Wyłożenie projektów planów do 13 marca w dzielnicach Letnica i Ujeścisko-Łostowice

Od 13 lutego do 13 marca 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów Letnicy i Piekliska (dzielnica Ujeścisko-Łostowice). Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
13.02.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mapa fragmentu miasta
Do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów Letnicy i Piekliska
BRG

Projekt planu Letnica rejon ulicy Starowiejskiej umożliwia realizację celu publicznego poprzez obligatoryjną lokalizację funkcji społecznych – przedszkola lub żłobka. W związku z rozwojem funkcji mieszkaniowej w tej dzielnicy, projekt wprowadza również usługi kultury, nauki, administracji, handlu i gastronomii. Wzdłuż ulicy Starowiejskiej możliwa będzie zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Na obszarze objętym planem pojawią się także tereny publicznej zieleni urządzonej wpisane w system terenów rekreacyjnych zaplanowany w tym rejonie.

Projekt planu Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok umożliwia realizację celu publicznego – przedłużenie ulicy Lema na odcinku od ulicy Hausbrandta do ulicy Kartuskiej jako drogi publicznej, w miejscu obecnie ustalonego ciągu pieszo-jezdnego. Celem sporządzenia planu jest również ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania niezainwestowanego terenu na południe od ulicy Kartuskiej; dotychczas obszar ten był przeznaczony pod funkcję radionawigacyjną.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 00 w siedzibie Biura, pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Letnica rejon ulicy Starowiejskiej

58 308-44-25

danuta.giorewa-brach@brg.gda.pl

Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok

58 308-44-73

winicjusz.momont@brg.gda.pl

 

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

Projekt planu

Dzień

Godzina

Link
do dyskusji

Letnica rejon ulicy Starowiejskiej

28.02.2023 r.

17:00

Link

Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok

2.03.2023 r.

17:00

Link

 

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
  3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
  4. Instrukcja obsługi aplikacji
  5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag – do 27 marca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro 80-855 Gdańsk

lub

  • elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 27 marca 2023 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.