Jaki ma być Gdańsk w 2030? To zależy od każdego z nas. Weź udział w dyskusji i warsztatach

Rozpoczynają się prace nad uchwalonym we wrześniu dokumentem Strategii Rozwoju Miasta. Rusza cykl warsztatów, w których mogą wziąć udział mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, specjaliści, organizacje społeczne i partnerzy gospodarczy. To czas, w którym można porozmawiać o nowej strategii dla miasta, określającej ramy lokalnego rozwoju.
23.02.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
grafika z tytułem akcji i zdjęciem gdańskiego żurawia

Czym jest Strategia Gdańsk 2030 Plus?

Wypracowane Programy Rozwoju pozwolą wdrożyć zaktualizowaną Strategię Gdańsk 2030 Plus. Dzięki przygotowanej Strategii opracowane zostały cele, które miasto planuje osiągnąć do 2030 r. Najważniejsze z nich to ochrona środowiska w zakresie zieleni, wody i powietrza, a także ograniczenie hałasu i negatywnych skutków zmian klimatu. Założeniem Strategii jest stworzenie miasta przyjaznych przestrzeni, krótkich odległości, a przy tym otwartego i społecznie odpowiedzialnego, z dogodnym dostępem do szerokiej oferty usług dla wszystkich, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Programy Rozwoju zawierają zagadnienia dotyczące zrównoważonej gospodarki, jak również rozwój przedsiębiorczości oraz zapewnienie atrakcyjnych warunków pracy. 

Strategia Gdańsk 2030 Plus - cel spotkań

Na spotkaniach zostaną przedstawione główne założenia rozwojowe do roku 2030. Głos gdańszczanek i gdańszczan o tym, jak najlepiej osiągnąć cele strategiczne i które działania są obecnie najważniejsze, będzie kluczowym w podjętych działaniach. Podczas warsztatów będzie można zgłaszać swoje idee i koncepcje oraz dzielić się pomysłami na nowe inicjatywy. Wszystkie uwagi i pomysły na to, jakie przedsięwzięcia powinny być podejmowane w Gdańsku w najbliższych latach, będą miały wpływ na ostateczny kształt dokumentu Programów Rozwoju.

Spotkanie inauguracyjne

Na otwartym spotkaniu inauguracyjnym zaprezentowane zostaną dotychczasowe wyniki prac w postaci zmienionej Strategii Rozwoju Miasta oraz koncepcje podziału tematycznego na Programy Rozwoju. Określone zostaną poszczególne programy oraz zagadnienia, jakie obejmują. Wszystko to uwarunkowane zostanie czynnikami zewnętrznymi: obecną sytuacją społeczno-gospodarczą, kolejną perspektywą finansową Unii Europejskiej, a także wyzwaniami, jakie przyniosą najbliższe lata.

Strategia Gdańsk 2030 Plus - warsztaty tematyczne

Podczas warsztatów uczestnicy będą rozmawiać o priorytetach i przedsięwzięciach służących osiąganiu wyznaczonych w Strategii Rozwoju Miasta celów. Na spotkania obowiązuje rejestracja.

Na spotkaniu dotyczącym Programu Rozwoju Dostępne Miasto, które odbędzie się 13 marca zostaną poruszone następujące tematy:

mobilność w mieście: w transporcie publicznym, sieci drogowej oraz poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu
transformacja energetyczna: termomodernizacja, zarządzanie zużyciem mediów i Odnawialnych Źródłach Energii
cyfryzacja usług, procesów, zagadnienia z obszaru Smart City

Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o wypełnienie krótkiej ankiety rejestracyjnej, która znajduje się pod linkiem: TUTAJ

Na spotkaniu dotyczącym Programu Rozwoju Wspólne Miasto, które odbędzie się 24 marca zostaną poruszone następujące tematy:

edukacja: kompetencja przyszłości, przedsiębiorczości, rynku pracy
zdrowie i sport: profilaktyka zdrowotna, promocja zachowań sportowych
aktywność obywatelska: demokracja, solidarność, równe szanse
usługi społeczne, integracja społeczna, gospodarka mieszkaniowa i lokalowa

Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o wypełnienie krótkiej ankiety rejestracyjnej, która znajduje się pod linkiem: TUTAJ

Na spotkaniu dotyczącym Programu Rozwoju Zielone Miasto, które odbędzie się 4 kwietnia zostaną poruszone następujące tematy:

Gospodarka Obiegu Zamkniętego
odporność na zmiany klimatu
bioróżnorodność na terenach zielonych: system przyrodniczy, zazielenianie
czyste powietrze, woda, gleba
świadomość ekologiczna mieszkanek i mieszkańców

Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o wypełnienie krótkiej ankiety rejestracyjnej, która znajduje się pod linkiem: TUTAJ

Na spotkaniu dotyczącym Programu Rozwoju Innowacyjne Miasto, które odbędzie się 17 kwietnia zostaną poruszone następujące tematy:

odpowiedzialna gospodarka: innowacyjność, otoczenie biznesu, atrakcyjność inwestycyjna, port morski i lotniczy
przestrzeń: miasto kompaktowe, przestrzeń publiczna, rewitalizacja
kultura: dziedzictwo, tożsamość, ochrona zabytków
czas wolny: potencjał turystyczny

Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o wypełnienie krótkiej ankiety rejestracyjnej, która znajduje się pod linkiem: TUTAJ

Spotkanie podsumowujące

Na otwartym spotkaniu podsumowującym zaprezentowane zostaną efekty prac warsztatowych, a zgłoszone wcześniej uwagi zostaną poddane analizie.

Dalsze kroki

Zebrane na warsztatach propozycje posłużą do przygotowania projektów Programów Rozwoju, które następnie będą poddane konsultacjom społecznym. Po przeanalizowaniu wszystkich uwag i sugestii, uzupełniony i skorygowany dokument Programu Rozwoju zostanie przedłożony Radzie Miasta Gdańska celem uchwalenia.

Harmonogram spotkań:

Data Nazwa spotkania Godzina Miejsce Rejestracja

 

01.03

Spotkanie inaugurujące 17:00-18:30 ECS
(pl. Solidarności 1)

Bez rejestracji

13.03

Dostępne Miasto
- warsztaty
17:00-18:30

ZSO nr 8
(ul. J. Meissnera 9)


Wymagana rejestracja online

24.03

Wspólne Miasto
- warsztaty

17:00-18:30

SP nr 46
(ul. Arkońska 17)

Wymagana rejestracja online

04.04

Zielone Miasto
- warsztaty

17:00-18:30

SP nr 12
(ul. Człuchowska 6)
Wymagana rejestracja online

17.04

Innowacyjne Miasto
- warsztaty
17:00-18:30 XIX LO
(ul. J. Pestalozziego 11/13)
Wymagana rejestracja online

8.05

Spotkanie podsumowujące

17:00-18:30


Hevelianum
(ul. Gradowa 6)


Bez rejestracji

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów