PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych na rzecz ich najemców

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych na rzecz ich najemców
Zasady bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o sprzedaż lokalu komunalnego,
 • umowa najmu,
 • opis techniczny budynku sporządzony przez administratora

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

 • ok. 6-ciu miesięcy,
 • informację o lokalu przygotowanym do sprzedaży podaje się zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska. do publicznej wiadomości na okres 21 dni,
 • protokół uzgodnień,
 • akt notarialny

Miejsce złożenia dokumentów:

OBSZAR ADMINISTRACYJNY- właściwy dla miejsca zamieszkania

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Skarbu Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr nr 332, 334, 335,
tel.: 58 323  -6332, -6682, -6334, -6634, -6394, -6335, -6015

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • uchwała Nr XVII/420/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65),
 • ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z póź. zm.),
 • kodeks cywilny.

INFORMACJA DOTYCZĄCA  ZASAD BEZPRZETARGOWEJ SPRZEDAŻY KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH

Uprawnionym do nabycia lokalu jest najemca ( najemcy ) lokalu, z którym umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony.

Sprzedaż lokali następuje za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Od tak określonej ceny udzielane są bonifikaty („zniżki”).

Kwotę określoną w protokole uzgodnień należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego

Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale w przypadku: 

 • planowanej zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na użytkowe;
 • planowanych inwestycji i innych uzasadnionych interesem Gminy Miasta Gdańska przyczyn wyłączenia sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców;
 • przeznaczenia budynku mieszkalnego lub poszczególnych lokali mieszkalnych stanowiących wyłączną własność Gminy Miasta Gdańska do programu termomodernizacyjnego;
 • usytuowania w miejscach, gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje funkcji mieszkaniowej;
 • usytuowania w budynkach liczących powyżej 3 lokali, które na dzień wejścia w życie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2020-2024 ( tj. 4 stycznia 2020r.) stanowiły wyłączną własność Gminy Miasta Gdańska i do tego dnia nie został złożony wniosek najemcy o nabycie któregokolwiek z lokali w takich budynkach albo w przypadku złożenia takich wniosków, gdy wnioski te zostały rozpatrzone odmownie;
 • zalegania przez najemcę lokalu z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu;
 • przeznaczenia lokalu na pracownię służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki;
 • położenia w budynkach, co do których zostały złożone wnioski rewindykacyjne, a których podstawa została uprawdopodobniona.

Bonifikaty: 

Dla lokali w budynkach wielolokalowych

 • 90% - bonifikata ogólna udzielana przy sprzedaży lokali komunalnych z wyjątkiem:
 • 50% - przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którzy po dniu 07.09.2011r. zawarli umowę najmu na dodatkową powierzchnie celem poszerzenia dotychczas wynajmowanego lokalu, w sytuacji gdy w wyniku powiększenia lokalu norma powierzchni przypadającej na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy określona w art. 5 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, zostałaby przekroczona o więcej niż 30% ;
 • 35% ( + 5% gdy nastąpi sprzedaż wszystkich lokali w klatce schodowej ) w przypadku Os. Cygańska Góra w przypadku lokali wybudowanych ze środków Gminy Gdańsk;
 • 0% ( nabycie za 100% wartości ):
  • dla budynków lub lokali mieszkalnych wybudowanych lub nabytych po dniu 27 maja 1990r. chyba, że budynki te lub lokale zostały nabyte przez Gminę Gdańsk nieodpłatnie ( wówczas stosowane są bonifikaty jak wyżej );
  • przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, które po dniu 31.07.2008r. poddane zostały ze środków Gminy Miasta Gdańska lub innych środków publicznych kompleksowej modernizacji lub remontowi kapitalnemu, wskutek czego podniesiona została wartość techniczna i użytkowa budynku.

Bonifikaty dodatkowe ( tylko, gdy jest udzielona bonifikata 90% ):

 • 5% - z tytułu jednoczesnej sprzedaży we wspólnotach mieszkaniowych wszystkich pozostałych do zbycia lokali mieszkalnych lub ostatniego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej albo w sytuacji sprzedaży całego budynku mieszkalnego jeżeli najemca złoży wniosek o sprzedaż lokalu do dnia 31.01.2009r., a wniosek jest aktualny
 • 5% - z tytułu sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz najemców posiadających niezależne tytuły prawne do lokali niesamodzielnych stanowiących łącznie lokal samodzielny
 • 5% - dla kombatantów oraz wdów i wdowców po kombatantach
 • 5% - osobom, które w latach 1981-1989 były osadzone w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku za działalność polityczną albo prawomocnie skazane lecz nie osadzone w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia. Bonifikatę przyznaje się na podstawie potwierdzenia prezesa Sądu Okręgowego lub prezesa Instytutu Pamięci narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciw narodowi Polskiemu.
 • 5% - dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osób osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, którym zostało przyznane przed Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenie pieniężne.

Łączna bonifikata, która może być udzielona przy nabyciu lokalu nie może być wyższa niż 95%.

Dla budynków jednorodzinnych ( składających się z jednego samodzielnego lokalu mieszkalnego ),

 • 70% - jeżeli najemca złoży wniosek o sprzedaż nieruchomości do 31.12.2020r.;
 • 50% - jeżeli najemca złoży wniosek o sprzedaż nieruchomości po 31.12.2020 i do 31.12.2021r.;
 • 0% ( nabycie za 100% wartości ) - jeżeli najemca złoży wniosek o sprzedaż nieruchomości po 31.12.2021r.;
 • 0% ( nabycie za 100% wartości ) - przy sprzedaży budynku jednorodzinnego składającego się z jednego samodzielnego lokalu mieszkalnego na rzecz byłych użytkowników wieczystych, którzy po wygaśnięciu tego prawa nabyli prawo do wynagrodzenia za budynki, których byli właścicielami, a obecnie są ich najemcami. (bez względu na to kiedy najemca złoży wniosek o sprzedaż nieruchomości ). Sprzedaż budynku jednorodzinnego może nastąpić z bonifikatą 70 % lub 50% tylko, gdy wysokość tego wynagrodzenia nie przekracza 10% wartości sprzedawanego budynku jednorodzinnego.

Okres obowiązywania bonifikat: 

 • w budynkach jednorodzinnych bonifikaty ( 70% lub 50% ) przestają obowiązywać, gdy najemca budynku złoży wniosek po 31.12.2021r. ;
 • jeżeli nastąpi odmowa sprzedaży budynku jednorodzinnego mimo złożenia przez najemcę wniosku w terminie, bonifikata przestaje obowiązywać, z wyjątkiem sytuacji gdy odmowa sprzedaży nastąpiła z powodu śmierci najemcy, a osoba która wstąpiła z mocy prawa w umowę najmu potwierdziła w przeciągu 3 miesięcy wole nabycia budynku;
 • w budynkach od 2 do 3 lokali  bonifikaty przy sprzedaży lokali obowiązują bez ograniczeń czasowych;
 • w budynkach wielolokalowych powyżej 3 lokali stanowiących wyłączną własność Gminy Gdańsk, gdzie co najmniej jeden wniosek o sprzedaż lokalu został złożony do dnia 04.01.2020r. bonifikata obowiązuje, również dla kolejnych najemców, którzy złożą wniosek najpóźniej do dnia 31.07.2020r.;
 • w budynkach wielolokalowych powyżej 3 lokali gdzie istnieje wspólnota mieszkaniowa, bonifikata obowiązuje, gdy najemca złoży wniosek najpóźniej do dnia 31.07.2020r.;
 • jeżeli nastąpi odmowa sprzedaży lokalu w budynku wielolokalowym mimo złożenia przez najemcę wniosku w terminie, bonifikata przestaje obowiązywać z wyjątkiem sytuacji gdy odmowa sprzedaży lokalu była spowodowana:
  • regulacją stanu prawnego nieruchomości budynkowej;
  • sprzedażą wspólnocie mieszkaniowa terenu przyległego tzw. „podwórka”;
  • niesamodzielnością lokalu, jeżeli w terminie do 31.12.2025r. nastąpi przebudowa lokalu niezbędna do jego usamodzielnienia, ewentualna zmiana umowy najmu i najemca złoży ponowny wniosek o sprzedaż lokalu;
  • śmiercią najemcy, a osoba która wstąpiła z mocy prawa w umowę najmu potwierdziła w przeciągu 3 miesięcy wole nabycia lokalu.