PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Spotkania na temat Programów Rozwoju „Jaki ma być Gdańsk w 2030?”

Spotkania na temat Programów Rozwoju „Jaki ma być Gdańsk w 2030?”
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zaprasza na cykl spotkań poświęconych Programom Rozwoju, które posłużą wdrożeniu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta. Spotkanie inaugurujące odbędzie się w dniu 1 marca 2023 r. o godz. 17:00 w Europejskim Centrum Solidarności.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Rozpoczynamy cykl warsztatów na temat nowych Programów Rozwoju. Zapraszamy zarówno mieszkanki i mieszkańców Gdańska, jak i specjalistów, organizacje społeczne i partnerów gospodarczych. Porozmawiajmy o Programach Rozwoju miasta.

Programy Rozwoju będą wdrażać zaktualizowaną Strategię Gdańsk 2030 Plus. Dzięki wspólnemu przygotowaniu Strategii wiemy już, jakie cele chcemy osiągnąć do 2030 r. Ważna jest dla nas ochrona środowiska: zieleni, wody i powietrza, a także ograniczenie hałasu i negatywnych skutków zmian klimatu. Chcemy tworzyć miasto przyjaznych przestrzeni, krótkich odległości, a przy tym otwarte i społecznie odpowiedzialne, z dogodnym dostępem do szerokiej oferty usług dla wszystkich, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pragniemy zrównoważonej gospodarki, chcemy wspierać rozwój przedsiębiorczości oraz zapewniać atrakcyjne warunki pracy. To właśnie w Programach Rozwoju szczegółowo opiszemy działania, które nas do tego doprowadzą. 

Cel spotkań 

Na spotkaniach chcielibyśmy przedstawić główne założenia rozwojowe do roku 2030. Zależy nam na rozmowie z gdańszczankami i gdańszczanami o tym, jak najlepiej osiągnąć cele strategiczne i które działania są obecnie najważniejsze. Podczas warsztatów będzie można zgłaszać swoje idee i koncepcje oraz dzielić się pomysłami na nowe inicjatywy. Wasze uwagi i pomysły na to, jakie przedsięwzięcia powinny być podejmowane w naszym mieście w najbliższych latach, będą miały wpływ na ostateczny kształt dokumentu Programów Rozwoju.  

Harmonogram spotkań 

Data 

Nazwa spotkania 

Godziny 

Miejsce 

Rejestracja

01.03

Spotkanie inaugurujące 

17:00-18:30 

ECS
(pl. Solidarności 1)
 

Bez rejestracji

13.03

Dostępne Miasto
- warsztaty

17:00-18:30 

ZSO nr 8
(ul. J. Meissnera 9)
 

Spotkanie odbyło się 13.03

24.03 

Wspólne Miasto
- warsztaty

17:00-18:30 

Inkubator STARTER
(ul. Lęborska 3b)
 

Uwaga! Zmiana miejsca

Spotkanie odbyło się 24.03

04.04

Zielone Miasto
- warsztaty

17:00-18:30 

SP nr 12
(ul. Człuchowska 6)
 

Spotkanie odbyło się 04.04

17.04

Innowacyjne Miasto
- warsztaty

17:00-18:30 

XIX LO
(ul. J. Pestalozziego 11/13)
 

Spotkanie odbyło się 17.04

8.05

Spotkanie podsumowujące 

17:00-18:30 

Hevelianum
(ul. Gradowa 6)
 

Bez rejestracji

 

 

Spotkanie inaugurujące:

Spotkanie otwarte. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną dotychczasowe wyniki prac w postaci zmienionej Strategii Rozwoju Miasta oraz koncepcję podziału tematycznego na Programy Rozwoju. Określimy czym dla nas jest dany program, jakie zagadnienia obejmuje oraz jak odpowiada na uwarunkowania zewnętrzne: obecną sytuację społeczno-gospodarczą, kolejną persepktywę finansową Unii Europejskiej, a także wyzwania jakie przyniosą najbliższe lata.

Warsztaty tematyczne:

Wraz z uczestnikami będziemy rozmawiać o priorytetach i przedsięwzięciach służących osiąganiu wyznaczonych w Strategii Rozwoju Miasta celów strategicznych. Obowiązuje rejestracja na spotkania; szczegóły poniżej.

 

Na spotkaniu dotyczącym Programu Rozwoju Dostępne Miasto (13.03) porozmawiamy o:

 • mobilności w mieście: transporcie publicznym, sieci drogowej czy bezpieczeństwie;
 • transformacji energetycznej: termomodernizacji, zarządzaniu zużyciem mediów i Odnawialnych Źródłach Energii;
 • cyfryzacji: usług, procesów, zagadnieniach z obszaru Smart City.

 

Na spotkaniu dotyczącym Programu Rozwoju Wspólne Miasto (24.03) porozmawiamy o:

 • edukacji: kompetencjach przyszłości, przedsiębiorczości, rynku pracy;
 • zdrowiu i sporcie: profilaktyce zdrowotnej, promocji zachowań sportowych;
 • aktywności obywatelskiej: demokracji, solidarności, równych szansach;
 • usługach społecznych, integracji społecznej, gospodarce mieszkaniowej i lokalowej.

 

Na spotkaniu dotyczącym Programu Rozwoju Zielone Miasto (4.04) porozmawiamy o:

 • Gospodarce Obiegu Zamkniętego;
 • odporności na zmiany klimatu;
 • bioróżnorodności terenach zielonych: systemie przyrodniczym, zazielenianiu;
 • czystym powietrzu, wodzie, glebie;
 • świadomości ekologicznej mieszkanek i mieszkańców.

 

Na spotkaniu dotyczącym Programu Rozwoju Innowacyjne Miasto (17.04) porozmawiamy o:

 • odpowiedzialnej gospodarce: innowacyjności, otoczeniu biznesu, atrakcyjności inwestycyjnej, porcie morskim i lotniczym;
 • przestrzeni: mieście kompaktowym, przestrzeniach publicznych, rewitalizacji;
 • kulturze: dziedzictwie, tożsamości, ochronie zabytków;
 • czasie wolnym: potencjale turystycznym.

 

Spotkanie podsumowujące: 

Zaprezentujemy efekty prac warsztatowych, podsumujemy zgłoszone uwagi.

Spotkanie otwarte

Dalsze kroki 

Propozycje zebrane na warsztatach posłużą do przygotowania projektów Programów Rozwoju, które następnie będą poddane konsultacjom społecznym. Po przeanalizowaniu wszystkich uwag i sugestii, uzupełniony i skorygowany dokument Programy Rozwoju zostanie przedłożony Radzie Miasta Gdańska celem uchwalenia. 

Aktualne informacje na temat przebiegu procesu tworzenia Programów Rozwoju znaleźć można pod linkiem: www.gdansk.pl/strategia.