PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańska Nagroda Równości za działania na rzecz praw człowieka

Gdańska Nagroda Równości za działania na rzecz praw człowieka
Promowanie osób, które w szczególny sposób działają na rzecz praw człowieka jest główną ideą Gdańskiej Nagrody Równości przyznawanej przez Prezydenta Miasta Gdańska. W tym roku Nagroda jest przyznawana po raz drugi.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Nominacje do Gdańskiej Nagrody Równości przyjmowane są do poniedziałku, 26 listopada 2018 roku do godz. 16.00. Wyróżnienie może być przyznane osobie fizycznej za kreowanie nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Nagrodą może być też wyróżniona osoba za bohaterski czyn w obronie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej, z narażeniem własnego interesu, zdrowia lub życia.


Wnioski nominacyjne o przyznanie nagrody, z odpowiednim uzasadnieniem, może składać każda mieszkanka i mieszkaniec Gdańska, po zebraniu minimum 10 osób wspierających nominację. Kandydaturę należy zgłosić na formularzu Wniosku Nominacyjnego pobranym ze strony Komunikatów Urzędu Miejskiego.

 

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydatura do Gdańskiej Nagrody Równości” oraz adnotacją „NIE OTWIERAĆ”. Wersję papierową należy złożyć:

·         w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/1,

·         lub wysłać pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Miejski w Gdańsku, Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80- 103 Gdańsk.

Zarówno w przypadku przesłania wniosków drogą elektroniczną jak i pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Wnioski złożone bądź przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Społecznego pod nr tel.58 526 80 09 lub adresem: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl.

 

Szczegółowe informacje są na stronie:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/ii-edycja-gdanskiej-nagrody-rownosci,a,129854