PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij tutaj aby przejść do internetowej rezerwacji wizyty.

Złóż wniosek przez Internet:

Wypełnij

Wyślij wniosek drogą elektroniczną wypełniając formularz - Pismo ogólne do Urzędu znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożony wniosek musi być podpisany Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Lub wypełnij wniosek na stronie biznes.gov.pl i wyślij drogą elektroniczną.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Gdańsk można złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku – Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • przez pełnomocnika (wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu)
 • przez ePUAP
 • wysłać pocztą.

Wpis obiektu do ewidencji dokonywany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku. Informacja o rejestracji obiektu wraz z numerem karty ewidencyjnej wysyłana jest listem poleconym na adres wnioskodawcy podany we wniosku lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej przez ePUAP.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 10, 11

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 8

Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Sekretariat
tel.: 58 323 63 72
tel.: 58 323 66 75
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1944)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

Inne informacje:

Na terenie Gminy Gdańsk ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie prowadzi Prezydent Miasta Gdańska.

Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Turysta to osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc.

Przedsiębiorca lub rolnik, przed rozpoczęciem świadczenia turystom usług hotelarskich w obiekcie innym niż obiekt hotelarski, zobowiązany jest zgłosić obiekt niekategoryzowany, położony na terenie Gdańska do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Obiektami niekategoryzowanymi są wszystkie obiekty świadczące usługi hotelarskie, np.: pokoje gościnne, apartamenty, wille, hostele, ośrodki wypoczynkowe, itp. (nie będące hotelami, motelami, pensjonatami, kempingami, domami wycieczkowymi). Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia.

Zgłaszany do ewidencji obiekt musi spełniać:

 • wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne oraz
 • minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i świadczonych usług, które znajdują się w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

W przeciwieństwie do obiektów hotelarskich, ewidencjonowanie obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi odbywa się na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, że zgłaszany obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.

Spełnianie w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie wymagań budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych dokumentuje się w zakresie wymagań:

 • budowlanych — książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, a w przypadku gdy obiekt nie posiada książki obiektu budowlanego — protokołem z kontroli obiektu budowlanego;
 • przeciwpożarowych — opinią właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej lub osoby wykonującej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057, z późn. zm.);
 • sanitarnych — opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (…).

UWAGA!

Nowe zapisy w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 568) w art. 19 wprowadziła zapis do ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Art. 35 ust. 4 ww. ustawy otrzymał brzmienie: „4. Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”.

Zgodnie z art. 60¹ § 4 Kodeksu Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2119) - karze ograniczenia wolności albo grzywny podlega ten, kto wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji (…).

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek informowania organu o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich - wypełnij wniosek na stronie biznes.gov.pl,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych,
 • zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada - o zmianie nr faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej

Stawka opłaty miejscowej w 2024 r. wynosi 3,22 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Mieście Gdańsku. Opłatę miejscową należy uiszczać na rachunek Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Nr 35 1240 1268 1111 0010 3877 3863 z dopiskiem: opłata miejscowa za miesiąc (..) W szczegółowych sprawach związanych z pobieraniem opłaty miejscowej należy kontaktować się z Wydziałem Finansowym, Referatem Dochodów Podatkowych pod nr tel.: (+48) 58 323 6561. Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr LXIX/1765/23 z 26 października 2023 r. w sprawie opłaty miejscowej.

Stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska znajdziesz na stronie gdansk.pl w zakładce podatki i opłaty lokalne.

Na stronie www.gdansk.pl/turystyka znajduje się wykaz obiektów noclegowych zarejestrowanych w ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, których przedsiębiorcy wyrazili zgodę na opublikowanie danych obiektu.

Gdańska baza noclegowa jest udostępniona na stronie Gdańsk w liczbach w zakładce turystyka w punkcie 04.1. Baza noclegowa w Gdańsku - aktualizacja miesięczna

Turystykę w Gdańsku promuje Visitgdansk - oficjalny portal turystyczny miasta Gdańska

Przedsiębiorco, zgłaszając tzw. inny obiekt świadczący usługi hotelarskie dopełnij formalności w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Partyzantów 36 i złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szczegóły na czystemiasto.gdansk.pl

Edukuj turystów i swoich gości zagranicznych! Jeśli podejmujesz gości spoza Polski, zadbaj również o ich zaznajomienie z zasadami segregacji odpadów w Gdańsku. Skorzystaj z ulotki lub plakatu w języku angielskim, niemieckim, ukraińskim lub rosyjskim. Pliki do pobrania na stronie: czystemiasto.gdansk.pl