Bliższa współpraca UG i GUMed: wymiana wiedzy, wykładowców i wspólne kierunki

Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny podpisały list intencyjny o współpracy naukowej i konsolidacji zmierzającej do federacji lub pełnej integracji. List podpisali rektorzy: prof. Jerzy Gwizdała, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Bliższa współpraca UG i GUMed: wymiana wiedzy, wykładowców i wspólne kierunki
A
A
data publikacji: 20 grudnia 2017 r.

Zajęcia na wydziale chemii UG
Zajęcia na wydziale chemii UG
Krzysztof Mystkowski/KFP

Współpraca będzie obejmowała przedsięwzięcia naukowe, działania w zakresie transferu wyników naukowych do gospodarki, przedsięwzięcia dydaktyczne, w tym także tworzenie nowych jednostek naukowo-dydaktycznych. Uczelnie zamierzają podjąć wspólne działania zmierzające do ściślejszej współpracy, a w przyszłości konsolidacji lub federacji uczelni. Plan działania przygotowuje powołany do tego celu specjalny zespół, na którego czele stanął Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, prof. Igor Konieczny.

Obecnie obie uczelnie ściśle ze sobą współpracują, czego efektem są wspólne projekty i przedsięwzięcia naukowe, a przede wszystkim wspólny Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, jeden z najlepszych biotechnologicznych wydziałów w Polsce, który w ostatniej ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał kategorię A+. Wydział otrzymał także wyróżniającą ocenę jakości kształcenia, nadawaną najwybitniejszym jednostkom w kraju przez Polską Komisję Akredytacyjną a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało biotechnologii tytuł Najlepszego Kierunku Studiów.

Znakomite wyniki naukowe i dydaktyczne tego wydziału pozwoliły na uzyskanie europejskich funduszy na budowę siedziby Instytutu Biotechnologii UG. Na terenie Bałtyckiego Kampusu UG powstał jeden z najnowocześniejszych gmachów naukowo-dydaktycznych w Polsce ze specjalistycznymi pracowniami, laboratoriami i salami dydaktycznymi.

Podpisany właśnie list intencyjny zmierza do pogłębienia tej współpracy.

– Nasze uczelnie współpracują od wielu lat, chcemy obecnie tę współpracę poszerzyć, wypracować wspólne, bardziej szczegółowe rozwiązania w zakresie naukowym, dydaktycznym i transferu technologii do gospodarki - mówi Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała. - W przyszłości, jeśli okaże się to korzystne dla obu naszych uczelni, będzie mogła powstać federacja uczelni. Podpisany list intencyjny jest także odpowiedzią na projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którym naukową i dydaktyczną siłę zyskują interdyscyplinarne federacje uczelni i jednostek naukowo-badawczych.

oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl
oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl