PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Rada Miasta Gdańska

Jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) i kontrolnym w mieście. Pełni więc rolę organu przedstawicielskiego w mieście, podobnie jak Sejm RP na poziomie ogólnokrajowym. Rada wybierana jest na pięcioletnią kadencję. Obecnie rada liczy 34 osoby.

Do wyłącznych uprawnień Rady należą między innymi:

  • uchwalanie statutu miasta,
  • ustalanie wynagrodzenia prezydenta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  • powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta - na wniosek prezydenta,
  • uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
  • uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • uchwalanie programów gospodarczych,
  • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu.


Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest organizowanie prac rady, prowadzenie obrad oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz.
Rada powołuje stałe komisje problemowe, które odpowiadają za poszczególne dziedziny życia w mieście. Obecnie w radzie działa 12 komisji stałych.
Obrady sesji zwyczajnych Rady Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 9.00 w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1. Obrady sesji są jawne i każdy z mieszkańców może je obserwować z balkonu, na ekranie telewizora plazmowego w holu Nowego Ratusza lub jako transmisję na żywo na stronie gdansk.pl, gdzie są tłumaczone także na język migowy.

Informacje o programie sesji można otrzymać w Nowym Ratuszu oraz są one zamieszczane w internecie na stronach Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku www.bip.gdansk.pl

Między sesjami pracują komisje problemowe rady.

Biuro Rady Miasta Gdańska

Zdjęcie dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska Wioletty Krewniak
Dyrektor: Wioletta Krewniak

ul. Wały Jagiellońskie 1 (Nowy Ratusz)
80-853 Gdańsk
parter, pokój nr 105
tel.: (+48 58) 323 70 05
fax: (+48 58) 305 34 52

Książka telefoniczna biura

Poczta elektroniczna sekretariatu: brmg@gdansk.gda.pl