PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.

Zmodernizują 78 km tras turystycznych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Zmodernizują 78 km tras turystycznych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
Ponad 78 km szlaków turystycznych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym na terenach Gdańska, Gdyni i Sopotu przejdzie kompleksową modernizację. Prace wartości 12,7 mln zł rozpoczną się jeszcze w tym roku. Projekt, którego liderem jest Gdańsk, to jedno z sześciu turystyczno - przyrodniczych przedsięwzięć w województwie pomorskim z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa.

W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym chętnie przebywają zarówno piesi jak i rowerzyści
W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym chętnie przebywają zarówno piesi jak i rowerzyści
Dariusz Łazarski/KFP

"Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami" to projekt partnerski gmin Gdańska, Gdyni i Sopotu. Ponad połowę kosztów realizacji przedsięwzięcia wartego 12,7 mln zł pokryte zostanie z dotacji z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014 -2020.

Pomorski Urząd Marszałkowski. Podpisanie umowy w sprawie modernizacji szlaków w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
Pomorski Urząd Marszałkowski. Podpisanie umowy w sprawie modernizacji szlaków w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
zdj. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

5 stycznia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz beneficjenci podpisali umowę na realizację tego i jeszcze pięciu projektów związanych z ochroną przyrody i turystką w naszym województwie dofinansowanych w ramach RPO (o pozostałych projektach piszemy w ramce w dolnej części artykułu).

Inwestycja na terenie TPK polegać będzie na modernizacji nawierzchni istniejących już tras, znajdujących się głównie na obszarach leśnych. Część z nich zostanie utwardzona poprzez zastosowanie nawierzchni szutrowej lub bitumicznej. W miejscach, gdzie tego rodzaju nawierzchnie już są, ale ich stan jest kiepski, przeprowadzony będzie remont. Wzmocniona zostanie także podbudowa części dróg leśnych w przebiegu szlaku (poruszają się po nich ciężkie pojazdy związane z gospodarką leśną).

Na trasie przeznaczonej zarówno dla turystów pieszych i rowerowych powstaną miejsca wypoczynkowe, staną tablice informacyjne i pojemniki na śmieci. Poszczególne szlaki zostaną oznakowane, wraz z podaniem ich długości. Trasy główne i pomocnicze (patrz mapka) wytyczone będą w przebiegu istniejących dróg leśnych i miejskich.

Tak przebiegać będzie zmodernizowana trasa w TPK na terenie należącym do gminy Gdańsk
Tak przebiegać będzie zmodernizowana trasa w TPK na terenie należącym do gminy Gdańsk
UMG


Wszystkie wymienione prace prowadzone będą na łącznej długości 78 km, w tym na odcinku 43 km będą dotyczyły modernizacji dróg. Powstaną również 4 km nowych ścieżek.

Co ważne, szlaki będą wytyczone w taki sposób, by nie niszczyć bogactwa fauny i flory Parku, w tym siedlisk płazów.

Blisko 40 km modernizowanego szlaku przebiega przez teren należący do Gdańska, niespełna 30 położone jest w Gdyni, 9 zaś w Sopocie. Koszty realizacji inwestycji będą ponoszone przez każdego partnera projektu samodzielnie, w odniesieniu do części projektu przebiegającej przez obszary administracyjne jego gminy. Realizacja prac zakończyć ma się w lutym 2021 r. Wartość projektu dla części gdańskiej wynosi ok. 7,43 mln zł.

- Trójmiejski Park Krajobrazowy to nasz wspólny skarb, miejsce rekreacji i uprawiania sportu dla wielu mieszkańców. Chociaż rządzi w nim natura, potrzebne są drobne interwencje, które mają na celu poprawę infrastruktury, tak żeby z jednej strony stał się bardziej przyjazny dla odwiedzających, a z drugiej by skłonić ludzi do korzystania z wytyczonych szlaków - mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska. - Bardzo ważne jest to, że projekt realizowany jest w partnerstwie wszystkich gmin, na których terenie zlokalizowany jest park. Największa jego część znajduje się w obszarze administracyjnym Gdańska i my jako stolica województwa bierzemy na siebie honor i obowiązki związane z pełnieniem funkcji lidera projektu.

Po stronie Gdańska leżeć będzie rozpisywanie przetargów, koordynacja prac i rozliczenie projektu.

Jednym z celów projektu modernizacji szlaków w TPK jest skłonienie turystów do trzymania się wyznaczonych tras
Jednym z celów projektu modernizacji szlaków w TPK jest skłonienie turystów do trzymania się wyznaczonych tras
Jerzy Pinkas/www.gdansk.plPOZOSTAŁE PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM Z RPO

  • „Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie" realizowany przez gminę Pruszcz Gdański

Na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie przeprowadzone zostaną zabiegi ochronne roślin. Powstaną też nowe ścieżki i trasy widokowe z oświetleniem. Planowana jest rekultywacja zbiorników wodnych. Dzięki temu obszar Zespołu zyska lepszy status ochrony siedlisk oraz bioróżnorodności i zostanie zabezpieczony kontrolowanym ruchem turystycznym. Całkowita wartości projektu to ponad 1,7 mln zł, z czego ponad 1,2 mln zł stanowi dofinansowanie z RPO, zostanie zrealizowany do lipca 2018 r.

  • „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom" realizowany przez gminę Borzytuchom

Projekt zakłada budowę ścieżki dydaktycznej pieszo-rowerowej o łącznej długości prawie 3 km, w rejonie trzech jezior: Moczydło, Krosnowskie i Duże. Dzięki ukierunkowaniu ruchu turystycznego zostaną zabezpieczone zasoby i walory przyrodnicze na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Borzytuchom. Całkowita wartość projektu to ponad 1,4 mln zł, z czego 1,2 mln zł to fundusze RPO, termin realizacji: sierpień 2018 r.

  • „Zabezpieczenie zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez ochronę i restytucję różnorodności gatunkowej i siedliskowej w Arboretum Wirty" realizowany przez Nadleśnictwo Kaliska

Projekt zakłada inwestycje i programy rekonstrukcji różnorodności gatunkowej i siedliskowej, które zabezpieczą zasoby i walory przyrodnicze na terenie Arboretum i Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich, w szczególności na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Kaliska. Projekt będzie realizowany w partnerstwie Nadleśnictwa Kaliska (partner wiodący) z gminą Zblewo. Całkowita wartość projektu to ponad 1,9 mln zł, z czego blisko 1,7 mln zł to dofinansowanie RPO, realizacja potrwa do czerwca 2023 r.

  • „Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny" realizowany przez gminę Brusy

Ochrona i przywrócenie różnorodności gatunkowej i siedliskowej wraz z rewaloryzacją trzech parków: jednego w gminie Brusy i dwóch w gminie Konarzyny – to główny cel tej inwestycji. Będzie realizowana w Wielkich Chełmach (gm. Brusy) i w Konarzynkach oraz Kornem (gm. Konarzyny). Realizacja projektu wzmocni mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie, ponieważ poprzez ochronę, monitoring i odtworzenie siedlisk chronionych zwierząt zapewni im warunki do życia i rozwoju. W parkach powstaną nowe ścieżki oraz zostaną zamontowane elementy małej architektury, co ukierunkuje ruch turystyczny i zabezpieczy siedliska przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów. Całkowita wartość projektu to ponad 705 tys. zł, z czego blisko 599 tys. zł pochodzi z RPO, prace potrwają do grudnia 2018 r.

  • „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego" realizowany przez gminę Dębnica Kaszubska

Projekt będzie realizowany w partnerstwie pięciu gmin: Dębnica Kaszubska, Damnica, Kobylnica, Słupsk i Ustka. Jego celem jest ochrona środowiska przyrodniczego, przywrócenie różnorodności biologicznej oraz zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych. W planach jest usuwanie gatunków inwazyjnych, budowa sztucznych miejsc lęgowych, nasadzenia roślin oraz typowe działania związane z ukierunkowaniem ruchu turystycznego. Całkowita wartość projektu to ponad 2,6 mln zł, z czego 2,2 mln zł to unijne dofinansowanie, termin realizacji: lipiec 2022 r.

Wartość wszystkich podpisanych 5 stycznia umów (łącznie z projektem w TPK) to ponad 21 mln zł, z czego 12 mln zł to środki RPO.

Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze
Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze