• Start
  • Wiadomości
  • Projekty planów miejscowych czterech dzielnic miasta do wglądu mieszkańców

Projekty planów miejscowych czterech dzielnic miasta do wglądu mieszkańców

Od 9 listopada do 8 grudnia 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Śródmieście, Letnica, Brzeźno i Aniołki. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone online.
( 09.11.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mapa miasta z zaznaczonymi czterema punktami - projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Mapa miasta z zaznaczonymi czterema punktami - projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
BRG

 

Projekt planu Długie Ogrody rejon ulicy Długa Grobla

W projekcie tego planu pojawia się zmiana przeznaczenia terenu po obiekcie produkcyjnym firmy Lodmor oraz weryfikacja parametrów zabudowy, które umożliwią racjonalne wykorzystanie terenu. Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jest zgodne z realizacją polityki zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska – tzw. rozwojem miasta do wewnątrz czyli uzupełnieniem zabudowy mieszkaniowej w dzielnicach posiadających rozwiniętą infrastrukturę społeczną oraz transportową. Uzupełnienie obszaru nową zabudową wpłynie korzystanie na odnowę przestrzenną obecnie zaniedbanego obszaru. Ponadto na terenie u zbiegu ulic Angielskiej i Długiej Grobli ustalono funkcję miejskiej zieleni ogólnodostępnej, tak by utrzymać rekreacyjny charakter skweru, i jednocześnie wzmocnić potencjał powiązań pieszych i zwiększyć dostępność mieszkańców do terenów zieleni urządzonej.

Projekt planu Letnica rejon alei Macieja Płażyńskiego

Projekt umożliwia racjonalne zagospodarowanie obszaru przeznaczonego pod komunikację drogową w terenie pomiędzy Al. Płażyńskiego a ul. Uczniowską. Pozwala również na wykorzystanie fragmentów terenu nie zajętych przez układ drogowy na cele parkingowe oraz funkcję usługową i ogólnodostępną zieleń urządzoną. Realizacja ustaleń planu pozwoli na optymalne wykorzystanie terenów z uwzględnieniem interesu publicznego. Takie działania pozytywnie wpłyną na wizerunek oraz funkcjonalność obszaru projektu planu.

Projekt planu Brzeżno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II

Następuje drugie wyłożenie do publicznego wglądu. Po pierwszym wyłożeniu wpłynęły uwagi do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko, z których uwzględniona została cześć dotycząca powiększenia terenów zieleni ogólnodostępnej, wykluczenia możliwości realizacji kubaturowego parkingu oraz obniżenia wysokości na wybranych terenach. Ustalenia planu realizują kierunek przekształceń ustalony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Większość terenu przeznaczona jest pod usługi komercyjne związane z położeniem w pasie nadmorskim, co znacząco wpłynie na ożywienie turystyczne i gospodarcze tego terenu. Ponadto w projekcie planu zostały ustalone tereny ogólnodostępnej zieleni miejskiej i parku leśnego o powierzchni ponad 3 ha z wyznaczoną przestrzenią publiczną – zadrzewionym skwerem powstałym na przecięciu ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Projektowane ciągi tworzą system komunikacji pieszo-rowerowej łączący Brzeźno z Przymorzem poprzez Park Reagana. Większość obszaru planu objęta jest Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) w celu zapewnienia ciągłej struktury przestrzennej, wiążącej ze sobą wartościowe tereny środowiska naturalnego, co skutkuje ustaleniem wysokiego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej.

Plan Wronia Górka

Umożliwia budowę centrum opieki wytchnieniowej dla dzieci i osób dorosłych przy ul. Kopernika. Pozwala również na realizację, odtworzenie parku leśnego w historycznych granicach, z zachowaniem istniejącego drzewostanu oraz ciągów pieszych wzbogaconych o elementy małej architektury i oświetlenia. Działania te poprawią bezpieczeństwo oraz warunki rekreacyjne w dzielnicy Aniołki. 

Animacja przedstawiająca dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów

 

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone online i odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

Godzina

Link do dyskusji

Długie Ogrody – rejon ulicy Długa Grobla

12.11.2020

17:00

Link

Wronia Górka

26.11.2020

17:00

Link

Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II

10.11.2020

17:00

Link

Letnica rejon Alei Macieja Płażyńskiego

24.11.2020

17:00

Link

 

1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w konsultacjach
3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
4. Instrukcja obsługi aplikacji
5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

 

Zgłaszanie uwag – do 22 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

- papierowej na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

- elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 22 grudnia 2020 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 15.00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Długie Ogrody – rejon ulicy Długa Grobla

58 308-44-98

dorota.korzeniowska@brg.gda.pl

Wronia Górka

58 308-44-29

piotr.zasada@brg.gda.pl

Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II

58 308-44-97

irena.grzywacz@brg.gda.pl

Letnica rejon Alei Macieja Płażyńskiego

58 308-44-19

monika.thurau@brg.gda.pl

 

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego