - odstąpienia od sporządzenia planu, a cztery - rozpoczęcia prac planistycznych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Radni Miasta Gdańska podczas sesji w dniu 25 kwietnia
Radni Miasta Gdańska podczas sesji w dniu 25 kwietnia
fot. www.gdansk.pl

 

Decyzją radnych przystąpiono do sporządzania planów obejmujących tereny w Nowym Porcie, Rudnikach, Osowej i Aniołkach. Odstąpiono od sporządzenia planu dotyczącego terenu w Śródmieściu. Trzy nowo uchwalone plany obejmują tereny w Barniewicach, Osowej i Przeróbce.


Plany uchwalone

W trakcie kwietniowej sesji zostały uchwalone trzy nowe plany miejscowe. Pierwszy z nich to Barniewice – rejon ulic Nowy Świat i Penelopy. Obejmuje on obszar, na którym znajdują się zakłady usługowe, stacje diagnostyczne pojazdów i hurtownia. Teren pomiędzy zabudowaniami jest wykorzystywany jako plac składowy dla zlokalizowanego po sąsiedzku zakładu produkcyjno-usługowego. Do prac planistycznych przystąpiono w celu zmiany przeznaczenia terenu z usługowego na produkcyjno-usługowe oraz dostosowania parametrów zabudowy do nowej funkcji. Wprowadzone zmiany umożliwią rozbudowę stacji kontroli pojazdów oraz hurtowni leków, pozwolą także na budowę nowych obiektów. W planie ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy oraz parametry zabudowy kształtujące przyszły układ urbanistyczny. Na granicy pomiędzy terenem o przeznaczeniu produkcyjno-usługowym a mieszkaniowym określono wymóg zasadzenia szpaleru drzew. Poszerzono też pas drogowy, co pozwoli na utworzenie bezpiecznej i komfortowej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów.

Drugi uchwalony plan, Owczarnia – przy lesie, obejmuje teren, który w głównej mierze zajmują nieużytki. W jego granicach znajdują się także fragmenty dwóch ulic. Celem sporządzenia planu było zniesienie zakazu budowy w odległości 30 m od lasu i dopuszczenie na tym terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Realizacja planu pozwoli na wykreowanie przestrzeni mieszkaniowo-usługowej w atrakcyjnej lokalizacji. Zabudowa będzie mieć charakter ekstensywny i będzie nawiązywać do historycznej wsi Owczarnia. W planie dopuszczono budowę domów wolnostojących o wysokości do 10 m, z dachami stromymi symetrycznymi. Wydzielono ciągi pieszo-jezdne (z których na równych prawach mogą korzystać piesi, rowerzyści i kierowcy) obsługujące tereny inwestycyjne oraz umożliwiające dostęp do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Plan wprowadza różnego rodzaju formy ochrony zieleni oraz naturalnego ukształtowania – m.in. przeznacza do zachowania szpaler drzew wzdłuż ul. Owczarnia.

Trzeci z uchwalonych planów to Przeróbka rejon Nabrzeża Szyprów. Opracowanie oprócz nabrzeża obejmuje także tereny rekreacyjne (boisko, plac zabaw, zieleń nieurządzoną) oraz zabudowę mieszkaniową. Celem sporządzenia planu była weryfikacja zapisów dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, która umożliwiłaby dalszą modernizację części Nabrzeża Szyprów. Dla obszaru szczególnego zagrożenia powodzią wprowadzono szereg ustaleń zapewniających wymagany przepisami poziom zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Dla planowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej ustalono parametry urbanistyczne, które pozwolą na jej harmonijne wpisanie się w otoczenie. Wysokość budynków ograniczono do 12 m i zastosowano wymóg realizacji dachów stromych. Budynki przy ul Siennej 19,21 i 27 objęto ochroną jako obiekty o wartościach kulturowych. Część obszaru przeznaczono na ogólnodostępną zieleń urządzoną. Na tym terenie może powstać zabudowa usługowa o maksymalnej powierzchni 150 mkw., wysokości 9 m i pozostałych parametrach nawiązujących do zlokalizowanego po sąsiedzku obiektu o walorach kulturowych. Wzdłuż brzegu Martwej Wisły ustalono ciąg pieszy stanowiący kontynuację częściowo już zrealizowanego nadwodnego ciągu pieszego (znajdującego się poza zachodnią granicą planu). Jego modernizacja będzie możliwa w podobnej formie – tzn. łącznie z elementami zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Wskazano też zalecane lokalizacje dla poprzecznych ciągów pieszych łączących nabrzeże z pobliskimi osiedlami mieszkaniowymi.


Odstąpienie od sporządzenia planu

Rada Miasta Gdańska zadecydowała o odstąpieniu od sporządzenia planu miejscowego Śródmieście rejon Bramy Oliwskiej. Prace nad nim rozpoczęto na mocy uchwały z 17 lutego 2011 r. W granicach opracowania znalazł się m.in. pl. Zebrań Ludowych, na którym zamierzano umożliwić realizację większej niż ustalona w planie obowiązującym pętli autobusowej. Ten węzeł komunikacyjny miał zastąpić trzy inne pętle autobusowe (Wałowa, Jana z Kolna oraz Targ Sienny/Targ Rakowy), wówczas przewidziane do likwidacji. Po wybudowaniu parkingu wielopoziomowego przy ul. Jana z Kolna na terenie przyległym została urządzona pętla autobusowa z miejscami odstawczymi oraz budynkiem socjalnym. Powiększenie rezerwy terenu pod pętlę na pl. Zebrań Ludowych i dalsze procedowanie uchwały stają się więc bezcelowe. Po uzyskaniu dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy ul. Jana z Kolna przewiduje się podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, który usankcjonuje obecną lokalizację pętli autobusowej.


Przystąpienia do sporządzenia planów

Radni zadecydowali o rozpoczęciu prac nad planem miejscowym Wronia Górka. Opracowanie obejmie tereny leśne na Wroniej Górce oraz działkę przy ul. Kopernika. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie Fundacji Hospicyjnej budowy Centrum Opieki Wyręczającej dla Dzieci i Osób Dorosłych (na części działki przy ul. Kopernika). Nowy plan ma także pozwolić na utworzenie na Wroniej Górce parku leśnego – terenu, na którym zostaną zachowane istniejące drzewa i ciągi piesze, pojawią się elementy małej architektury oraz oświetlenie. Wprowadzone zmiany mają skutkować poprawą bezpieczeństwa i komfortu użytkowników parku, a tym samym przyczynić się do polepszenia warunków rekreacji.

Kolejny plan, do sporządzenia którego przystąpiono, to Nowy Port w rejonie ulic Kasztanowej i Wyzwolenia. Opracowanie obejmie teren, na którym znajdują się tymczasowe blaszane garaże. Celem prac planistycznych jest umożliwienie lepszego wykorzystania terenu, przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów kulturowych (obszar znajduje się w granicach wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego osady portowej Nowy Port). Nowe zagospodarowanie uzupełni zabudowę mieszkaniowo-usługową tej części Nowego Portu. Opracowanie planu jest zgodne z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji, umożliwi poprawę ładu przestrzennego i estetyki w Nowym Porcie.

Obszar, który zostanie objęty granicami planu Rudniki na południe od ulicy Litewskiej, ma charakter produkcyjno-usługowy i znajduje się w granicach administracyjnych Portu Gdańsk. Celem przystąpienia do sporządzenia planu jest dopuszczenie funkcji produkcyjno-usługowych, które obecnie nie mogą rozwijać się na tym terenie. Zmiana jest związana z planowanym rozwojem działalności gospodarczej i pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie potencjału ekonomicznego tego obszaru.

Rada Miasta Gdańska podjęła też uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu Osowa rejon ulic Nowej Kielnieńskiej i Odyseusza. Plan miejscowy obejmie teren, który obecnie w większości jest niezagospodarowany. Jedynie jego niewielką część zajmują obiekty usługowe oraz domy jednorodzinne. Przez teren przebiega również odcinek linii kolejowej. Celem rozpoczęcia prac planistycznych jest ustalenie rezerwy terenowej pod projektowaną ulicę Nową Kielnieńską, stanowiącą kontynuację istotnego elementu gdańskiego układu transportowego: ciągu ulicznego Zielony Bulwar – Nowa Spacerowa. Powodem przystąpienia do prac jest również zabezpieczenie rezerwy terenowej na usługi użyteczności publicznej oraz zieleń urządzoną. Obszar sąsiaduje z lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w rejonie, w którym obecnie brakuje urządzeń rekreacyjnych i zieleni urządzonej. Zagospodarowanie wejścia do lasu TPK wpisze się w miejską politykę tworzenia tzw. strefy buforowej.

 

 

Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze
Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze