Muzeum II Wojny Światowej skarży przed sądem decyzję o połączeniu muzeów. Ministerstwo przesuwa datę ich połączenia

Jest już oficjalna skarga Muzeum II Wojny Światowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o połączeniu Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Tymczasem ministerstwo o dwa miesiące przesunęło datę połączenia obu instytucji.

Muzeum II Wojny Światowej skarży przed sądem decyzję o połączeniu muzeów. Ministerstwo przesuwa datę ich połączenia
A
A
data publikacji: 23 września 2016 r.

Dziennikarze zwiedzają powstającą wystawę. Na zdjęciu sala, w której radziecki czołg T-34 stanie pośród ruin Warszawy.
Dziennikarze zwiedzają powstającą wystawę. Na zdjęciu sala, w której radziecki czołg T-34 stanie pośród ruin Warszawy.
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Jak informują władze MIIWŚ, muzeum w Gdańsku złożyło skargę na zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarga została wniesiona, zgodnie z przepisami prawa, za pośrednictwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W treści skargi muzeum złożyło wniosek o zawieszenie  wykonalności zarządzenia do czasu rozstrzygnięcia skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Powodem złożenia takiego wniosku jest fakt, że wraz z datą 1 grudnia 2016 roku zarządzenie wywoła nieodwracalne skutki zarówno finansowe, prawne, jak również organizacyjne.

Skarga jest kolejnym, po wystosowanym dnia 7 września 2016 r. wezwaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do usunięcia naruszenia prawa, krokiem zmierzającym do uchylenia wadliwego w ocenie muzeum ww. zarządzenia.

Skarżący  zarzuca ministrowi naruszenie przepisów prawa, a mianowicie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy o muzeach, przejawiające się niewystąpieniem Ministra do Rady do Spraw Muzeów o zaopiniowanie połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, mimo ustawowego obowiązku uzyskania pozytywnej opinii Rady w tym zakresie, aby połączenie mogło dojść do skutku.

Jednocześnie, w ocenie muzeum, stanowisko ministra negujące konieczność uzyskiwania opinii Rady do Spraw Muzeów w zakresie aktu o połączeniu muzeów narusza również §1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego. Zgodnie z treścią powoływanego przepisu Rada do Spraw Muzeów przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwana dalej „Radą”, wyraża opinie na temat projektów aktów normatywnych dotyczących muzeów.

Ponadto, skarżący ponownie przypomniał, że wydany przez ministra akt będzie miał istotne negatywne (zarówno w kontekście finansów, jak i terminów realizacji) skutki dla realizowanej inwestycji budowy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, skarbu państwa i samego muzeum jako instytucji. Zaskarżony akt, w ocenie MIIWŚ, nie tylko nie doprowadzi do osiągnięcia deklarowanych przez ministerstwo celów związanych z poczynieniem oszczędności, ale wręcz przeciwnie, narazi skarb państwa na niczym nieuzasadnione straty.

Planowana zmiana, która ma być dokonana zaledwie kilka miesięcy przed ukończeniem budowy, prowadzić będzie do paraliżu prac muzeum w ich ostatniej, decydującej fazie. Spowoduje utratę przez muzeum, w związku z konieczną inwentaryzacją, a tym samym wstrzymaniem robót budowlanych, środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji w 2016 roku, a także spowoduje konieczność wypłaty wielomilionowych odszkodowań wykonawcom robót budowlanych.

Co równie ważne, a jednocześnie kluczowe dla samej wystawy stałej, może także doprowadzić do rozpadu kolekcji eksponatów zebranych przez muzeum, bowiem już teraz wielu darczyńców zapowiada wycofanie swoich eksponatów, także tych, które mają stanowić część wystawy stałej. Powodem takiej decyzji będzie realizacja zapowiedzianych przez ministra planów połączenia muzeów zgodnie z wydanym zarządzeniem, a więc formalna likwidacja  Muzeum II Wojny Światowej w jego dotychczasowym kształcie. Zagroziłoby to integralności wystawy stałej, pozbawiłoby publiczność możliwości zapoznawania się z unikalnymi eksponatami o ogromnej wartości historycznej, a także stanowiłoby zagrożenie dla tych ostatnich, które w wielu przypadkach wymagają natychmiastowej fachowej konserwacji.


Tymczasem w piątek, 23 września, ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego wydało oświadczenie w sprawie połączenia obu placówek.

Oto jego treść: 

Minister kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o przesunięciu daty połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 o dwa miesiące, tj. na 1 lutego 2017 roku.

Decyzja ministra kultury i dziedzictwa narodowego jest wyjściem naprzeciw postulatom oraz jednoznacznym, formułowanym publicznie deklaracjom kierownictwa Muzeum II Wojny Światowej, zgodnie z którymi takie przesunięcie terminu połączenia placówek jest konieczne, aby umożliwić dokończenie budowy Muzeum oraz zakończenie prac nad organizacją ekspozycji.

Minister podjął decyzję po konsultacjach z pełnomocnikiem ds. połączenia muzeów, w trosce o skuteczność uruchomienia działalności Muzeum II Wojny Światowej podczas trwającego procesu łączenia instytucji.oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl
oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl