PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gminny Program Rewitalizacji przyjęty przez Radę Miasta Gdańska

Gminny Program Rewitalizacji przyjęty przez Radę Miasta Gdańska
Radni Miasta Gdańska przyjęli jednogłośnie na kwietniowej sesji (25 kwietnia 2017 roku) Gminny Program Rewitalizacji. Dokument opracowano dla czterech obszarów: Biskupia Górka / Stary Chełm; Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz dla Oruni.

Radni Miasta Gdańska przyjęli jednogłośnie na sesji 25 kwietnia 2017 roku Gminny Program Rewitalizacji dla czterech obszarów, m. in. dla Biskupiej Górki / Starego Chełma

Program w pierwszej kolejności zakłada intensywne prowadzenie procesów społecznych przy równoczesnych zmianach w strukturze funkcjonalno-przestrzennej. - Korzystając z dotychczasowych doświadczeń procesów rewitalizacji w Gdańsku przyjęliśmy zakres działań, które pozwolą na znaczącą poprawę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji - informuje Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska oraz kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.
Główne cele GPR wynikają z przeprowadzonych analiz, w tym z szerokich konsultacji społecznych, dzięki którym uwzględniono m.in. dodatkowe obszary w ramach GPR. Raport z konsultacji dostępny jest tutaj: http://www.brg.gda.pl/attachments/article/98/www.gdansk.pl_72156.pdf).

- Program rewitalizacji złożony jest z wielu różnorodnych projektów. Zakłada wzajemne powiązania oraz synergię poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. To program, którego celem jest osiągnięcie kompleksowości interwencji - podkreśla Ewa Pielak. - Nie oznacza to obowiązku jednoczesnej realizacji projektów, lecz synchronizację efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową. Program ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby uwzględniać aspekt społeczny, ekonomiczny, przestrzenny, techniczny, środowiskowy i kulturowy związany zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Katalog celów jest spójny z celami stawianymi w innych programach operacyjnych miasta Gdańska, a także z celami postawionymi w dokumentach wyższego rzędu, w tym:

  • z poziomu lokalnego, np. „Strategia Rozwoju Miasta. Gdańsk 2030 Plus”
  • z poziomu krajowego, np. „Strategia Rozwoju Kraju 2020”
  • z poziomu europejskiego, np. „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”


Teraz czas na decyzję wojewody pomorskiego
Zgodnie z procedurą Rada Miasta Gdańska ma siedem dni na przekazanie Uchwały Wojewodzie, który ma 30 dni na ocenę jej zgodności z prawem. Następnie, po akceptacji, GPR zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o wpis do „Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego”.
- Przed wpisem do wykazu, Urząd Marszałkowski ocenia GPR. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii, GPR może być wpisany do wykazu, co jest z kolei warunkiem podpisania umów o dofinansowanie – informuje Ewa Pielak.
Dofinansowanie zrealizowane będzie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cztery dzielnice zostały zrewitalizowane
Przypomnijmy, że Gmina Miasta Gdańska w latach 2009-2015 realizowała cztery projekty Rewitalizacyjne w dzielnicach: Dolne Miasto, Dolny Wrzeszcz, Nowy Port i Letnica. Zrealizowane przedsięwzięcia dotyczyły zarówno działań inwestycyjnych jak i miękkich społecznych. Wszystkie projekty współfinansowane były z funduszy europejskich RPO WP na lata 2007-2013. Łączna wartość projektów rewitalizacyjnych przeprowadzonych w Gdańsku to ponad 104 mln zł, z czego kwota dofinansowania to ponad 64 mln zł.
Warto podkreślić, że zrealizowane i zakończone już projekty cieszą się dużym uznaniem. Za ulicę Wajdeloty (będącą głównym ciągiem komunikacyjnym na rewitalizowanym obszarze Dolny Wrzeszcz) otrzymaliśmy pierwsze wyróżnienie w programie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2015 oraz wygraliśmy konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.
Natomiast projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” otrzymał nagrodę RegioStars 2016 w kategorii „CityStar - Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich”. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 11 października w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (więcej informacji: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Rewitalizacja-Dolnego-Miasta-z-prestizowa-europejska-nagroda,a,62854).

Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze
Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze