PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rozpoczęcie prac nad nowymi Programami Rozwoju

Rozpoczęcie prac nad nowymi Programami Rozwoju
Podczas wrześniowej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia zmienionej Strategii Rozwoju Miasta. Od tego momentu rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Programów Rozwoju służących realizacji Strategii, które zastąpią dziewięć obecnych Programów Operacyjnych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

O przyjętej Strategii

„Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” została uchwalona przez Radę Miasta Gdańska w dniu 29 września 2022 r. (Przyjęto zmienioną Strategię Rozwoju Miasta (www.gdansk.pl)). Strategia określa kierunki rozwoju lokalnego Gdańska i stanowi kluczowy element długofalowego zarządzania miastem. Identyfikuje najważniejsze wyzwania oraz kluczowe potrzeby rozwojowe mieszkańców, jest też podstawą do optymalnego wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego Gdańska na rzecz podnoszenia jakości życia jego mieszkańców.

cele strategiczne

Obecne Programy Operacyjne

Programy Operacyjne służące realizacji poprzedniej wersji Strategii Gdańsk 2030 Plus były przygotowane w 2015 r. a ich czas dobiega końca. Dotyczą dziewięciu obszarów życia miasta: Edukacji, Zdrowia publicznego i sportu, Integracji społecznej i aktywności obywatelskiej, Kultury i czasu wolnego, Innowacyjności i przedsiębiorczości, Atrakcyjności inwestycyjnej, Infrastruktury, Mobilności i transportu oraz Przestrzeni publicznej. Czas ich obowiązywania obejmuje lata 2016-2023, co jest powiązane z okresem programowania i rozliczania projektów wspieranych środkami unijnymi. Gdańsk Programy Operacyjne 2023 - pobierz (www.gdansk.pl)

Nowe Programy Rozwoju

Przyjęcie nowej strategii otwiera drogę do rozpoczęcia partycypacyjnego procesu nad opracowaniem wdrażających ją Programów Rozwoju. To właśnie w ramach programów zaprojektowane zostaną działania i przedsięwzięcia służące osiąganiu wyznaczonych celów strategicznych.

Programy Rozwoju z horyzontem czasowym do roku 2030 posłużą wdrożeniu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta. Programy będą wyznaczać konkretne działania, które w najbliższych latach posłużą realizacji czterech celów strategicznych: Zielone Miasto, Wspólne Miasto, Dostępne Miasto i Innowacyjne Miasto. Będą bardziej szczegółowo niż Strategia opisywać oczekiwane rezultaty i sposoby ich osiągania. Wskażą również sposób pomiaru uzyskanych efektów i ich wpływu na jakość życia mieszkańców.

Jak przygotujemy Programy Rozwoju?

Pierwszym krokiem na drodze do opracowania nowych dokumentów będzie powołanie zespołu ds. prac nad Programami Rozwoju. Następnie wykonane zostaną pogłębione i kompleksowe diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gdańska. Wyniki diagnoz pozwolą wskazać zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich lat, a także rozpoznać potrzeby i sformułować precyzyjne działania rozwojowe na lata kolejne.

Przygotowanie Programów Rozwoju będzie procesem otwartym i włączającym mieszkańców, specjalistów z różnych środowisk oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Wszelkie pomysły dotyczące działań i inicjatyw służących rozwojowi Gdańska będzie można zgłaszać podczas spotkań i warsztatów. Zebrane propozycje posłużą do przygotowania projektów Programów Rozwoju, które następnie będą poddane konsultacjom społecznym. Po przeanalizowaniu wszystkich uwag i sugestii, uzupełniony i skorygowany dokument Programy Rozwoju zostanie przedłożony Radzie Miasta Gdańska celem uchwalenia.

opracowanie programow rozwoju

Aktualne informacje na temat przebiegu procesu tworzenia Programów Rozwoju znaleźć można pod linkiem: www.gdansk.pl/strategia