PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdański dom bez przemocy – gdzie uzyskasz pomoc

Gdański dom bez przemocy – gdzie uzyskasz pomoc
Przemoc domową często spotyka zmowa milczenia. Fakt, że dzieje się za zamkniętymi drzwiami powoduje poczucie bezkarności sprawców i bezbronność osób poszkodowanych. Ważne jest, żeby wiedzieć, gdzie zgłosić się po pomoc.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Aby ułatwić ten pierwszy krok, Gdańsk przed pięcioma miesiącami uruchomił całodobowy telefon alarmowo-informacyjny 797909112 oraz adres mailowy wsparcie@mopr.gda.pl. Można i należy tam zgłaszać niepokojące sygnały dotyczące agresji i przemocy. 25 listopada rusza natomiast kampania 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć.

Zadbaj o siebie, zgłoś się po wsparcie

Żadne zgłoszenie nie przejdzie bez echa. Kontaktując się z dyżurującym specjalistą osoba dzwoniąca uzyskuje niezbędne wsparcie ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny. W sytuacjach tego wymagających zostaje wszczęta Procedura Niebieskiej Karty. Wiele osób uzyskało już tą drogą niezbędne wsparcie adekwatne do ich sytuacji życiowej.

Bezpieczna rodzina

Funkcjonuje również gdański Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wykonujący ustawowe zadania z tego obszaru. W jego skład wchodzą specjaliści z instytucji miejskich oraz organizacji pozarządowych na co dzień pracujący z osobami zarówno doświadczającymi, jak i stosującymi przemoc w rodzinie. Pozwoliło to na wypracowanie skutecznych ścieżek wsparcia dla osób potrzebujących. Każdy, kto tego wymaga, otrzymuje niezwłoczne wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne. Uzyskuje także informacje, jak skutecznie odizolować sprawcę przemocy domowej od członków rodziny. Gdy sytuacja tego wymaga osoba doświadczająca przemocy uzyskuje bezpieczne schronienie.

Gdzie jeszcze szukać pomocy

Kampania Dom bez przemocy i numer 797909112 to kolejny krok miasta w walce z przemocą domową. W ubiegłym roku powstał Miejski System Interwencji Kryzysowej pozwalający niezwłocznie uruchomić wsparcie specjalistyczne ponad 30 podmiotów pomocowych działających na terenie miasta. Informator teleadresowy – dane podmiotów udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie w Gdańsku

Działania Systemu koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku a swoim wsparciem służą m.in.:

Więcej informacji o tym, gdzie szukać pomocy znajdziemy na stronie MOPR oraz w Informator teleadresowy – dane podmiotów udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie w Gdańsku (304 KB) .

Przeciw przemocy ze względu na płeć

25 listopada rusza kampania 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Jej daty nie są przypadkowe: 25 listopada to Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Te daty wybrano, aby podkreślić, że przemoc wobec kobiet to naruszanie praw człowieka.

- Jeśli doświadczasz przemocy, nie bój się prosić o pomoc. Pamiętaj, że nie jesteś sama. Przypominam, że w Gdańsku działa specjalny numer, pod który mogą zgłaszać się skrzywdzone osoby. Jeśli jesteś świadkiem przemocy – zareaguj! I pokaż, że można na ciebie liczyć. Choćby zakładając dziś białą wstążkę, która jest symbolem solidarności z ofiarami przemocy domowej - mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Gdańskie programy pomocowe

Projekty pomocowe dotyczące walki z przemocą, Gdańsk realizuje głównie w ramach programów, m.in.:

  • Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 (realizowane są projekty wieloletnie),
  • Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2023 obecnie realizowany jest jeden projekt dotyczący przemocy ze względu na płeć: „Silne i niezależne. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej” Fundacji Centrum Praw Kobiet”.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 realizowany jest natomiast projekt Fundacji Centrum Praw Kobiet „Wsparcie grup szczególnie wrażliwych (tj. grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rozwiązań systemowych)”.

Z kolei w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska na rok 2020 realizowane są dwa projekty dotyczące przemocy za względu na płeć. Projekt Fundacji Centrum Praw Kobiet „Szkolenia dla radnych Rad Dzielnic, lekarzy, pracowników instytucji pomocowych” oraz Projekt fundacji Centrum Praw Kobiet „W stronę równości. Edukacja, wzmacniane i wspieranie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Ponadto gdańskie placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty miejskie opracowują corocznie projekty profilaktyczne dedykowane dzieciom, młodzieży i rodzicom, mając na celu m.in. uświadamianie czym jest przemoc, jak prawidłowo reagować na niepożądane zachowania oraz gdzie szukać skutecznego wsparcia.