Inne projekty i programy

( Publikacja: 22.03.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OFERTA CAŁOROCZNA

Pałac Młodzieży w Gdańsku

dla tych, co lubią aktywnie spędzać czas wolny nad wodą i nie boją się nowych wyzwań, proponuje zajęcia z żeglarstwa. Pod czujnym okiem nauczycieli dzieci i młodzież rozwijają nowe umiejętności, m.in. dotyczące bezpieczeństwa na wodzie, kształtują pozytywne postawy społeczne i czerpią radość z aktywności sportowej.
Zachęcamy dzieci i młodzież w wieku 6 -19 lat do rozpoczęcia żeglarskiej przygody w ramach Pracownia żeglarskiej:
 • bezpłatne zajęcia pon.- sob.,
 • przystań przy ul. Tarcice 17 - kajaki, łodzie regatowe typu Optimist, jacht typu Nefryt
 • ZSO nr 6 przy ul. Głębokiej 1 - zajęcia szkutnicze, ogólnorozwojowe - sportowe, gry i zabawy żeglarskie
Więcej o ofercie na stronie

 

OFERTA PROJEKTOWA

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego -
projekty „Żyj z Pasją”, „Dzielnicowe Centra Sportu”

Zajęcia z zakresu sportów wodnych odbywają się m.in.: na przystani wioślarskiej przy ul. Siennickiej 5, w SP nr 65 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 – dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferta obejmuje dyscypliny takie jak: smocze łodzie, kajakarstwo, wioślarstwo. Na zajęciach uczestnicy opanowują nie tylko techniki pływania na poszczególnym sprzęcie, trenują również na siłowni, ergometrach oraz biorą udział w marszobiegach. Udział w zajęciach jest bezpłatny i dostępny dla każdego.

Więcej o ofercie na stronie

 

projekt „Gdańsk pod żaglami wiedzy”

 

Projekt realizowany jest w ramach Działania 03.02 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jest to projekt konkursowy w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, współfinansowany ze środków UE.

Projekt skierowany jest do 1276 uczniów z 25 szkół podstawowych i 60 nauczycieli. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej poprzez zwiększenie liczby:

1. uczniów i uczennic, podnoszących kompetencje kluczowe w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej poprzez udział we wsparciu:

 • szkolne i międzyszkolne koła edukacji morskiej (wycieczki do instytucji, miejskie gry terenowe itp.)
 • wycieczki żeglarskie 1-dniowe (8 godzin na łodziach)
 • letnie obozy edukacji morskiej 7-dniowe (5 x 50 uczestników)
 • podróże edukacyjne z zajęciami na wodzie 2-dniowe
 • warsztaty specjalnościowe z elementami orientacji zawodowej
 • zajęcia stacjonarne na symulatorach żeglarskich w Gdyni (PZŻ)
 • piknik edukacyjny z regatami żeglarskimi dla uczniów 

2. nauczycieli i nauczycielek - poprzez udział w poniższym wsparciu:

 • warsztat wprowadzający do edukacji morskiej i żeglarskiej
 • animator edukacji morskiej - warsztaty doskonalące
 • warsztaty poszerzające kompetencje w zakresie wykorzystania treści edukacji morskiej w nauczaniu
 • szkolenie żeglarskie przygotowujące do zdobycia uprawnień żeglarza jachtowego (30 nauczycieli/ek)
 • samodoskonalenie nauczycieli w obszarze edukacji morskiej

Zaplanowane formy wsparcia sprzyjać będą rozwojowi kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem zdobywania wiedzy w sposób praktyczny i zastosowaniem podczas zajęć na wodzie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów, jak też twórczemu rozwiązywaniu problemów. Ponadto wsparcie wpływać będzie na kształtowanie postaw i budowanie tożsamości młodych gdańszczan jako mieszkańców Pomorza Gdańskiego.

Projekt realizowany jest przez Gminę Miasta Gdańska w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska. Informacje partnera projektu na stronie

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 - 30.06.2023

Łączna wartość projektu wynosi 2 012 214 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa to 1 911 603,30 zł.

Projekt bezpłatny dla uczniów i nauczycieli z szkół podstawowych wybranych do projektu na podstawie diagnozy.

Lista szkół Gdańsk pod żaglami wiedzy -lista szkół (rozszerzona) (21.38 KB)

logo GPŻW

projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” 

 

Cele:

1. Koordynacja działań z obszaru kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską, podejmowanych w ramach projektów gminnych wchodzących w skład przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek, oraz nadanie tym działaniom systemowego charakteru.
2. Wzmocnienie i ustandaryzowanie działań służących wyposażeniu nauczycieli w kompetencje umożliwiające im prowadzenie z uczniami praktycznych zajęć na wodzie.

Projekt jest realizowany ze środków UE, uzupełniająco dla uczniów i nauczycieli z 25 szkół w projekcie GPŻW.

Przewidziane działania to:
1. Szkolenia dla nauczycieli:
- służące standaryzacji posiadanych umiejętności instruktorów żeglarstwa
- przygotowujące do zdobycia kwalifikacji instruktorskich
- przygotowujące do zdobycia kwalifikacji sternika
- dla szkolnych koordynatorów edukacji morskiej przygotowanie do zdobycia podstawowych kwalifikacji żeglarskich
2. Wzmocnienie działań realizowanych w ramach projektów gminnych:
-sieci współpracy dla nauczycieli – animatorów edukacji morskiej
- konsulting ekspercko-doradczy dla szkół w zakresie edukacji morskiej,
- opracowanie materiałów dydaktycznych dla szkół.
3. Konkurs dla zespołów uczniowskich, realizujących projekty o tematyce morskiej w czasie zajęć pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektów gminnych

Partnerem projektu jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Projekt bezpłatny dla uczniów i nauczycieli z 25 szkół wybranych do projektu GPŻW.

 

Pomorski Program Edukacji Morskiej (PPEM)

 
PPEM

Działania Samorządu Województwa Pomorskiego/ Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku skierowane do pomorskich szkół oraz placówek oświatowych wszystkich etapów kształcenia. Program integruje wiedzę z wielu przedmiotów, proponując całościowe postrzeganie problematyki morsko-żeglarskiej w procesie edukacyjnym.

Cele:

1. kształtowanie kompetencji kluczowych oraz świadomości morskiej uczniów z naszego regionu
2. powiązaniu podstaw programowych poszczególnych przedmiotów szkolnych z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia naszego regionu
3. wykorzystanie kontaktów uczniów z morzem, jeziorami i rzekami w celu kształtowania pożądanych cech ich osobowości
4. otwieranie młodych Pomorzan na formy spędzania wolnego czasu związane z nadmorską specyfiką regionu
5. zaznajomienie młodzieży z możliwościami rozwoju zawodowego związanego z morzem
6. upowszechnianie dostępu uczniów do bazy klubów i szkółek żeglarskich
7. upowszechnianie żeglarstwa kwalifikowanego, wyczynowych sportów wodnych
8. wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie edukacji morskiej

Źródło finansowania: w ramach własnego finansowania szkół i placówek oświatowych w nim uczestniczących

 

Żaglowiec "Generał Zaruski"

 
Generał Zaruski

Gdański Ośrodek Sportu prowadzi współpracę ze szkołami, placówkami opiekuńczymi, klubami sportowymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz otwartą rekrutację.

Oferta:

wizyty w szkołach, zwiedzanie szkolne/ spotkanie z kapitanem, zajęcia w czasie ferii zimowych, rejs 1-dniodniowy (maks. 30 osób), 1-dniowy rejs promocyjny dla gdańszczan i turystów "Poznaj Generała" (maks. 30 osób), rejs 3-dniowy (maks. 20 osób), rejs pełnomorski 7-dniowy i dłuższy (maks. 20 osób), 3-tygodniowy rejs "Gdańska Szkoła pod Żaglami" (maks. 20 osób). Udział w zlotach i imprezach żeglarskich w kraju i za granicą.

Cele:

 • wychowanie morskie i edukacja żeglarska dzieci, młodzieży i dorosłych
 • promocja wolontariatu,
 • współpraca w ramach lokalnych i ponadregionalnych programów żeglarskich
 • promowanie tradycji morskich
 • pełnienie funkcji reprezentacyjnej na rzecz Miasta Gdańska, poprzez promowanie jego związków z morzem w kraju i za granicą

Odbiorcy:

około 800-900 uczestników rejsów w każdym sezonie żeglarskim; do tego uczestnicy zajęć warsztatowych i szkolnego zwiedzania oraz niezliczone rzesze turystów zwiedzających statek podczas imprez żeglarskich:

 • uczniowie wszystkich SP: zwiedzanie szkolne od IV kl. SP, udział w rejsie "Poznaj Generała" pod opieką rodzica - od 10 r. ż., samodzielny udział w rejsie - od 15 r. ż., zajęcia w czasie ferii - od 12 r.ż.
 • uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych
 • studenci wszystkich uczelni; rekrutacja na "Gdańską Szkołę pod Żaglami" 
 • osoby dorosłe bez górnego limitu wieku, przy zachowaniu wymogu braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia rejsu

Źródło finansowania: budżet GOS oraz współodpłatność uczestników

 

"Akademia Zaruskiego"

 
Akademia Zaruskiego

Rozszerzenie oferty żaglowca "Generał Zaruski", prowadzone przez Gdański Ośrodek Sportu jako edukacja pozaformalna młodzieży w wieku 13-25 lat. W ofercie m.in. warsztaty popołudniowe, półkolonie żeglarskie oraz rejsy. 

Cele:

 • AKTYWIZACJA - zainteresowanie młodzieży żeglarstwem jako aktywnym i rozwijającym sposobem spędzania wolnego czasu
 • WYCHOWANIE - celowy proces pedagogiczny kształtujący kluczowe kompetencje w sferze - fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej przed udział w rejsach i szkoleniach żeglarskich
 • EDUKACJA - zachęcanie młodzieży do zdobywania wiedzy i poznawania świata, ukazanie nauki jako pasjonującej dziedziny życia, edukacja nieformalna jako integralny element systemu edukacji (szkolnej)
 • INTEGRACJA SPOŁECZNA - ułatwienie dostępu do oferty żeglarskiej i zajęć pozalekcyjnych osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym
 • PROMOCJA - Gdańsk jako miasto promujące zdrowy, aktywny tryb życia oraz działalność w ramach wolontariatu.

Odbiorcy:

 • uczniowie szkół podstawowych od 13 r.ż.
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, zakwalifikowani na podstawie listu motywacyjnego

Źródło finansowania: budżet GOS oraz współodpłatność uczestników

Więcej o ofercie GOS na stronie https://zaruski.pl/

Logo Edukacji Morskiej w Gdańsku