Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rada Miasta Gdańska

Jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) i kontrolnym w mieście. Pełni więc rolę organu przedstawicielskiego w mieście, podobnie jak Sejm RP na poziomie ogólnokrajowym. Rada wybierana jest na pięcioletnią kadencję. Obecnie rada liczy 34 osoby.

Do wyłącznych uprawnień Rady należą między innymi:

  • uchwalanie statutu miasta,
  • ustalanie wynagrodzenia prezydenta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  • powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta - na wniosek prezydenta,
  • uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
  • uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • uchwalanie programów gospodarczych,
  • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu.


Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest organizowanie prac rady, prowadzenie obrad oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz.
Rada powołuje stałe komisje problemowe, które odpowiadają za poszczególne dziedziny życia w mieście. Obecnie w radzie działa 11 komisji stałych.
Obrady sesji zwyczajnych Rady Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 9.00 w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1. Obrady sesji są jawne i każdy z mieszkańców może je obserwować z balkonu, na ekranie telewizora plazmowego w holu Nowego Ratusza lub jako transmisję na żywo na stronie gdansk.pl, gdzie są tłumaczone także na język migowy.

Informacje o programie sesji można otrzymać w Nowym Ratuszu oraz są one zamieszczane w internecie na stronach Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku www.bip.gdansk.pl.

Między sesjami pracują komisje problemowe rady.

Terminarz sesji
Najbliższa sesja Rady Miasta Gdańska
Termin sesji Godzina rozpoczęcia
Porządek sesji
(Rozmiar dokumentu)

 

   
 
Konwent
Termin spotkania konwentu Godzina rozpoczęcia konwentu
21.04.2020 14.30

Zobacz pełny terminarz sesji