• Start
  • Wiadomości
  • Wyłożenie projektów planów miejscowych - do wglądu do 2 lutego. Dyskusje publiczne 5 i 12 stycznia

Wyłożenie projektów planów miejscowych - do wglądu do 2 lutego. Dyskusje publiczne 5 i 12 stycznia

Od 4 stycznia do 2 lutego w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
05.01.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Projekt planu Śródmieście – rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała

 

Obszar projektu planu numer 11105


Plan został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi – pierwszy raz w sierpniu 2020 roku. Wpłynęły wówczas uwagi, które w większości zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Gdańska. Plan umożliwi dalszy rozwój działalności edukacyjnej i kulturalnej prowadzonej przez jednostkę miejską Hevelianum oraz pozwoli na realizację zabudowy usługowej w istniejących obiektach historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała i w nowym obiekcie zlokalizowanym w ich sąsiedztwie. Po północnej stronie ul. 3 Maja dopuszczono funkcje związane z kulturą i edukacją wraz z zielenią towarzyszącą. W terenie tym ustalono ochronę wartościowego drzewostanu i wykluczono możliwość zabudowy naziemnej, dopuszczono jedynie kubaturę podziemną – w tym parking.

 

Projekt planu Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej

 

obszar_projektu_planu_nr_11102


Realizuje politykę miasta wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, mającą na celu zmianę charakteru zagospodarowania terenu historycznego Polskiego Haka poprzez wprowadzenie funkcji mieszkaniowej w miejsce wycofującej się funkcji produkcyjnej. Projekt planu wprowadza szereg rozwiązań, które wpłyną na wykreowanie nowej tkanki miejskiej. Ustalone zostały m.in. takie elementy jak reprezentacyjny bulwar nadwodny wzdłuż Motławy i Martwej Wisły, zielony skwer, plac publiczny, pierzeje usługowe, konieczność stosowania szlachetnych materiałów w elewacjach oraz szereg ustaleń kompozycyjnych kształtujących nową zabudowę w taki sposób, aby była przyjazna dla przyszłych mieszkańców. Ponadto projekt planu realizuje cel publiczny związany ze zmianą sposobu przeprawy przez Motławę w ciągu projektowanej ulicy tzw. Nowej Wałowej – w formie tunelu drogowo-tramwajowego.

Animacja przedstawiająca dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów


Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 15.00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

  • Śródmieście – rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała, 58 308 44 78, maria.kowalska@brg.gda.pl
  • Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej, 58 308 44 29, tomasz.lewandowski@brg.gda.pl

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308 44 51, 58 308 44 44.

Terminy dyskusji publicznych

Dyskusje publiczne, nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

  • 5 stycznia, godz. 17.00 Śródmieście - rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała. Rejestracja 
  • 12 stycznia, godz. 17.00 Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej. Rejestracja

 

Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej

Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej

Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej

Instrukcja obsługi aplikacji

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

 

Zgłaszanie uwag do 16 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do prezydenta Gdańska w formie:

papierowej na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

lub

elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.
Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 16 lutego 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

 

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego

oprac. WG