PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Krótko o wyborach samorządowych: dla mieszkańców bez meldunku, seniorów i osób niepełnosprawnych

Krótko o wyborach samorządowych: dla mieszkańców bez meldunku, seniorów i osób niepełnosprawnych
21 października 2018 r. w całej Polsce odbędą się wybory samorządowe. W jaki sposób dopisać się do rejestru wyborców jeśli nie jest się zameldowanym w Gdańsku? Kto może głosować korespondencyjnie, a kto ma prawo ustanowić pełnomocnika do głosowania? Jak i kiedy załatwić te sprawy? Odpowiadamy.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr. 200 w Gdańsku. Głosowanie w wyborach parlamentarnych. 25.10.2015
Obwodowa Komisja Wyborcza nr. 200 w Gdańsku. Głosowanie w wyborach parlamentarnych. 25.10.2015
Krzysztof Mystkowski/KFP

 

Kto może brać udział w głosowaniu?

W wyborach samorządowych głosujemy w miejscu stałego zamieszkania (nie dopisujemy się do spisu wyborców w miejscu pobytu w dniu wyborów). Spis wyborców sporządza się na podstawie prowadzonego w gminie stałego rejestru wyborców. Stały rejestr wyborców obejmuje osoby zameldowane na pobyt stały oraz te, które nie mogą zameldować się w miejscu ich stałego zamieszkania i wniosły o wpisanie ich do rejestru wyborców. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców składają również obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi. Cudzoziemcy spoza UE nie głosują w Polsce. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców zawiera dane osobowe wyborcy i jego adres stałego zameldowania. Do wniosku należy dołączyć kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz deklarację, w której wyborca wskazuje swoje obywatelstwo i miejsce stałego zamieszkania.

Obywatel UE (niebędący obywatelem polskim) jest uprawniony do głosowania w wyborach Rady i Prezydenta Miasta. Jeśli chce skorzystać z tego prawa musi wpisać się do rejestru wyborców w miejscu jego stałego zamieszkania na terenie Polski. Cudzoziemcy spoza UE nie głosują w Polsce.


Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, albo za pośrednictwem poczty. Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Prezydent Miasta w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku, po sprawdzeniu, czy wyborca spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.  Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej, która sprawuje nadzór nad prowadzeniem rejestru wyborców pojęcie „stałe zamieszkanie” należy odnieść do miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 25 ustawy z 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018r. poz. 1025 z późn.zm.). W świetle tego przepisu miejscem stałego zamieszkania jest miejsce, w którym dana osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. W miejscu tym koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Z tego też powodu dla oceny miejsca stałego pobytu nie należy kierować się wyłącznie oświadczeniami osoby zainteresowanej. Dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkania mogą być oświadczenia oraz dokumenty, w których wnioskodawca wskaże okoliczności potwierdzające koncentrację jego ważnych interesów życiowych, majątkowych lub innych pod adresem wskazanym we wniosku. Ponadto należy podkreślić, że zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego można uznać osobę za zamieszkałą w rozumieniu art. 25 k.c. w miejscu nie będącym miejscem jej stałego zameldowania tylko wtedy, gdy wyjaśni przyczyny rozbieżności pomiędzy stałym zameldowaniem a faktycznym stałym pobytem i wykaże, że w tym nowym miejscu pobytu skupia się na stałe jej aktywność życiowa.

W celu uprawdopodobnienia faktu stałego zamieszkiwania na terenie Gdańska konieczne jest złożenie wyjaśnień i okazanie dodatkowych dokumentów, np.: umowy nabycia (najmu) mieszkania, oświadczenia właściciela (najemcy) mieszkania, umowy o pracę, legitymacji studenckiej (szkolnej), lub karty mieszkańca.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Aktualnie w Gdańsku wpisanych do rejestru wyborców na własny wniosek jest 1674 obywateli polskich i 28 obywateli UE.


MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW

 • ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
  ul. Partyzantów 74
  stanowiska 38, 39, 40
  tel.: 58 323 69 58 do 60
 • ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
  ul. Nowe Ogrody 8/12
  stanowiska  1, 2, 3, 4
  tel.: 58 323 60 51 do 54
 • ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
  ul. Wilanowska 2
  stanowisko 4, 5
  tel.: 58 323 71 33 i 75


Jak długo trwa procedura wpisania wyborcy do rejestru wyborców i kiedy najpóźniej można złożyć wniosek w tej sprawie przed wyborami samorządowymi w 2018 r.?

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Prezydent Miasta w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku, po sprawdzeniu, czy wyborca spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców można składać przez cały rok, a przed zbliżającymi się wyborami przynajmniej 3 dni przed dniem głosowania.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 39 w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku. Druga tura wyborów samorządowych. 30.11.2014 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 39 w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku. Druga tura wyborów samorządowych. 30.11.2014 r.
Mateusz Ochocki / KFP

 

Czy osoba zameldowana w Gdańsku, ale mieszkająca za granicą może wyznaczyć pełnomocnika do głosowania? Kto może takiego pełnomocnika wyznaczyć?

W wyborach samorządowych nie głosujemy za granicą. Pełnomocnika do głosowania może ustanowić wyborca z orzeczoną niepełnosprawnością i wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat. Pełnomocnictwa do głosowania wyborca udziela w miejscu stałego zamieszkania, nie może sporządzić go za granicą.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy wnieść do organu gminy najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 12 października 2018r., a w przypadku ponownego głosowania do dnia 26 października 2018r. Wniosek należy złożyć na piśmie według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji. Wniosek podpisuje wyborca, lub w przypadku, gdy wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania wyborca składa osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub poczty. Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu, a nie data jego nadania. Zgodnie z wyjaśnieniem Państwowej Komisji Wyborczej (ZPOW-432-7/15) niedopuszczalne jest doręczenie dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej e-mail.  Akt pełnomocnictwa sporządza się niezwłocznie, po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku, w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA:

 • ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
  ul. Partyzantów 74
  stanowiska 38, 39, 40
  tel.: 58 323 69 58 do 60
 • ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
  ul. Nowe Ogrody 8/12
  stanowiska  1, 2, 3, 4
  tel.: 58 323 60 51 do 54
 • ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
  ul. Wilanowska 2
  stanowisko 4, 5
  tel.: 58 323 71 33 i 75

 

Szczegółowe informacje i druki dokumentów do pobrania dostępne są tutaj.

 

Gdańk Jasień. Gimnazjum nr 48. Obwodowa komisja wyborcza nr 82. Druga tura wyborów samorządowych, 30.11.2014 r.
Gimnazjum nr 48 w Jasieniu. Obwodowa komisja wyborcza nr 82. Druga tura wyborów samorządowych, 30.11.2014 r.
Mateusz Ochocki / KFP

 

Kto ma prawo do głosowania korespondencyjnego i gdzie może złożyć zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego?

Z takiej formy głosowania mogą korzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem stopnia niepełnosprawności. Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przyjmują Komisarze Wyborczy w Gdańsku w swojej siedzibie przy ul. Okopowej 21/27 (budynek Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, pokój 130), od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 - 15.45. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, telefonicznie (nr tel. 58 301 15 10), pisemnie, telefaksem (tel. 58 301 15 10) lub w formie elektronicznej na adres gda-dyr@kbw.gov.pl.

W razie dostarczenia dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu do biura Komisarzy Wyborczych.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8 października 2018 r. do godz. 15.45.

Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeśli zgłoszenie będzie dokonane ustnie (telefonicznie) wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie do Urzędu Miejskiego w Gdańsku do sekretariatu Wydziału Spraw Obywatelskich pok. 372 (III piętro w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12) w godzinach pracy urzędu.

Uwaga! Zgłoszenie dotyczy również przypadku ewentualnego ponownego głosowania w wyborach prezydenta miasta. Wyborca, który nie zgłosi zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć Komisarzowi Wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu najpóźniej do dnia 25 października 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału osób niepełnosprawnych w wyborach samorządowych i wzory dokumentów dostępne są tutaj.

 

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl