PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Miasta skoszarowane. Promocja książki Jana Daniluka w Muzeum Gdańska

Miasta skoszarowane. Promocja książki Jana Daniluka w Muzeum Gdańska
Muzeum Gdańska zaprasza na promocję książki dr Jana Daniluka. Autor opisuje w niej jak w czasie II Wojny Światowej wyglądało życie w zdominowanych przez wojsko Gdańsku i Sopocie. Promocja i spotkanie z Janem Danilukiem odbędzie się w czwartek, 24 października, w Ratuszu Głównego Miasta o godz. 17.00.
Wydawcą książki Miasta skoszarowane  Jana Daniluka jest Muzeum Gdańska
Wydawcą książki "Miasta skoszarowane" Jana Daniluka jest Muzeum Gdańska
mat. Muzeum Gdańska

 

Historyk Jan Daniluk na wojenne losy Gdańska i Sopotu spojrzał z nowej perspektywy, z perspektywy żołnierzy Wehrmachtu, którzy stacjonowali tu podczas II Wojny Światowej w garnizonie wojskowym. Książka „Miasta skoszarowane” ukazuje nie tylko działania militarne, ale też wpływ obecności armii na codzienne życie w sąsiadujących ze sobą miastach. To opowieść o miastach zamienionych w koszary i mieszkańcach, których życie też w związku z tym się zmieniło. Nad książką autor pracował długo, jak sam podaje "teoretycznie rzecz biorąc prace nad rozprawą ciągnęły się niemal równo dziesięć lat". Ważnym powodem do jej powstania było dotarcie do unikatowych źródeł.

- Pretekstem do podjęcia badań nad zagadnieniem garnizonu w latach 1939-1945 było dotarcie do kapitalnych źródeł przechowywanych w Wojskowym Archiwum Federalnym we Fryburgu Bryzgowijskim, a wytworzonych przez różne organa wojskowe oraz analiza prasy wydawanej w latach konfliktu - wyjaśnia dr Jan Daniluk. - Pozwoliły one znacząco uzupełnić obraz wojennego Gdańska i Sopotu. Co istotne, do tej pory nie były one szerzej lub w ogóle wykorzystane, a już w szczególności do tego, by nie tylko opisać historię jednostek wojskowych, ale i miast, w których oddziały szkoleniowe i zapasowe stacjonowały.

 

źródło: Facebook/Waldemar OssowskiAutor ukazuje dzia­łal­ność kul­tu­ralno-oświa­tową admi­ni­stra­cji gar­ni­zonu, skie­ro­waną do żoł­nie­rzy oraz udział w niej struk­tur par­tii hitle­row­skiej NSDAP. W mie­ście publi­ko­wano oraz kol­por­to­wano okre­śloną i ocen­zu­ro­waną prasę, wyda­wano książki, nada­wano audy­cje radiowe, orga­ni­zo­wano pokazy fil­mowe, wykłady, odczyty, spek­ta­kle teatralne, dbano o upra­wia­nie sportu przez orga­ni­zo­wa­nie meczów w ramach lig woj­sko­wych. Z aktyw­no­ści kul­tu­ralno-oświa­towo-spor­to­wej Wehr­machtu korzy­stali także cywilni miesz­kańcy Gdań­ska. Według zamy­słu władz hitle­row­skich miała ona budo­wać pozy­tywny obraz sił zbroj­nych wśród nie­miec­kiej spo­łecz­no­ści Gdań­ska.


- Czytelnicy znajdą w książce informacje nie tylko, kiedy i jakie urzędy wojskowe funkcjonowały w garnizonie czy jak rozwijała się produkcja na potrzeby wojska, ale także, jak wyglądało życie w mieście zagrożonym nalotami bombowymi, jak kształtował się rynek pracy, w jakim zakresie Wehrmacht nawiązał współpracę z miejscową politechniką oraz czy i jak zaistniał w świecie sportu – mówi Jan Daniluk.

Licząca ponad 500 stron książka „Miasta skoszarowane” to rozszerzona wersja rozprawy doktorskiej, którą autor obronił na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego w grudniu 2017 r. (pro­mo­tor: prof. dr hab. Marek Andrze­jew­ski). Będzie ona z pewnością ciekawą lekturą zarówno dla zawodowych historyków, jak i miłośników historii. Zawiera bogatą ikonografię pochodzącą z kraju i z zagranicy, z instytucji publicznych, jak i zbiorów prywatnych, w tym także niepublikowane do tej pory materiały.


Kiedy: 24 października 2019 r. godz. 17.00
Gdzie: Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/47
Wstęp: wolny

 

oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl