• Start
  • Wiadomości
  • Pierwsze Gdańskie Forum Zmian Klimatu. Podsumowanie wydarzenia

Pierwsze Gdańskie Forum Zmian Klimatu. Podsumowanie wydarzenia

Aż 77 osób - mieszkańców, aktywistów i naukowców, którym leży na sercu polityka ekologiczna Gdańska wzięło udział w pierwszym Gdańskim Forum Zmian Klimatu, wskazując najbardziej palące w obszarze klimatu zjawiska w naszym mieście.
10.12.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
126199575_245160733637335_5559683306913098851_o
WŚ UMG

 

W sierpniu 2019 roku Rada Miasta Gdańska uchwaliła Plan adaptacji Miasta Gdańska do zmian klimatu do roku 2030. Zawiera on plan działań i propozycje rozwiązań, które mają przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych. W dokumencie wskazuje się formy finansowania i podmioty odpowiedzialne za wdrażanie tych przedsięwzięć.

TUTAJ możesz zapoznać się z Planem adaptacji Miasta Gdańska do zmian klimatu.

Plan z założenie nie jest dokumentem ostatecznym, podlega ocenie i ewaluacji, także przez mieszkańców.

Pierwsze konsultacje społeczne Planu odbyły się w ramach Gdańskiego Forum Zmian Klimatycznych, 25 listopada 2020 roku. Mieszkańców, którym leży na sercu polityka ekologiczna Gdańska zaprosił do dyskusji online Wydział Środowiska UMG. Rekrutacja do Forum była otwarta, prowadzona za pomocą formularza rejestracyjnego.

W Forum udział wzięło 77 osób, które w podziale na pięć zespołów tematycznych wytypowały najbardziej ich zdaniem palące problemy miasta dotyczące polityki klimatycznej. Formę pracy w mniejszych grupach przyjęto z założenia, żeby każdy z uczestników miał możliwość zabrać głos w dyskusji.

Na jakich zagadnieniach Miasto Gdańsk powinno skoncentrować swoją politykę klimatyczną - to nadrzędne pytanie, na które odpowiedź będzie wypracowywana stopniowo, podczas kolejnych spotkań w ramach Forum; pierwsze skupione było na wytypowaniu problemów w ośmiu wyznaczonych obszarach.

Na początku uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami, proponowali punkty do umieszczenia na liście i wspólnie nad nimi dyskutowali - wszystko w ramach swojej grupy. Na zakończenie prac wszyscy wypełnili ankietę, dzięki której wyodrębniono szkodliwe zjawiska miejskie z największą liczbą wskazań. 

 

Zjawiska z największą liczbą wskazań uczestników Forum z podziałem na obszary:

 

  • Stan rzek i powodzie - zdaniem uczestników planowanie przestrzennie nie uwzględnia wystarczająco problemu wód, stąd w mieście pojawiają się takie problemy jak podtopienia w trakcie ulewnych deszczów.

 

  • Wzrastający poziom morza - obserwując to wyzwanie należy zwrócić szczególną uwagę na zalewanie niżej położonych części Gdańska, przy planowaniu np. inwestycji nie uwzględnia się dłuższego horyzontu czasowego i nadchodzących niebezpieczeństw.

 

  • Jakość powietrza - to powszechny w debatach klimatycznych temat, dlatego konkluzje nie są zaskoczeniem – problem to wysoka emisja związana z wykorzystaniem paliw kopalnych, kotły o klasie niższej niż 5 oraz brak podłączenia do systemowego ciepła.

 

  • Bioróżnorodność fauny – w tym obszarze uczestnicy zwrócili uwagę na zwiększającą się liczbę poszkodowanych dzikich zwierząt, brak ochrony gatunkowej i siedlisk, a także niewystarczające uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu przestrzennym.

 

  • Bioróżnorodność flory – ta kategoria cierpi zwłaszcza przez nadmierne betonowanie terenów zielonych czy brak wysokich drzew wzdłuż głównych arterii miasta.

 

  • Zdrowie i grupy wrażliwe – chcąc chronić zdrowie należy przyjrzeć się zmniejszeniu ilości terenów zielonych i możliwości występowania kolejnych po covid-19 pandemii, brakuje też katalogu dobrych praktyk dla mieszkańców.

 

  • Zmiany temperatur i susze - nadmierne betonowanie i wycinka drzew niewątpliwie mają wpływ na wzrost temperatury w mieście. Brakuje także wystarczającej liczby ogrodów deszczowych i zbiorników retencyjnych, które wspierają równowagę obiegu wody. 

 

  • Wiatr, grad, burze – według dyskutantów mieszkańcy nie są świadomi zagrożeń związanych z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, brakuje też uwzględnienia gwałtownych zjawisk pogodowych przy nowych inwestycjach.

 

Przed kolejną debatą w ramach Gdańskiego Forum Zmian Klimatu wszystkie dotychczasowe ustalenia trafią pod prace komisji eksperckiej. Uporządkuje ona zagadnienia i zadba o to, by w przyszłości prace w grupach nie dublowały się. Ułatwi to przyszłe konsultacje, które wymagają sprawnie poprowadzonej moderacji 

Przygotowanie materiału przez ekspertów przybliży uczestnikom osiągnięcie celu, jakim jest wypracowanie skutecznych rozwiązań systemowych.

 

Co dalej?

Druga część Forum odbędzie się w pierwszej połowie 2021, a jej efektem będzie raport, który zostanie uwzględniony w tworzeniu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Organizatorzy mają nadzieję, że dyskusje odbędą się na żywo, ale nie wykluczają dodatkowej relacji online z wydarzenia. 

Co ważne, lista uczestników kolejnego spotkania jest otwarta, można przyłączyć się do konsultacji społecznych także na drugim etapie.

Warto śledzić profil Forum Zmian Klimatu na Facebooku, by być na bieżąco.

TV

Drugi dzień festiwalu FETA 2024