Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z oddaniem prawa do niewydzielonej części gruntu pod budynkiem

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o sprzedaż lokalu komunalnego,
 • umowa najmu,
 • opis techniczny budynku sporządzony przez BOM

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

 • ok. 6-ciu miesięcy,
 • informację o lokalu przygotowanym do sprzedaży podaje się zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska. do publicznej wiadomości na okres 21 dni,
 • protokół uzgodnień,
 • akt notarialny

Miejsce złożenia dokumentów:

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW- właściwe dla miejsca zamieszkania

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Skarbu Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr nr 332, 334, 335, 336
tel.: 58 323  -6332, -6334, -6394, -6335, -6336, -6596

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • uchwała Nr XIV/188/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania wysokości stawek procentowych bonifikat
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.),
 • ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z póź. zm.),
 • kodeks cywilny.

Inne informacje:

Udziela się bonifikaty od wartości nieruchomości w wysokości 90 % dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo z art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami jak i dla pozostałych najemców (jest najemcą lokalu mieszkalnego a najem został nawiązany na czas nieoznaczony).
Powyższe nie dotyczy najemców lokali położonych w budynkach wybudowanych po dniu 27 maja 1990 r. oraz byłych użytkowników wieczystych, którzy po wygaśnięciu tego prawa nabyli roszczenie o wynagrodzenie, a następnie stali się najemcami budynków lub lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy.
Udziela się dodatkowe 5% bonifikaty przy sprzedaży mieszkań na rzecz współnajemców posiadających odrębne tytuły prawne do lokali niesamodzielnych.
Udziela się dodatkowe 5% bonifikaty kombatantom, wdowom i wdowcom po kombatantach.
W razie zbiegu praw do bonifikat łączna wysokość bonifikaty nie może przekroczyć 95% wartości budynku czy lokalu.

Procedura w języku migowym