Pętla tramwajowa Stogi Plaża. W sobotę 13 maja rodzinny piknik komunikacyjny

W sobotę, 13 maja w godzinach od 11.00 do 14.00 mieszkańcy Gdańska będą mogli spędzić czas na rodzinnym pikniku komunikacyjnym, który odbędzie się na pętli tramwajowej Stogi Plaża. Na uczestników zabawy będą czekały zabytkowe tramwaje, konkursy, animacje dla dzieci i poczęstunek. Wydarzenie jest organizowane z okazji zakończenia prac związanych z Gdańskim Projektem Komunikacji Miejskiej – etap IV A. Termin pikniku zbiega się z obchodzonym od 10 lat w całej Polsce wydarzeniem - Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich przybliżającym korzyści, jakie odnosimy dzięki obecności w Unii Europejskiej.
09.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dwa mijające się na torach tramwaje
Rodzinny piknik komunikacyjny na pętli Plaża Stogi potrwa 3 godziny
fot. Dominik Paszliński/ gdansk.pl

Jak wyglądałby Gdańsk bez środków z UE?

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, mówi, że okazją do świętowania jest zakończenie jednego z największych projektów infrastrukturalnych dofinansowanych ze środków unijnych, które były realizowane w Gdańsku w ostatnich 5 latach.
Przez ten czas znacząco podniósł się komfort mieszkańców korzystających z transportu zbiorowego. Powstały nowe linie tramwajowe, zakupiliśmy nowoczesne tramwaje, postawiliśmy nowe wiaty przystankowe i tablice informacji pasażerskiej. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Unii Europejskiej.
Zachęcam do wzięcia udziału w rodzinnym pikniku na Stogach. Niech poza dobrą zabawą, będzie to też okazja do docenienia, ile możemy zyskać jako mieszkańcy miasta, które efektywnie korzysta z funduszy Europejskich
- powiedziała Aleksandra Dulkiewicz.
 
Uczestnicy zabawy na pętli tramwajowej Stogi Plaża w sobotę, 13 maja, w godzinach 11.00-14.00 będą mogli m.in. zwiedzić tramwaje z historycznej floty GAiT - Ring z 1930 r. i Konstal 102Na, quizy, konkursy, a na najmłodszych uczestników zabawy będą czekali animatorzy zachęcający do gier i zabaw, malowania buziek i puszczania baniek mydlanych. W ramach poczęstunku nie zabraknie także wojskowej grochówki.

Zakończenie Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej IV A

Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej Gdańsk otrzymał możliwość realizacji wielu ambitnych projektów, służących szybszemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu miasta i Metropolii Gdańskiej.

Na Nowej Warszawskiej od dzisiaj tramwaje kursują regularnie. W sobotę były tłumy

Efektem dotychczasowych działań miasta, spółek miejskich, gdańskich uczelni, instytucji kultury i biznesu są liczne projekty inwestycyjne, służące polepszeniu jakości infrastruktury, ochronie środowiska naturalnego, kształceniu na europejskim poziomie i poprawie konkurencyjności naszego regionu.
 
Plakat informujący o rodzinnym pikniku komunikacyjnym na Stogach
 
Prace związane z Gdańskim Projektem Komunikacji Miejskiejetap IV A to część wieloletniej i wieloetapowej inwestycji mającej na celu stworzenie i utrzymanie konkurencyjnego systemu transportu zbiorowego, dostosowanego do potrzeb mieszkańców i osób przyjeżdżających do Gdańska.
 
Projekt objął 6 zadań:
 
 • Budowę linii tramwajowej z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej (obecnie al. Pawła Adamowicza)
 • Przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą
 • Budowę linii tramwajowej z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowa Warszawska
 • Zakup nowego dwukierunkowego wieloczłonowego taboru tramwajowego (19 szt.)
 • Nowe wiaty przystankowe na terenie Gdańska (64 szt.)
 • Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gdańska (84 szt.).
Prace budowlane związane z realizacją projektu rozpoczęły się w II kwartale 2018 roku. Ostatnim jego widowiskowym akcentem było otwarcie w marcu 2023 r. linii tramwajowej Nowa Warszawska.

Aleja Pawła Adamowicza już przejezdna. Uroczyste otwarcie w rocznicę zamachu na prezydenta. WIDEO i ZDJĘCIA

Łącznie w ramach projektu zmodernizowano i zbudowano 7,5 km linii tramwajowych na obszarze miasta.  
 
Całkowita wartość projektu wyniosła 643,83 mln zł. Miasto Gdańsk wspólnie z partnerem - spółką Gdańskie Autobusy i Tramwaje uzyskało na jego realizację dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 324,9 mln zł.
 
Więcej na temat tego projektu i innych inwestycji można przeczytać na portalu gdansk.pl 
 
ZOBACZ FILM Z UROCZYSTOŚCI 13 STYCZNIA 2020 r. NADANIA IMIENIA PAWŁA ADAMOWICZA NOWEJ ALEI:
 
 
oprac. RP

Regulamin pikniku z okazji zakończenia Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej IVA.

Pętla tramwajowa Stogi Plaża 

13 maja 2023 r. w godz. od 11:00 do 14:00

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:

Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 ze zm.), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z występowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemiiw związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 1. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się piknik.
 1. Każdy uczestnik pikniku ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu. Decydując się na wzięcie udziału w pikniku uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 1. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na pikniku i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także ze znajdujących na nim urządzeń.
 1. Osobą odpowiedzialną za piknik jest Organizator. 
 1. Organizatorem pikniku jest Miasto Gdańsk.

 • 2 Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu
 1. Piknik ma charakter otwarty. Prawo wstępu ma każdy zainteresowany udziałem
  w imprezie.
 1. Wstęp na piknik jest bezpłatny.
 1. Osoby małoletnie uczestniczą w pikniku pod opieką prawnych opiekunów oraz na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 1. Uczestnicy pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
 1. Uczestnicy pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 1. Zakazuje się:
  a) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy;
  b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów;
  c) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy;
  d) wnoszenia i posiadania w trakcie pikniku: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, ostrych przedmiotów itp.;
  e) wprowadzania zwierząt.
 1. Uczestnicy pikniku mają prawo do korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje
  w nich zakaz palenia.
 1. Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem,
  a w przypadku niewykonania tych poleceń, wezwania ich do opuszczenia imprezy.
 1. Przedstawiciele firmy ochroniarskiej są uprawnieni do reagowania na wszelkiego typu akty wandalizmu i agresywne zachowania uczestników.
 1. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie pikniku – karetka pogotowia z ratownikami medycznymi. 
 1. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator pikniku zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za piknik.
 1. Organizator utrwala przebieg pikniku dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy imprezy organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony w strefie oznaczonej jako „strefa fotografowania”, a zdjęcia zrobione w tak oznaczonym obszarze będą rozpowszechniane dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Uczestnicząc 
  w pikniku, przebywając w „strefie fotografowania” uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie
  i przetwarzanie jego wizerunku. 
 1. Status partnera organizatora pikniku przyznaje wyłącznie organizator.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe do wykonania ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, stan zagrożenia epidemiologicznego itp.
 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora. 
 1. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:
  a) zabrania się udziału w imprezie masowej osobie chorej na Covid-19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, m.in. takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła i katar, biegunka, ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu; 
  b) uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w festynie wiąże się z ryzykiem zachorowania na Covid-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy
  o bezpieczeństwie imprez masowych.
 1. Regulamin obowiązuje w dniu 13.05.2023 r.

TV

Wielka Parada Miast na otwarcie Zjazdu Hanzy w Gdańsku