Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gminny Program Rewitalizacji przyjęty przez Radę Miasta Gdańska

Radni Miasta Gdańska przyjęli jednogłośnie na kwietniowej sesji (25 kwietnia 2017 roku) Gminny Program Rewitalizacji. Dokument opracowano dla czterech obszarów: Biskupia Górka / Stary Chełm; Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz dla Oruni.

Gminny Program Rewitalizacji przyjęty przez Radę Miasta Gdańska
A
A
data publikacji: 25 kwietnia 2017 r.

Radni Miasta Gdańska przyjęli jednogłośnie na sesji 25 kwietnia 2017 roku Gminny Program Rewitalizacji dla czterech obszarów, m. in. dla Biskupiej Górki / Starego Chełma
Radni Miasta Gdańska przyjęli jednogłośnie na sesji 25 kwietnia 2017 roku Gminny Program Rewitalizacji dla czterech obszarów, m. in. dla Biskupiej Górki / Starego Chełma
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Program w pierwszej kolejności zakłada intensywne prowadzenie procesów społecznych przy równoczesnych zmianach w strukturze funkcjonalno-przestrzennej. - Korzystając z dotychczasowych doświadczeń procesów rewitalizacji w Gdańsku przyjęliśmy zakres działań, które pozwolą na znaczącą poprawę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji - informuje Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska oraz kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.
Główne cele GPR wynikają z przeprowadzonych analiz, w tym z szerokich konsultacji społecznych, dzięki którym uwzględniono m.in. dodatkowe obszary w ramach GPR. Raport z konsultacji dostępny jest tutaj: http://www.brg.gda.pl/attachments/article/98/www.gdansk.pl_72156.pdf).

- Program rewitalizacji złożony jest z wielu różnorodnych projektów. Zakłada wzajemne powiązania oraz synergię poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. To program, którego celem jest osiągnięcie kompleksowości interwencji - podkreśla Ewa Pielak. - Nie oznacza to obowiązku jednoczesnej realizacji projektów, lecz synchronizację efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową. Program ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby uwzględniać aspekt społeczny, ekonomiczny, przestrzenny, techniczny, środowiskowy i kulturowy związany zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Katalog celów jest spójny z celami stawianymi w innych programach operacyjnych miasta Gdańska, a także z celami postawionymi w dokumentach wyższego rzędu, w tym:

  • z poziomu lokalnego, np. „Strategia Rozwoju Miasta. Gdańsk 2030 Plus”
  • z poziomu krajowego, np. „Strategia Rozwoju Kraju 2020”
  • z poziomu europejskiego, np. „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”


Teraz czas na decyzję wojewody pomorskiego
Zgodnie z procedurą Rada Miasta Gdańska ma siedem dni na przekazanie Uchwały Wojewodzie, który ma 30 dni na ocenę jej zgodności z prawem. Następnie, po akceptacji, GPR zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o wpis do „Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego”.
- Przed wpisem do wykazu, Urząd Marszałkowski ocenia GPR. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii, GPR może być wpisany do wykazu, co jest z kolei warunkiem podpisania umów o dofinansowanie – informuje Ewa Pielak.
Dofinansowanie zrealizowane będzie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cztery dzielnice zostały zrewitalizowane
Przypomnijmy, że Gmina Miasta Gdańska w latach 2009-2015 realizowała cztery projekty Rewitalizacyjne w dzielnicach: Dolne Miasto, Dolny Wrzeszcz, Nowy Port i Letnica. Zrealizowane przedsięwzięcia dotyczyły zarówno działań inwestycyjnych jak i miękkich społecznych. Wszystkie projekty współfinansowane były z funduszy europejskich RPO WP na lata 2007-2013. Łączna wartość projektów rewitalizacyjnych przeprowadzonych w Gdańsku to ponad 104 mln zł, z czego kwota dofinansowania to ponad 64 mln zł.
Warto podkreślić, że zrealizowane i zakończone już projekty cieszą się dużym uznaniem. Za ulicę Wajdeloty (będącą głównym ciągiem komunikacyjnym na rewitalizowanym obszarze Dolny Wrzeszcz) otrzymaliśmy pierwsze wyróżnienie w programie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2015 oraz wygraliśmy konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.
Natomiast projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” otrzymał nagrodę RegioStars 2016 w kategorii „CityStar - Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich”. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 11 października w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (więcej informacji: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Rewitalizacja-Dolnego-Miasta-z-prestizowa-europejska-nagroda,a,62854).

-
Agnieszka Siedlecka (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
-
Agnieszka Siedlecka (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora