PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy od 16 marca 2022r.

Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy od 16 marca 2022r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Заява на отримання номера PESEL для громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України від 16 березня 2022 року.

Formularze do pobrania:

  UKR Заявка на номер PESEL у зв'язку зі збройним конфліктом (1.61 MB, pdf)

  RUS - wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (944.21 KB, pdf)

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o nadanie numeru PESEL
  • dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (także nieważny), a w przypadku osób do 18 roku życia, również dokument potwierdzający urodzenie
  • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami (jak do paszportu)

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, wypełnionym w alfabecie łacińskim przez  wnioskodawcę albo przez pracownika organu gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.  W imieniu małoletniego wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Uwaga: małoletni od 12 roku życia musi być obecny przy składaniu wniosku.

 

GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
stanowisko 19, 20

poniedziałek w godzinach 8.00 - 15.30

wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8.00 - 15.00

środa w godzinach 8.00 - 17.00

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz.103 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2022r. poz.2000 z późn. zm.)

Inne informacje:

Numer PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze czynności materialno-technicznej obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom niebędącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka i członkom ich najbliższej rodziny, którzy opuścili terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. a następnie przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i deklarują zamiar pozostania w Polsce.

Numer PESEL na podstawie ustawy  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego  Unii  Europejskiej,  zezwolenie na  pobyt czasowy,  status uchodźcy,  ochronę  uzupełniającą, zgodę na  pobyt tolerowany.  Nie przysługuje także obywatelom Ukrainy,  którzy złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone oraz którzy zadeklarowali zamiar złożenia w/wym. wniosków lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą. W przypadku wycofania przez obywatela Ukrainy wniosku, o którym mowa wyżej numer PESEL może zostać nadany. Numeru PESEL nie nadaje się obywatelom Ukrainy, którzy korzystają z ochrony czasowej w innym państwie Unii Europejskiej. Numer PESEL nie przysługuje również małżonkowi obywatela Ukrainy posiadającemu obywatelstwo kraju Unii Europejskiej.

W przypadku obywateli Ukrainy zamieszkujących w Gdańsku, niewymienionych powyżej, którzy obowiązani są do posiadania numeru PESEL na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1191) Minister Spraw Wewnętrznych nadaje numer PESEL w drodze zameldowania na pobyt stały lub na pobyt czasowy.