***
PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
***

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Osowa

A
A
osowa mapa

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Osowa stanowi cześć dzielnicy urbanistycznej Zachód. Obejmuje Osowę, Barniewice i Owczarnię, czyli rejon od Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta do granicy z gminą Żukowo. Północą naturalną granicę dzielnicy wyznacza linia lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

W strukturze przestrzennej dzielnicy można wyodrębnić wyraźne strefy funkcjonalne. Zespoły zabudowy mieszkaniowej o charakterze podmiejskim mieszczą się w Osowej i Owczarni, natomiast zabudowa produkcyjno-usługowo-składowa w Barniewicach. Względna równowaga funkcji mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych jest wielką zaletą i szansą dzielnicy. W oparciu o węzeł Wysoka Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta rozwija się rejon koncentracji handlu o zasięgu ogólnomiejskim. W Owczarni i południowej części Barniewic zlokalizowane są znaczne obszary stałych ogrodów działkowych. Jednostka Osowa-Barniewice charakteryzuje się przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o różnych formach, a niezbyt intensywna zabudowa wielorodzinna mieści się głównie w centralnej części osiedla.

O atrakcyjności krajobrazu dzielnicy i standardzie zamieszkiwania decyduje rejon Jezior Wysockiego i Osowskiego oraz sąsiedztwo lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dzielnica jest położona w całości na Wysoczyźnie Gdańskiej charakteryzującej się pofałdowaniem terenu.


Kierunki rozwoju

W dzielnicy Osowa przewiduje się rozwój już istniejących funkcji, co umocni jej wielofunkcyjny charakter. Nastąpi dalszy rozwój funkcji mieszkaniowych, usługowych i produkcyjno-usługowych. W większości zostaną utrzymane stałe ogrody działkowe.

Funkcja mieszkaniowa skoncentruje się w Osowej i w zachodniej części Barniewic. W Osowej przewiduje się zabudowę mieszkaniową o zróżnicowanej intensywności (z dopuszczeniem niskiej zabudowy wielorodzinnej i małych domów mieszkalnych). Miasto będzie kontynuować realizację polityki przestrzennej oferującej różnorodne formy zabudowy mieszkaniowej adresowane do grup mieszkańców o zróżnicowanej zamożności.

Zachodnia Obwodnica Trójmiasta i Pomorska Kolej Metropolitalna, budowa ulicy Nowej Kielnieńskiej oraz rozbudowa ulicy Meteorytowej wyznaczają funkcję transportową jako ważną funkcję o znaczeniu ogólnomiejskim i metropolitalnym. Funkcja ta stanowi istotny bodziec rozwojowy dla funkcji produkcyjnych i usługowych. Koncentracją funkcji produkcyjno-składowej pozostanie środkowa część Barniewic. Obszar ten jest niezbędny jako baza miejsc pracy na górnym tarasie, co przyczyni się do ograniczenia dojazdów do pracy.

W miarę wypełniania się tej struktury osiedla może pojawić się potrzeba realizacji dodatkowego przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej usprawniającego dojazdy do pracy (w rejonie projektowanej ulicy Nowej Kielnieńskiej).

Wokół węzłów na Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta nadal będą rozwijać się koncentracje handlu na bazie istniejących wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Pożądanym kierunkiem rozwoju jest ich wyposażenie w usługi uzupełniające ofertę handlową. Poza tym w dzielnicy Osowa przewiduje się rozwój osiedlowych ośrodków
o randze lokalnej (w rejonie ulic Siedleckiego i Balcerskiego) i ulic usługowych (np. Kielnieńskiej, Wodnika, Koziorożca).

Ponadto oferta dzielnicy wzbogaci się o dobrze urządzone tereny rekreacyjne, wykorzystujące obszary przy granicy z gminą Żukowo (brzegi Jezior Wysockiego i Osowskiego). W Barniewicach w miejscu likwidowanej bocznicy kolejowej do lotniska pojawi się nowe, atrakcyjne powiązanie w postaci ciągu pieszo-rowerowego łączącego jednostkę urbanistyczną z Klukowem-Rębiechowem, pełniącego również funkcję przyrodniczo-rekreacyjną.


Środowisko

obszary i obiekty objęte ochroną:

  • bezpośrednie sąsiedztwo rezerwatu przyrody Źródliska w Dolinie Ewy
  • fragment Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny
  • użytek ekologiczny Salwinia w Owczarni
  • 3 pomniki przyrody

tereny wskazane do ochrony:

  • 2 tereny proponowane do ochrony w formie użytków ekologicznych


Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

  • 45,2


Inżynieria

Zapewniony dostęp do sieci inżynieryjnych z wyjątkiem sieci ciepłowniczej. Realizowana magistrala ciepłownicza umożliwi w przyszłości korzystanie z tego źródła ciepła. Odwodnienie terenu odbywa się w kierunku rowu M (zlewnia rzeki Raduni), ze wspomaganiem systemem pompowym. Obecnie na terenie jednostki funkcjonują dwie pompownie: Antygony i Jednorożca. Ponadto zlokalizowane są dwa zbiorniki retencyjne: Barniewice i Owczarnia. Planuje się budowę zbiornika retencyjnego Osowa II. System odprowadzenia wód opadowych wymaga wielu inwestycji.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska