Rekrutacja do gdańskich szkół ponadpodstawowych i uzupełniająca do przedszkoli

Od 15 maja trwa rekrutacja do gdańskich szkół ponadpodstawowych, która prowadzona jest poprzez elektroniczny system naboru. Na absolwentów szkół podstawowych czeka o 500 miejsc więcej niż w poprzednim roku. Tego dnia zaczął się także uzupełniający nabór na wolne miejsca do przedszkoli.
12.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu grupa kilkudziesięciu osób, siedzą, niektórzy podnoszą rękę do góry sygnalizując chęć zabrania głosu
Rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

W lipcu informacja o przyjęciu do szkoły

Terminy tegorocznej rekrutacji do gdańskich szkół średnich ustalone zostały w zarządzeniu Pomorskiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z harmonogramem, ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych odbędzie się 19 lipca. Potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły będzie można składać w dniach 20 - 26 lipca, do godz. 15.00. Lista kandydatów przyjętych opublikowana zostanie 27 lipca.

- Podobnie jak w roku ubiegłym rekrutujemy aż półtora rocznika. Jest to nie lada wyzwanie techniczne, organizacyjne, infrastrukturalne, ale przede wszystkim związane z obsadą szkół, czyli z brakiem nauczycieli na rynku pracy. Będziemy jednak stale analizować sytuację i gdzie będzie to konieczne, zwiększać dostępność miejsc tak, aby wszyscy chętni uczniowie znaleźli miejsce w gdańskich szkołach - zaznacza Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Mobilna pracownia Newton Room

Składaj podania do kilku szkół

Podczas tegorocznej rekrutacji, zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Gdańska, absolwenci szkół podstawowych będą mogli składać podania o przyjęcie do nieograniczonej liczby szkół samorządowych. Pozwoli to ograniczyć ilość kandydatów, którzy o miejsce w szkole ponadpodstawowej będą musieli ubiegać się w rekrutacji uzupełniającej.

Oferta szkół ponadpodstawowych będzie dostępna na stronach internetowych szkół, stronie naboru oraz w Przewodniku po szkołach średnich na rok szkolny 2023/2024. Co ważne, w ramach naboru elektronicznego można skorzystać z oferty okolicznych miast, a także z oferty szkół niesamorządowych.

Szczegółowe zasady i harmonogram znajdziecie na końcu tekstu.

Akademia Muzyczna zaprasza na Święto Uczelni: koncerty i wręczenie nagród

Wolne miejsca w przedszkolach

W poniedziałek, 15 maja, rozpocznie się również rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli oraz „zerówek” w szkołach podstawowych. Na najmłodszych czeka ponad 1000 miejsc: 480 w przedszkolach samorządowych oraz 220 w przedszkolach publicznych niesamorządowych, a także 411 wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w systemie elektronicznym. Jeszcze przed udostępnieniem możliwości składania wniosków wykaz wolnych miejsc zamieszczony został w systemie rekrutacyjnym oraz na stronie miasta w zakładce edukacja.

Rekrutacja uzupełniająca potrwa do piątku, 19 maja do godz. 16. 31 maja o godz. 15.00  do publicznej wiadomości podana zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

REKRUTACJA

do publicznych szkół ponadpodstawowych

dla młodzieży na rok szkolny 2023/2024

 

 

 

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

 

W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu Nabór:  https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

 

Przydatny słowniczek dla kandydata:

 

Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.

 

Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.

 

Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

 

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawdzian:

- prób sprawności fizycznej - dot. kandydatów do klas sportowych,

- predyspozycji językowych - dot. kandydatów do klas dwujęzycznych,

- uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych – dot. kandydatów do klas artystycznych.

Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.

 

 

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji, drukuje podanie i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru.

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym, podanie może zostać przesłane pocztą lub podpisane i przesłane przez ePUAP.

 

Kandydaci do publicznych młodzieżowych szkół ponadpodstawowych mogą składać dokumenty do nieograniczonej liczby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk.

 

 

UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w szkołach, do których chciałbyś się dostać.

Im więcej klas wybierzesz, tym większe będziesz miał szanse na dostanie się do szkoły!!!

 

 

 

Kandydatom życzymy udanego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

 

Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KANDYDATÓW

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTEPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 11/2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2023 r.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału wstępnego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 15 maja 2023
do 30 maja 2023

do godz. 15.00

od 01 sierpnia 2023
do 03 sierpnia 2023

do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 maja 2023
do 20 czerwca 2023

do godz. 15.00

od 01 sierpnia 2023
do 06 sierpnia 2023

do godz. 15.00

Uzupełninie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmian przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

od 23 czerwca 2023
do 12 lipca 2023

do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności

do 12 maja 2023

Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych*

od 31 maja 2023
do 12 czerwca 2023

II termin:

do 06 lipca 2023

od 04 sierpnia 2023
do 08 sierpnia 2023

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 31 maja 2023
do 12 czerwca 2023

II termin:

do 06 lipca 2023

od 04 sierpnia 2023
do 08 sierpnia 2023

 

Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych.

Przeprowadzenie sprawdzianów predyspozycji językowych (klasy wstępne)*

od 31 maja 2023
do 12 czerwca 2023

II termin:

do 06 lipca 2023

od 04 sierpnia 2023
do 08 sierpnia 2023

 

Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

I termin:

do 14 czerwca 2023

II termin:

do 07 lipca 2023

do 10 sierpnia 2023

Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I termin:

do 14 czerwca 2023

II termin:

do 07 lipca 2023

do 10 sierpnia 2023

Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna)

I termin:

do 14 czerwca 2023

II termin:

do 07 lipca 2023

do 10 sierpnia 2023

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach

do 12 lipca 2023

do 03 sierpnia 2023

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 18 lipca 2023

do 10 sierpnia 2023

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

19 lipca 2023

do godz. 15.00

11 sierpnia 2023

do godz. 15.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

od 15 maja 2023

do 24 lipca 2023

od 01 sierpnia 2023
do 11 sierpnia 2023

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

od 20 lipca 2023

do 28 lipca 2023
do godz. 15:00

od 14 sierpnia 2023
do 17 sierpnia 2023

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 lipca 2023
do godz. 14:00

18 sierpnia 2023

do godz. 14:00

Opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 28 lipca 2023

do 21 sierpnia 2023

 

 

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.