• Start
 • Wiadomości
 • Bass Astral x Igo - pożegnalny koncert na Placu Zebrań Ludowych

Bass Astral x Igo - pożegnalny koncert na Placu Zebrań Ludowych

W piątek, 10 września, na Placu Zebrań Ludowych o godz. 20.00 zagra Bass Astral x Igo, jeden z najciekawszych polskich zespołów muzycznych. Duet kończy działalność i odbywa właśnie pożegnalną trasę. Dla naszych Czytelników mamy dwa podwójne bilety. - Które miejsce w Gdańsku mogłoby być inspiracją dla Bass Astral x Igo - to zadanie konkursowe. Wystarczy napisać w kilku zdaniach.
09.09.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

1000x1000c

 

Nie często się zdarza, by artyści kończąc działalność, organizowali specjalną pożegnalną trasę koncertową. Tak jest w przypadku Bass Astral x Igo, jednego z najciekawszych polskich zespołów muzycznych. Producent Kuba Tracz i wokalista Igor Walaszek w ciągu sześciu lat wydali trzy płyty („Discobolus”, „Orell”, “Satellite”), zagrali setki koncertów, wystąpili na największych polskich festiwalach, m.in. Open'er Festival, Audioriver, Kraków Live Festival czy OFF Festival, pojawili się na trasie Męskiego Grania. 

Duet pożegnalną trasę rozpoczął 3 września, zakończy 3 października. Na drodze jest także Gdańsk. Koncert odbędzie się w piątek, 10 września, o godz. 20.00 na Placu Zebrań Ludowych. 

Więcej o zespole, pożegnalnej trasie i biletach


Dla naszych Czytelników mamy bezpłatne bilety na to wydarzenie. By je otrzymać trzeba wziąć udział w konkursie. 

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

Aby otrzymać bezpłatne podwójne zaproszenie na koncert Bass Astral x Igo trzeba napisać w kilku zdaniach:

Które miejsce w Gdańsku mogłoby być inspiracją dla Bass Astral x Igo i dlaczego? 

Jeden uczestnik może opublikować jedną odpowiedź.

W konkursie zostanie wyłonionych maksymalnie 2 zwycięzców, którzy otrzymają dwa bezpłatne bilety na koncert Bass Astral x Igo w piątek, 10 września, na Placu Zebrań Ludowych. Zwycięzców wybierze Jury Konkursowe na podstawie kreatywności, walorów artystycznych oraz oryginalności udzielonej odpowiedzi.

Odpowiedzi z podaniem własnego imienia i nazwiska należy przesyłać do piątku, 10 września, do godz. 10.00 na adres e-mail: redakcja@gdansk.pl. W temacie maila prosimy wpisać: KONCERT.

WAŻNE: Każdy uczestnik konkursu pod odpowiedzią wysłaną na adres e-mail: redakcja@gdansk.pl zobowiązany jest dopisać: "Zapoznałem się z treścią regulaminu".

Zwycięzcy o sposobie odebrania nagrody zostaną poinformowani drogą elektroniczną na adres mail, z którego została wysłana odpowiedź na zadane pytanie konkursowe. 

 

Regulamin Konkursu „Bilety na koncert Bass Astral x Igo w piątek, 10 września, na Placu Zebrań Ludowych

I. Warunki ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Bilety na koncert Bass Astral x Igo w piątek, 10 września, na Placu Zebrań Ludowych” zwanym dalej Konkursem jest: Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o. o. z siedzibą w Gdańsku, 80-601 Gdańsk, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000651507, kapitał zakładowy w wysokości 250.000,00 zł wpłacony w całości. NIP: 5833222796, REGON: 366033639

2. Konkurs jest przeprowadzony na portalu Gdańsk.pl.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z innymi podmiotami.

5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w artykule konkursowym na stronie www.gdansk.pl.

6. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Udział w Konkursie możliwy jest tylko na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.


II. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs przeprowadzony będzie od 9.09.2021 od godz. 10.00 do 10.09.2021 do godz. 10.00.


III. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora lub Partnera do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Uczestnik Konkursu musi:

 1. wykonać zadanie konkursowe poprzez wysłanie odpowiedzi na adres mail: redakcja@gdansk.pl z dopiskiem KONCERT.
 2. zaakceptować Regulamin Konkursu poprzez złożenie przez Uczestnika w w/w mailu oświadczenia o następującej treści: "Zapoznałem się z regulaminem konkursu", „Znam regulamin konkursu”, "Zgadzam się z warunkami regulaminu konkursu" albo innego podobnego i jednoznacznego w treści oświadczenia Uczestnika o zgodzie na warunki Konkursu przewidziane Regulaminem.

5. Każda osoba, która spełni wszystkie warunki podane w ust. 1 oraz 4 powyżej, staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).


IV. Zasady Konkursu

1.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie poprzez wypełnienie zadania konkursowego. Wysyłając zgłoszenie osoba staje się Uczestnikiem Konkursu.

2. Zadanie konkursowe polega na:

 1. Napisaniu w kilku zdaniach: Które miejsce w Gdańsku mogłoby być inspiracją dla Bass Astral x Igo i dlaczego?

 2. Wysłaniu powyższej odpowiedzi na adres mail: redakcja@gdansk.pl. W temacie maila wpisać: KONCERT. 

 3. Jeden uczestnik może opublikować jedną odpowiedź na zadanie konkursowe.

 1. W konkursie zostanie wyłonionych maksymalnie 2 zwycięzców, którzy otrzymają po dwa bilety na koncert zespołu Bass Astral x Igo w piątek, 10 września, na Placu Zebrań Ludowych. 

 2. Zwycięzców wybierze Jury Konkursowe na podstawie kreatywności, walorów artystycznych oraz oryginalności udzielonej odpowiedzi.

 3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa.

 4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej indywidualnie drogą elektroniczną (e-mail).

8. Jeżeli liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród bądź udzielona odpowiedź nie będzie spełniała kryteriów kreatywności oraz oryginalności lub będzie pozbawiona walorów artystycznych – zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie przyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

10. Zwycięzca zostanie poinformowany o możliwości i sposobie odebrania nagrody najpóźniej dzień po rozstrzygnięciu konkursu.

12. Zwycięzca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora dzieł stworzonych w ramach Konkursu na wszelkich polach eksploatacji i w nieograniczonym terminie.


V. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego regulaminu jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem funkcjonalności serwisu Facebook.

4. W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: ID konta użytkownika w Serwisie (Nick), a od Zwycięzcy dodatkowo imię i nazwisko.

5. Zwycięzca konkursu udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wg następującej formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu ,,Bilety na koncert Bass Astral x Igo w piątek, 10 września, na Placu Zebrań Ludowych”, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.


VI. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są podwójne bilety na koncert zespołu Bass Astral x Igo w piątek, 10 września, na Placu Zebrań Ludowych.

2. Każdy ze zwycięzców otrzyma jedną podwójną wejściówkę.

3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.


VII. Wydawanie nagród

1. O odbiorze nagród zwycięzcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną (e-mail).

2. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu, czyli od 9.09.2021r. do dnia 10.09.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje, które zostaną wysłane po terminie 10.09.2021 r. nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna


VIII. Inne postanowienia

1.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.

4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną na redakcja@gdansk.pl z dopiskiem KONKURS BASS ASTRAL X IGO.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

Polityka prywatności