PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Budowa parkingu kubaturowego na Podwalu Staromiejskim - Miasto odpowiada na obawy

Budowa parkingu kubaturowego na Podwalu Staromiejskim - Miasto odpowiada na obawy
Miasto Gdańsk planuje budowę czterech parkingów w Śródmieściu. Jeden z nich - parking podziemny na Podwalu Staromiejskim - budzi jednak obawy miejskich aktywistów o to, że zakłóci gospodarkę wód gruntowych i pogorszy stan pobliskich zabytków. Miasto zapowiada, że do realizacji inwestycji użyta będzie najnowsza technologia suchego wykopu w technologii ściany szczelinowej a obiekt powstanie w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Wizualizacja placu nad parkingiem podziemnym przy Podwalu Staromiejskim
Wizualizacja placu nad parkingiem podziemnym przy Podwalu Staromiejskim
Mota Engil

Parkingi powstać mają w czterech lokalizacjach: pod Podwalem Staromiejskim, Targiem Węglowym, Podwalem Przedmiejskim (parkingi podziemne) oraz przy Długich Ogrodach (parking naziemny). Łącznie zapewnią one 1202 miejsca parkingowe.

Obawy grupy aktywistów miejskich budzi przede wszystkim planowany parking przy Podwalu Staromiejskim. Ich zdaniem, realizacja inwestycji może zakłócić gospodarkę wód gruntowych, co z kolei może wpłynąć negatywnie na stan okolicznych zabudowań.

 

Czytaj: Przypuszczano, że jedną z możliwych przyczyn pęknięć w kościele św. Mikołaja są wysychające pale, na których posadowiona jest świątynia. Okazało się jednak, że stoi ona na kamiennej ławie

 

Przetarg na realizację wszystkich czterech parkingów wygrała spółka Immo Park Gdańsk. Jest to przedsiębiorstwo o dużym doświadczeniu w realizacji tego typu inwestycji i ma w swoim dorobku wiele podobnych realizacji. Parkingi powstaną w formule koncesji na roboty budowlane lub usługi i zawsze będą stanowić własność miasta. W zamian za zbudowanie obiektów (kontrakt wart jest ponad 166,2 mln zł, z czego dopłata miasta to 41,6 mln zł) wykonawca przez 38 lat będzie ich operatorem.

W Śródmieściu powstać mają dzięki temu 1202 nowe miejsca parkingowe, a w strefie płatnego parkowania w tej części miasta zlikwidowanych zostanie tym samym 600 miejsc dla samochodów. Pozwoli to na poszerzenie przestrzeni przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, obniżenie natężenia ruchu samochodów w Śródmieściu, czystości otoczenia oraz podwójne wykorzystanie przestrzeni (parkingi pod ziemią i teren rekreacyjny na powierzchni).

 

Bezpieczne technologie

Zgodnie z umową, inwestor zobowiązany został do zastosowania, w trakcie budowy wszystkich obiektów, bezpiecznych technologii dla sąsiadującej zabudowy, które nie zaburzą też stosunków wodnych.

- Technologia stosowana przy budowie parkingu będzie polegała na wykonaniu obudowy wykopu w postaci ścian szczelinowych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej poniżej płyty fundamentowej, co umożliwi wypompowanie wody z obszaru prac bez obniżania zwierciadła wody gruntowej poza obrysem parkingu - wyjaśnia Iwona Bierut, Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej UMG.

Co ważne, Miasto już w trakcie postępowania konkursowego wielokrotnie podkreślało trudne warunki gruntowo-wodne obszaru tej inwestycji oraz konieczność uwzględnienia tych uwarunkowań zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji inwestycji.

Zwycięzca przetargu pracuje obecnie nad opracowaniem dokumentacji projektowej, opracowaniem wymaganych badań i analiz, a także uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwolenia na budowę.

 

Teren pod ochroną konserwatorską

Teren przy ul. Podwale Staromiejskie, na którym planowana jest budowa parkingu podziemnego, znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Miasta Gdańska - jest to fragment obszaru uznanego jako pomnik historii, objęty strefą ochrony archeologicznej. Jest on zatem pod ochroną konserwatorską Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

Należy tu zaznaczyć, że do PWKZ należą wszystkie czynności z zakresu ochrony zabytków, w tym wydawanie opinii, decyzji czy uzgodnień dla projektów i realizacji nowych inwestycji, w tym zgody na wykonanie badań archeologicznych, prowadzenie budowy parkingu czy też sposobu zagospodarowania terenu - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zatem każda nowa inwestycja na tym terenie, w tym budowa parkingu, prowadzona jest pod pełną kontrolą PWKZ - na etapie projektowania i pozyskiwania pozwoleń na budowę ma on możliwość zapoznania się i akceptacji przyjętych rozwiązań technicznych, również w zakresie zabezpieczenia zabytków przez ryzykiem wynikającym z prowadzonych prac. 

Od początku prowadzenia tego projektu Miasto Gdańsk, prowadząc analizy przedrealizacyjne, a później chcąc ustalić warunki realizacji inwestycji (w tym w zakresie warunków technologicznych prowadzonych prac czy też prac archeologicznych), współpracowało z PWKZ. Miasto dysponuje obecnie opiniami PWKZ wstępnie akceptującymi technologie realizacji zaplanowanych prac, w każdej z czterech lokalizacji.

Co bardzo istotne, dopiero badania archeologiczne, stanu wód i geotechniczne wykażą czy możliwa będzie realizacja inwestycji w tej lokalizacji.

 

Tak będzie wyglądało Podwale Staromiejskie po wybudowaniu parkingu podziemnego
Tak będzie wyglądało Podwale Staromiejskie po wybudowaniu parkingu podziemnego
Mat. pras. Mota Engil

 

Zarzuty aktywistów 

Miejscy aktywiści wyrażają zastrzeżenia do realizacji inwestycji na Podwalu Staromiejskim. Część osób uważa, że zły stan techniczny znajdującego się w pobliżu Kościoła Św. Mikołaja, jest następstwem zakłócenia przepływu wód podziemnych. Obawiają się, że kolejna inwestycja, realizowana pod ziemią, może przyczynić się do pogorszenia stanu innych okolicznych obiektów.

- Formułowane przez wymienione grupy zarzuty względem budowy parkingu podziemnego przy ul. Podwale Staromiejskie są dywagacjami nie popartymi żadnymi zakończonymi badaniami czy ekspertyzami. Trwają badania ekspertów realizowane na zlecenie Klasztoru Dominikanów, które uzupełnią wiedzę w zakresie stanu technicznego bazyliki - zaznacza dyrektor Bierut.

Miasto monitoruje stan wód podziemnych

Biorąc pod uwagę, że coraz mocniej odczuwalne zmiany klimatyczne powodują m.in. obniżenie poziomu wód gruntowych, Miasto podjęło już szereg działań związanych z monitoringiem poziomu wód gruntowych oraz badań przemieszczeń pionowych i poziomych gruntu oraz obiektów na obszarze Głównego i Starego Miasta Gdańska.

- Miasto i inwestor pozostają w bezpośrednim kontakcie z konserwatorem. W odniesieniu do zarzutu wysokiego poziomu wód gruntowych w związku z lokalizacją cieku wodnego w obszarze inwestycji informujemy, że już w XIV wieku Potok Siedlecki został podłączony do Kanału Raduni (w rejonie Huciska) i diametralnie zmienił swój przebieg. Od XVI w. potok dostarczał wodę pitną do Gdańska, przy czym od Kunsztu Wodnego ujęty był w drewniane rury. Podczas prac archeologicznych przy budowie hotelu Hilton odkryto fragmenty XIX-wiecznego murowanego kolektora, który mógł stanowić zbiorczy kanał drenażowy i deszczowy biegnący śladem dawnej fosy. Stwierdzono, że odkryty kolektor był suchy - podkreśla Miejski Konserwator Zabytków - Grzegorz Sulikowski.

 

A co z zielenią?

Spośród wszystkich czterech inwestycji parkingowych, ta realizowana przy Podwalu Staromiejskim będzie wymagała najwięcej ingerencji w otoczenie. 

- Staraliśmy się jak najmniej dotykać zieleni, dlatego wybraliśmy tę część placu, gdzie jest mniej drzew i gdzie są one mniejsze - wyjaśnia Marcin Podlecki z firmy Immo Park Gdańsk, przedstawiciel inwestora. - Drzewa po stronie ul. Lawendowej pozostaną na swoim miejscu, a te które trzeba będzie usunąć odtworzymy w porozumieniu z konserwatorem. Po zakończeniu inwestycji chcemy pozostawić po sobie wartość dodaną i urządzić plac w porozumieniu z okolicznymi mieszkańcami i Radą Dzielnicy Śródmieście, tak by powstał zagospodarowany, bogaty w zieleń ciąg aż po Plac Kobzdeja.

 
Część miejskich aktywistów obawia się budowy parkingu podziemnego pod ul. Podwale Staromiejskie
Pomnik "Tym, co za polskość Gdańska" zostanie na czas budowy rozebrany a następnie postawiony na nowo. Całość operacji będzie wykonana w ramach konsultacji z twórcą pomnika
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Pomnik “Tym co za wolność Gdańska”, który stoi na terenie planowanego parkingu, na czas prac zostanie rozebrany przez specjalistyczną firmę, a następnie będzie postawiony na powrót na tym samym miejscu. Jak zapewnia inwestor, działania te konsultowane były z autorem pomnika. Na powierzchni placu staną trzy przeszklone klatki schodowe prowadzące na parking, a między nimi zaaranżowane zostaną miejsca wypoczynku.

 

Uporządkować ruch, skupić miejsca parkingowe

Budowa parkingu podziemnego na Podwalu Staromiejskim przyczyni się do uporządkowania ruchu i skupienia miejsc parkingowych w jednym, czytelnie oznaczonym  miejscu. Będzie on podłączony do systemu Tristar, dzięki czemu udostępniana będzie m.in. informacja o dostępności miejsc w danym parkingu. 

- Zapobiegnie to chaotycznemu ruchowi samochodów, jaki powstaje podczas poszukiwania, szczególnie przez osoby przyjezdne, wolnego miejsca parkingowego w okolicy ul. Podwale Staromiejskie - tłumaczy Iwona Bierut. - Parking podziemny zostanie wybudowany z obowiązkiem zagospodarowania zieleni publicznej, odpowiadającej randze miejsca oraz organizacji miejsc wypoczynku, kultury i rekreacji dla mieszkańców, a zatem budowa parkingu podniesie jakościowy i estetyczny wygląd tej lokalizacji. W podziemiu powstanie ponadto szalet publiczny - dodaje.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest wyraźny trend wzrostowy przybywania samochodów osobowych: w 2012 r. wskaźnik liczby samochodów wynosił 508 sztuk/1000 mieszkańców, a w 2018 r. już 618 sztuk/1000 mieszkańców.

 

Czy miasto zrezygnuje z inwestycji?

W ostatnim czasie do gdańskiego magistratu wpłynęły zapytania, m.in. mediów, dotyczące tego, czy Miasto rozważa rezygnację z budowy parkingu kubaturowego na Podwalu Staromiejskim.

- Wiążąca dla Miasta i inwestora jest jego oferta złożona w postępowaniu koncesyjnym, która stanowi integralną część umowy z października 2018. Zmiana postanowień umowy koncesji, zgodnie z art. 24 ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi nie jest możliwa, a zapisy takie będą nieważne, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a takie okoliczności do dnia dzisiejszego nie wystąpiły, bowiem projekt jest na etapie ustaleń z PWKZ i innymi instytucjami - wyjaśnia dyrektor Bierut.

Przypomina ona także, że ewentualne odstąpienie od umowy, przez i z winy Miasta, będzie się wiązać z szeregiem konsekwencji, w tym: koniecznością zapłaty wielomilionowej kary umownej (ponad 6 mln zł), zwrotem dotychczas poniesionych przez inwestora nakładów, a także trudnym do oszacowania odszkodowaniem.

- I nie będą to dla Miasta jedynie konsekwencje finansowe, ale i wizerunkowe podważające wiarygodność Miasta Gdańska w oczach potencjalnych inwestorów. Odstąpienie od umowy w trybie, o którym mowa, może być kwestionowane przez inwestora na drodze sądowej, co w istocie zawiesi na czas procesu (szacowany czas 2-3 lata) inwestycję z niemożliwym do przewidzenia stanowiskiem sądu - zaznacza Iwona Bierut.

 

W czterech lokalizacjach w śródmieściu planowane są podziemne parkingi kubaturowe
W czterech lokalizacjach w śródmieściu planowane są podziemne parkingi kubaturowe
 

 

Realizacja budowy parkingów w Śródmieściu wpisuje się w obowiązującą Strategię Rozwoju Miasta 2030 Plus, służący jej wdrażaniu Program Operacyjny Mobilność i Transport oraz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, które były konsultowane społecznie. Budowa parkingów jest ponadto zgodna z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego. Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego - rejon Głównego Miasta w Mieście Gdańsku 1110, uchwalony został przez Radę Miasta Gdańska w 2003 roku i przewiduje na tym terenie wyłącznie parking podziemny z zielenią rekreacyjną na powierzchni terenu.

Budowa parkingu podziemnego przy ul. Podwale Staromiejskie realizowana jest w oparciu o umowę koncesji, zawartą w październiku 2018 r., dla projektu pod nazwą „Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku”.

 

Przeczytaj także:

Parkingi kubaturowe w Gdańsku - wkrótce ruszą cztery inwestycje w Śródmieściu

 

Debata z inicjatywy Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej

W czwartek, 22 sierpnia 2019 w godz. 18.00- 20.00 odbędzie się debata przy okrągłym stole, poświęcona mi.n. budowie parkingu przy ul Podwale Staromiejskie. Tematami dyskusji będzie rola nowoczesnej przestrzeni publicznej; zmieniające się duże miasta i ich użytkownicy; zasady dobrego projektowania powierzchni rekreacyjnych oraz alternatywy dla ruchu samochodowego. W debacie wezmą udział m.in. Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska, prof. Jan Buczkowski, kierownik Katedry Sztuk Wizualnych Politechniki Gdańskiej, prof. Piotr Lorens kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej, dr Joanna Rayss, ekspertka od retencji w mieście, Karol Spieglanin, prezes FRAG. Moderatorem debaty będzie Przemysław Kluz z Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej.

Dyskusja odbędzie się przy Podwalu Staromiejskim obok pomnika "Tym, co za polskość Gdańska".

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze