• Start
  • Wiadomości
  • Wyłożenie projektów planów miejscowych w dwóch dzielnicach. Do wglądu do 14 stycznia

Wyłożenie projektów planów miejscowych w dwóch dzielnicach. Do wglądu do 14 stycznia

Od 14 grudnia 2020 roku do 14 stycznia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
( 17.12.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na mapie zaznaczono lokalizacje dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na mapie zaznaczono lokalizacje dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
BRG

 

Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna II

Sporządzenie planu wpisuje się w politykę miasta dotyczącą wzmacniania walorów turystyczno-rekreacyjnych Wyspy Sobieszewskiej w rejonie Świbna m. in. poprzez wykreowanie lokalnego ośrodka usługowego i wyznaczenie w terenie leśnym wygodnego ciągu pieszo-rowerowego biegnącego w kierunku plaży oraz ustalenie 3 parkingów ogólnodostępnych dla korzystających z terenów plażowo-leśnych. Zweryfikowane ustalenia – dotyczące przeznaczenia terenów (funkcji mieszkaniowo-usługowej i usługowej - gastronomii, zdrowia, turystyki i rekreacji, handlu o ograniczonej powierzchni sprzedaży) oraz parametrów urbanistycznych – zachowując walory krajobrazowe poprawią warunki inwestowania na tym terenie, a także wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców i turystów wypoczywających na Wyspie Sobieszewskiej.

Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Gdańskiej

W projekcie planów utrzymano funkcję produkcyjno-usługową przy jednoczesnym kształtowaniu przestrzeni o miejskim charakterze. Wyznaczono powiązanie osiedla Brzeźno z terenami położonymi na południe od al. Płażyńskiego poprzez ustalenie ciągu pieszo-rowerowego. Wprowadzono zapisy pozwalające na wykreowanie dominanty kompozycyjnej na skrzyżowaniu al. Płażyńskiego z ul. Gdańską. Do obszarów potencjalnego zainwestowania włączono także uwolnione z rezerwy transportowej odcinki pasa drogowego. Projekt realizuje politykę rozwoju miasta do wewnątrz poprzez intensyfikację zabudowy w dobrze skomunikowanych obszarach miasta.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.


Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 15.00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Gdańskiej

  • 58 308-42-57
  • milena.radziszewska@brg.gda.pl

Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna II

  • 58 308-44-55
  • ilona.bogdanska@brg.gda.pl

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Animacja, na której przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

Terminy dyskusji publicznych

Dyskusje publiczne, nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

  • 21 grudnia (poniedziałek), godz. 17.00 - Brzeźno, rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Gdańskiej
  • 22 grudnia (wtorek), godz. 17.00 - Wyspa Sobieszewska, centrum Świbna II

 

Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej

Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej

Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej

Instrukcja obsługi aplikacji

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag do 28 stycznia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do prezydenta Gdańska w formie:

papierowej na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

lub

elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.
Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija
28 stycznia 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego