PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Informacje o dzielnicy Chełm
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Chełm
Powierzchnia: 3,89 km2
Liczba ludności: 31764 osób
Gęstość zaludnienia: 8166 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice, Orunia Górna - Gdańsk Południe
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy V
tel. 58 322 52 04
ul. Wilanowska 2
Kierownik Referatu – Adam Bieliński
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji I w Gdańsku
tel. 58 321 67 22
ul. Platynowa 6F
Komendant komisariatu – nadkom. Celina Bemowska

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Chełm
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
  Rezmer Agnieszka

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Rożek Anna

 • Członek Zarządu
  Dębowska Katarzyna

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy
  Kuklińska Julita

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
  Wiśniewski Grzegorz

 • Ferenc-Malinowska Małgorzata
 • Goczewska Halina
 • Grzegorczyk Hubert
 • Knapiński Henryk
 • Kosecki Grzegorz
 • Kwidzinska Agnieszka
 • Leszczyńska Joanna
 • Menczykowski Marian
 • Ochocki Marian
 • Olechnowicz Krzysztof
 • Piontecki Filip
 • Sowa Wojciech
 • Stankiewicz Marian
 • Wnorowski Piotr
 • Zalewski Tomasz
 • Żebrowski Tadeus
Kontakt

Siedziba 
ul. Cebertowicza 3-5, 80-809 Gdańsk

Telefon
(58) 300-04-65

E-mail: 
chelm@radadzielnicy.gdansk.pl
radachelm@gmail.com

Portal
www.radadzielnicychelm.pl   

Dyżury
w pierwszą środę miesiąca godz. 17:00-19:00

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Chełm

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Chełm
Dzielnica Chełm jest położona we wschodniej części dzielnicy urbanistycznej Południe
Dzielnica Chełm jest położona we wschodniej części dzielnicy urbanistycznej Południe

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Chełm jest położona we wschodniej części dzielnicy urbanistycznej Południe. Obejmuje swym zasięgiem jednostki urbanistyczne Chełm i Maćkowy oraz fragment Śródmieścia Historycznego (część Biskupiej Górki, Chełm, wschodnią część Ujeściska, Orunię Górną, fragment Łostowic, Maćkowy).

Dolina Potoku Oruńskiego dzieli dzielnicę Chełm na obszary o zdecydowanie różnym stopniu i sposobie zagospodarowania. Część północna, jednoznacznie zdefiniowana przestrzennie i funkcjonalnie, jest obszarem o prawie wypełnionej strukturze z przewagą wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, dobrze wyposażonej w podstawowe usługi, infrastrukturę społeczną i drogową. Najstarszymi częściami dzielnicy są Biskupia Górka i tzw. Stary Chełm. Od końca lat 70-tych rozwijały się duże założenia zabudowy wielorodzinnej – tzw. Nowy Chełm, wschodnia część Ujeściska i Orunia Górna. Na południe od Parku Oruńskiego rozciąga się jednostka urbanistyczna Maćkowy o zupełnie innym charakterze przestrzenno–funkcjonalnym. Jest to obszar niezbyt zainwestowany i słabo wyposażony w infrastrukturę społeczną i drogową. Najstarsza zabudowa usytuowana jest w rejonie wsi Maćkowy. Ponadto pojawiły się tu pojedyncze gniazda zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. W tej części dzielnicy dominuje krajobraz seminaturalny, nieużytki porolne i grunty wciąż uprawiane.

Chełm jest położony na górnym tarasie wysoczyzny gdańskiej. Wschodnia część dzielnicy leży w rejonie strefy krawędziowej wysoczyzny, charakteryzującej się zróżnicowaną fizjonomią. Walory przyrodniczo-krajobrazowe doliny Potoku Oruńskiego są dużym atutem dzielnicy. Dla celów rekreacyjnych urządzono park Jar Wilanowski oraz tereny przy zbiornikach retencyjnych przy ulicach Platynowej i Augustowskiej.


Kierunki rozwoju

Dla części dzielnicy położonej na północ od Parku Oruńskiego nie przewiduje się znacznych przekształceń. Możliwe są tu jedynie uzupełnienia istniejącej struktury mieszkaniowej i usługowej (zwłaszcza o usługi społeczne) oraz, w miarę możliwości, wykreowanie lub wzmocnienie istniejących przestrzeni publicznych. Najstarsze części
dzielnicy (Biskupia Górka i Stary Chełm) zostały objęte Gminnym Programem Rewitalizacji. Przewidziano tu m.in. adaptację budynku przy ul. Buczka 16 na Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom Sąsiedzki.

W jednostce Maćkowy przewidziano rozwój w kierunku zainwestowania mieszkaniowego z dużym udziałem zabudowy o niskiej intensywności. Rozwój funkcji mieszkaniowo–usługowej planuje się wzdłuż ulic Ofiar Grudnia, Wielkopolskiej, Nowej Świętokrzyskiej, Niepołomickiej oraz w rejonie planowanej szkoły przy ulicy Czerskiej.

W granicach dzielnicy rezerwuje się tereny pod park Jar Sikorskiego oraz rozbudowę parku Jar Wilanowski. Ponadto przewiduje się przekształcenie ogrodów działkowych leżących w dolinie Potoku Oruńskiego na zieleń urządzoną i wzmocnienie funkcji rekreacyjnej poprzez urządzenie zieleni wzdłuż potoków (Oruńskiego, Kowalskiego i Maćkowy). Realizacja zaplanowanych zbiorników retencyjnych na potokach poprawi bezpieczeństwo powodziowe oraz, dodatkowo, dostępność mieszkańców do miejsc wypoczynku.


Środowisko:

obszary i obiekty objęte ochroną

 • fragment zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Potoku Oruńskiego
 • fragment użytku ekologicznego Murawy kserotermiczne w dolinie Potoku Oruńskiego
 • 1 pomnik przyrody

tereny wskazane do ochrony

 • 1 teren w całości i fragment drugiego proponowane do ochrony w formie użytków ekologicznych

Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

 • 83,6


Inżynieria

Zapewniony dostęp do sieci inżynieryjnych. Na krańcach południowo-wschodnim i zachodnim brak sieci ciepłowniczej. Przez obszar jednostki biegną odcinki potoków: Oruńskiego ze zbiornikami retencyjnymi w Parku Oruńskim i Augustowska, Maćkowy ze zbiornikiem Kolorowy i projektowanym M-2 oraz Kowalski z projektowanym zbiornikiem K2.

Na sieci kanalizacji deszczowej znajdują się zbiorniki: Małomiejska-Platynowa oraz Madalińskiego.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska