PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa Trasy W-Z w Gdańsku (odcinek Jabłoniowa - Kartuska)

Zrealizowany etap obejmował budowę odcinka od ul. Jabłoniowej do ul. Kartuskiej, w ramach którego zrealizowano odcinek Trasy W-Z, wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową urządzeń infrastrukturalnych, przebudowano lub wybudowano ulice boczne o łącznej dł. 4,2 km, ścieżki rowerowe o dł. 0,71 km , 1 skrzyżowanie typu rondo, 2 sygnalizacje świetlne, 3 obiekty mostowe, 1,16 km ekranów akustycznych, 0,59 km murów oporowych.

Budowa Trasy W-Z w Gdańsku (odcinek Jabłoniowa - Kartuska)
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 56 105 473 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Jasień, Kokoszki
Budowa Trasy W-Z w Gdańsku (odcinek Jabłoniowa - Kartuska) umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zarys historyczny :

Budowa Trasy W-Z (wschód-zachód), realizowana sukcesywnie od 1980 r., jest projektem stanowiącym jeden z kluczowych elementów inwestycyjnych Miasta Gdańska. Potrzeba jego realizacji wynikła z braku dogodnego powiązania miejskiego systemu komunikacyjnego z układem istniejących dróg krajowych i regionalnych. Miasto potrzebowało połączenia drogowego umożliwiającego szybkie skomunikowanie rozległych terenów portowo- przemysłowych, znajdujących się na obszarach wschodnich, z Obwodnicą Trójmiasta. W wyniku braku takiego połączenia cały ciężki ruch tranzytowy odbywał się przez intensywnie zabudowane dzielnice mieszkaniowe, w których infrastruktura drogowa nieprzystosowana była do tego typu obciążeń. Skutkowało to szybkim niszczeniem funkcjonującego tam systemu drogowego oraz wpływało negatywnie na warunki życia mieszkańców.

Opis Projektu :

Pierwszy etap obejmował budowę odcinka od ul. Jabłoniowej do ul. Kartuskiej, a w wyniku jego realizacji powstały następujące produkty:

 • odcinek Trasy W-Z, wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową urządzeń infrastrukturalnych,
 • przebudowane lub wybudowane ulice boczne o łącznej dł. 4,2 km,
 • ścieżki rowerowe o dł. 0,71 km ,
 • 1 skrzyżowanie typu rondo,
 • 2 sygnalizacje świetlne,
 • 3 obiekty mostowe,
 • 1,16 km ekranów akustycznych,
 • 0,59 km murów oporowych.

Budowa Trasy W-Z w Gdańsku (odcinek Jabłoniowa - Kartuska)          Budowa Trasy W-Z w Gdańsku (odcinek Jabłoniowa - Kartuska)

Budowa Trasy W-Z w Gdańsku (odcinek Jabłoniowa - Kartuska)          Budowa Trasy W-Z w Gdańsku (odcinek Jabłoniowa - Kartuska)

Dzięki realizacji Projektu osiągnięto następujące korzyści:

 • skrócenie czasu podróży na odcinku od ul. Okopowej do włączenia trasy W-Z w ul. Kartuską,
 • odciążenie komunikacyjne pozostałych dróg i ulic na terenie Miasta Gdańska,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie, w tym na warunki życia mieszkańców, środowisko naturalne i obiekty kulturowe,
 • zwiększenie atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej poprzez udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych,
 • stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia.

 

                                                                                         Budowa Trasy W-Z w Gdańsku (odcinek Jabłoniowa - Kartuska)

Wybudowany odcinek Trasy W-Z jest kolejnym etapem połączenia drogowego umożliwiającego skomunikowanie wylotu tzw. "warszawskiego" (ul. Podwale Przedmiejskie) oraz rozległych wschodnich terenów portowych z Obwodnicą Trójmiasta i dalej z zewnętrznym układem drogowym. Służy poprawie dostępności komunikacyjnej regionu pomorskiego, sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu oraz wpływa na poprawę środowiska naturalnego.
Zakończona inwestycja jest jednym z wielu zadań, jakie Miasto Gdańsk postawiło sobie w celu poprawienia przepustowości całego miejskiego układu komunikacyjnego. Zakładaną grupę docelową, dla której budowa Trasy W-Z przyniosła największe korzyści w postaci szybkiego i bezkolizyjnego połączenia tzw. "przelotowego wschód- zachód" stanowią:

 • społeczność Aglomeracji Trójmiejskiej i gmin przyległych,
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta Gdańska, w tym korzystający z usług portowych,
 • turyści odwiedzający Trójmiasto.

Inwestycję przekazano do eksploatacji w dniu 21.12.2007r.  Projekt został zrealizowany pod względem rzeczowym i finansowym, łącznie z rozliczeniem Umowy o dofinansowanie.

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2006
 • Zakończenie: 2008
Koszt:56 105 473 zł
 • Miasto Gdańsk: 20 913 674 zł
 • Unia Europejska: 35 191 799 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!