PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konkurs „Plac Solidarności”

Konkurs „Plac Solidarności”
GDAŃSKIE KONKURSY URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 


Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 17 listopada 2023 o godzinie 13.00, w sali 107 budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

 

> Relacja z ogłoszenia wyników konkursu 

> Wyniki konkursu

kadr PLAC

Studialny konkurs urbanistyczno-architektoniczny
„Rewaloryzacja Placu Solidarności w Gdańsku
wraz z wytycznymi do kształtowania jego bezpośredniego otoczenia”

 


SPIS TREŚCI

I. Ogłoszenie konkursu

II. Harmonogram konkursu

III. Materiały do pobrania

IV. Pytania i odpowiedzi oraz ważne informacje

 


 

I. Ogłoszenie konkursu

Prezydent Miasta Gdańska zaprasza do udziału w studialnym konkursie urbanistyczno-architektonicznym Rewaloryzacja Placu Solidarności w Gdańsku wraz z wytycznymi do kształtowania jego bezpośredniego otoczenia

Organizatorem konkursu jest Gmina Miasta Gdańska.


 

II. Harmonogram konkursu
 

Termin rejestracji udziału w konkursie (przesłanie zgłoszenia udziału) 14.09.2023
Poinformowanie zgłoszonych uczestników o zakwalifikowaniu do konkursu 18.09.2023
Termin dostarczenia prac konkursowych 10.11.2023
Ogłoszenie wyników konkursu 17.11.2023
Publiczna prezentacja prac wraz z dyskusją pokonkursową 8.12.2023

 

III. Materiały do pobrania

Regulamin konkursu z załącznikami, w tym materiały i wytyczne do projektowania są do pobrania pod linkiem: t.ly/l9_X

okładka  

Regulamin z załącznikami można też pobrać w formie zzipowanej, w dwóch pakietach:

Udostępniamy także film z drona (5.07.2023) link: https://www.gdansk.pl/tv/Plac-Solidarnosci,v,3921

 

Panoramy 360°

 


 

IV. Pytania i odpowiedzi oraz ważne informacje

 

Zmiany w regulaminie konkursu

 • Zmiana nr 1
  19.07.2023 do składu sądu konkursowego zostali dołączeni: arch. Ryszard Gruda oraz prof. Krystyna Zachwatowicz (zmiana jest już ujęta w regulaminie do pobrania).
 • Zmiana nr 2
  Rozdział I pkt 4 ppkt. 4.4 otrzymuje brzmienie:

"Uczestnik konkursu nie może być zależny od Organizatora konkursu lub od Sądu konkursowego w sposób mogący, poprzez naruszenie zasad uczciwej konkurencji lub bezstronności prowadzonego postępowania, wpłynąć na wynik konkursu. Z udziału w konkursie wykluczeni są architekci – pracownicy Biura Architekta Miasta."

 • Zmiana nr 3

Pkt. 3 w Rozdziale V otrzymuje brzmienie: „Wraz ze złożeniem pracy konkursowej Uczestnik konkursu nieodpłatnie przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej na odrębnych polach eksploatacji, wskazanych w art. 50. USTAWY z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (publ. Dz.U.2022. 2509 t.j.) w tym w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 • Zmiana nr 4

Pkt. 2.4 w Rozdziale I otrzymuje brzmienie: „Organizator konkursu przekaże wyłonioną w wyniku konkursu koncepcję właściwym jednostkom miejskim w celu zapewnienia koordynacji niezbędnej do właściwej realizacji wypracowanych wniosków dotyczących kształtowania przedmiotowej przestrzeni.”

 • Zmiana nr 5

Pkt.5 w Rozdziale V otrzymuje brzmienie: „Organizator uprawniony jest do przekazania właściwym jednostkom miejskim nagrodzonych koncepcji jako wytycznych projektowych rewaloryzacji Placu Solidarności”.

 

Pytania i odpowiedzi

 • Pytanie 1

Do uczestnictwa w konkursie zaproszeni są architekci – absolwenci wydziałów architektury uczelni wyższych. Spełnieniem tego warunku jest podanie imienia i nazwiska architekta oraz potwierdzenie udziału w pracach projektowych jego własnoręcznym podpisem.” Czy to oznacza, że z konkursu wykluczeni są studenci innych kierunków projektowych wykładanych na wydziałach architektury? Np. Architektura Krajobrazu, Architektura Przestrzeni Kulturowych, Gospodarka Przestrzenna, Urbanistyka.

  • Odpowiedź:

Konkurs jest konkursem studialnym otwartym. Do uczestnictwa w konkursie zaproszeni są architekci – absolwenci wydziałów architektury uczelni wyższych. Organizator dopuszcza do udziału w konkursie absolwentów wszystkich wymienionych w pytaniu kierunków studiów.

 • Pytanie 2

Rozdział I Pkt.4.4. Regulaminu mówi, że Uczestnik konkursu nie może być zależny od Organizatora konkursu lub od Sądu konkursowego w sposób mogący, poprzez naruszenie zasad uczciwej konkurencji lub bezstronności prowadzonego postępowania, wpłynąć na wynik konkursu.
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czym jest zależność od organizatora konkursu lub sądu konkursowego. Ten punkt jest bardzo niejasny, czy chodzi o stopień pokrewieństwa, czy o jakąkolwiek znajomość z sądem konkursowym. Dużo z osób wykłada również na uczelni co w teorii przekłada się na jakąś formę "zależności" wśród studentów lub byłych studentów, którzy chcieliby wziąć udział.

  • Odpowiedź:

Odpowiedzi już udzielono częściowo wprowadzając zmianę do regulaminu konkursu, do punktu 4. w rozdziale I regulaminu konkursu, dodając w podpunkcie 4.4 zdanie „Z udziału w konkursie wykluczeni są architekci – pracownicy Biura Architekta Miasta”. Prace konkursowe mają pozostać anonimowe dla sądu konkursowego do momentu otwarcia kopert z kartami identyfikacyjnymi dołączonych do prac konkursowych. Znajomość członka sądu konkursowego nie jest przesłanką do wykluczenia.

 • Pytanie 3

Czy prace konkursowe będą mogły być bezpośrednio wykorzystane w postępowaniach typu zaprojektuj i wybuduj dla prac realizacyjnych porządkujących przestrzeń placu jak to wynika z punktu 2.4. regulaminu?

  • Odpowiedź:

Konkurs jest konkursem studialnym. Nie przewiduje się takiego bezpośredniego wykorzystania prac konkursowych jako załączników do tego rodzaju postępowań. W celu jednoznacznego ustalenia sposobu wykorzystania pracy wprowadza się zmianę do regulaminu poprzez wykreślenie zdania w pkt. 2.4. w rozdziale I: „Dotyczyć to będzie zarówno działań w skali planistycznej (w przypadku wystąpienia konieczności sporządzenia nowych opracowań planistycznych), urbanistycznej (podporządkowanie nowej zabudowy wytycznym konkursu) oraz prowadzenia prac projektowych i wykonawczych porządkujących przestrzeń placu.”.

 • Pytanie 4

Czy organizator konkursu przewiduje wykorzystanie prac konkursowych na innych polach eksploatacji niż wymienione w Rozdziale V punkt 3.1 i 3.2. ?

  • Odpowiedz:

Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe na pola eksploatacji dzieła wymienione w pkt. 3 w Rozdziale V. W celu jednoznacznego zrozumienia punktu 3, wprowadzono zmianę do regulaminu literalnie przytaczając art. 50 USTAWY z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (publ. Dz.U.2022. 2509 t.j.).

 • Pytanie 5

Czy Uczestnik konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania innych praw osobistych oprócz podpisywania pracy jego imieniem i nazwiskiem?

  • Odpowiedź:

Nie, zgodnie z regulaminem konkursu uczestnik konkursu upoważnia Organizatora konkursu wyłącznie do odpowiedniego podpisywania jego pracy projektowej eksploatowanej na wymienionych w regulaminie polach eksploatacji.

 • Pytanie 6

Czy praca konkursowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującym dla tego obszaru miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

  • Odpowiedź:

Praca konkursowa nie musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Konkurs jest studialny, a wnioski z nagrodzonych prac konkursowych mogą posłużyć w przyszłości do zmiany zapisów planu miejscowego. Organizator dołączył do materiałów konkursowych obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego, aby zapewnić uczestnikom konkursu pełną wiedzę o terenie.

 • Pytanie 7

Organizator dopuszcza do konkursu wszystkie osoby, nie nakładając na uczestników-zespół konkursowy wymagania, że jedną z osób będących uczestnikiem konkursu musi być uprawniony architekt, członek Izby Architektów.

„4.1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, zespół osób fizycznych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwani „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”.

4.2 Do uczestnictwa w konkursie zaproszeni są architekci – absolwenci wydziałów architektury uczelni wyższych. Spełnieniem tego warunku jest podanie imienia i nazwiska architekta oraz potwierdzenie udziału w pracach projektowych jego własnoręcznym podpisem.”

Z uwagi, że chodzi o prestiżową lokalizację w Gdańsku i ewentualne wykorzystanie koncepcji architektonicznej będzie wymagało opracowania projektu architektoniczno-budowlanego obniża to rangę konkursu. Kreuje to również społeczny obraz, że wymagane ustawą uprawnienia do projektowania architektonicznego nie są potrzebne.

  • Odpowiedź:

Projekty z zakresu kształtowania krajobrazu, przestrzeni publicznych i urbanistyki nie wymagają posiadania specjalistycznych uprawnień. Ponadto Organizator konkursu nie przewiduje tworzenia projektu architektoniczno-budowlanego opartego na projekcie konkursowym. W związku z powyższym, intencją Organizatora konkursu było umożliwienie udziału w konkursie architektom startującym w zawodzie, również architektom - absolwentom różnych wydziałów architektury. Organizator nie wyklucza udziału absolwentów o profilu wykształcenia, jak: architektura krajobrazu, architektura przestrzeni kulturowych, gospodarka przestrzenna czy innych.

 • Pytanie nr 8

Czy po zaakceptowaniu naszego zgłoszenia - przewidują Państwo możliwość zadania pytania o pewien konkretny aspekt wymagań konkursowych i jak można to zrobić zachowując anonimowość? W Regulaminie Konkursu nie znaleźliśmy opcji zadawania pytań. 

  • Odpowiedź: 

Regulamin konkursu w rozdziale I pkt.9 opisuje sposób zadawania pytań dotyczących treści regulaminu przez uczestnika konkursu zakwalifikowanego do udziału w konkursie.  
Odpowiedzi na pytania są udzielane wszystkim uczestnikom konkursu bez ujawniania źródła pytania (tzn. danych uczestnika, który złożył pytanie), zarówno pozostałym uczestnikom jak i sądowi konkursowemu. 
Ponadto odpowiedzi udziela sekretarz konkursu, który nie jest członkiem sądu konkursowego i który zobowiązany jest do zachowania poufności do momentu rozstrzygnięcia konkursu. 

 • Pytanie nr 9

Czy w materiałach konkursowych może się znaleźć rzut dawnej stołówki stoczniowej, sąsiadującej z portiernią stoczniową?

  • Odpowiedź: 

Organizator konkursu nie zamieścił w materiałach konkursowych rzutu dawnej stołówki stoczniowej przy Bramie nr 2. Odpowiadając na pytanie umieściliśmy w folderze konkursu materiały dodatkowe zawierające pliki: stołówka-OBRYS DZIAŁKI I BUDYNKU oraz fotografie modelu stołówki (diorama eksponowana w Sali BHP).

IMG_20230919_102608
 • Pytanie nr 10

Prosimy o wyjaśnienie  lub  sprecyzowanie, co rozumieją Państwo przez „opracowanie krawędzi obszaru wpisu” i w jakim celu?  (dotyczy część A Regulamin Konkursu Rozdział III punkt 1. Opracowanie prac konkursowych podpunkt 1.1 b) „... w tym obligatoryjne opracowanie krawędzi obszaru placu Solidarności wpisanego do rejestru zabytków, ...”  

  • Odpowiedź: 

Plac Solidarności jest wpisany do rejestru zabytków. Granica wpisu stanowi rozdział pomiędzy terenem chronionym i jego otoczeniem. Prócz rozdziału kompetencji w wydawaniu decyzji, skutkuje to przede wszystkim niespójnym zagospodarowaniem obu terenów. Organizator zwraca uwagę na ten problem i oczekuje projektowej propozycji jego rozwiązania.

 • Pytanie nr 11 

Mam pytanie regulaminu konkursu do rozdziału  III 1.2 i punktu mówiącego o prezentacji w postaci filmu. Czy mogliby państwo sprecyzować czego ma dotyczyć ten film? Czy to ma być film przestawiający zaprojektowany teren. Czy film prezentujący całą koncepcję. Czy film na którym uczestnicy mają zaprezentować ją? 

  • Odpowiedź: 

W filmie należy przedstawić cały obszar opracowania konkursowego, w tym terenu zaprojektowanego. W przypadku przygotowania filmu w formie autorskiej prezentacji, na filmie nie mogą się znaleźć żadne elementy pozwalające na identyfikację uczestnika. 

 • Pytanie nr 12 

Czy jest możliwe opublikowanie w materiałach konkursowych pełnej treści wpisu Placu Solidarności do Rejestru Zabytków ? 

  • Odpowiedź: 

Materiał o który Państwo pytacie zamieściliśmy  wśród materiałów do pobrania pod linkiem  t.ly/l9_X, w części B. W załączniku 5B znajduje się mapa i pliki ze skanami decyzji. Z powiększonej „mapy obiektów zabytkowych i obszarów zabytkowych” należy odczytać  numery decyzji i po numerze odszukać właściwy plik.

 • Pytanie nr 13

  Proszę o wyjaśnienie odniesienia się do zawartości załączników w regulaminie. W jaki sposób uczestnik konkursu ma się odnieść do „Koncepcja rozwiązania komunikacyjnego z propozycją przeprowadzenia linii tramwajowej w ulicy Nowomiejskiej” załączonego w regulaminie (ZAŁĄCZNIK B9)  w szerszym zakresie pracy konkursowej. Koncepcja komunikacyjna nie pokazuje nowego rozkładu ruchu przy ulicy Jana z Kolna na wysokości parkingu całodobowego oraz ucina się w połowie placu na ulicy Nowomiejskiej. Czy uczestnik swoją pracę konkursową ma przygotować w odniesieniu do istniejącej komunikacji (ZAŁĄCZNIK B7) czy nowoprojektowanej (ZAŁĄCZNIK B9). 

  • Odpowiedź: 

   Układ torów tramwajowych i jezdni samochodowych w ul. Jana z Kolna na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowomiejską w kierunku północnym (czyli placu z parkingiem kubaturowym) pozostaje bez zmian. Jeżeli uczestnik konkursu widzi konieczność wprowadzenia zmiany, to może ją zaproponować w projekcie konkursowym. 

 • Pytanie nr 14

  Proszę o wyjaśnienie dotyczące pokazanej trasy tramwajowej na ulicy Nowomiejskiej w załączniku B9. Czy uczestnik powinien w swojej pracy założyć przebieg trasy tramwajowej zgodnie z Załącznikiem B9 czy odnieść się do Załącznika B7 w tym miejscu? 

  • Odpowiedź 

   Należy uwzględnić projektowany przebieg torów w obrębie skrzyżowania zgodnie z załącznikiem B9.  Linie rozgraniczające ul. Nowomiejskiej w jej docelowym przebiegu znajdują się w załączniku B4 do regulaminu konkursu (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). 

 • Pytanie nr 15

  Udzielono ostatnio odpowiedzi na pytania konkursowe, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości w kontekście Regulaminu konkursu, w którym zawarto w kilku punktach swobodę projektową dla konkursowej koncepcji studialnej, m.in.: 

  - w pkt 2.2. - że celem konkursu jest wyznaczenie nowych ram spójnego i czytelnego zagospodarowania podporządkowanego kompletnej wizji urbanistycznej

  - w pkt 2.3. - że Organizator zachęca uczestników do odważnego przedstawienia swoich przemyśleń projektowych

  - w pkt 2.4. - że praca wyłoniona w konkursie m.in. posłuży do sporządzenia nowych opracowań planistyczno-urbanistycznych

  w związku z czym proszę o potwierdzenie, że wyżej wymienione punkty regulaminu (oraz inne nadające swobodę konkursową) są wiążące twórców projektów konkursowych, a co za tym idzie konkursowe propozycje zmian zarówno stanu istniejącego, jak i wcześniejszych projektów są oczekiwane przez Organizatora konkursu.

  • Odpowiedź 

   Przytoczone w pytaniu zapisy regulaminu pozostają aktualne. Jeżeli uczestnik konkursu widzi konieczność wprowadzenia zmiany w stosunku do materiałów projektowych załączonych w części B regulaminu, to może takie zmiany zaproponować w projekcie konkursowym. Zgodnie z ideą konkursu Organizatorowi konkursu zależy na otrzymaniu różnych koncepcji studialnych prezentujących różne podejścia projektowe.