Budżet obywatelski to forma konsultacji społecznych, która daje możliwość współdecydowania o części budżetu Miasta Gdańska. Możesz zgłosić propozycję projektu do realizacji w latach 2024/2025 lub zagłosować na pomysły innych mieszkańców. Codziennie dostrzegamy możliwość poprawy najbliższego otoczenia i chcielibyśmy coś zmienić w swojej okolicy. Być może jest to remont chodnika, zagospodarowanie wolnego placu na siłownię czy plac zabaw. A może warto zorganizować zajęcia sportowe dla dzieci czy warsztaty komputerowe dla seniorów? Opisz swój pomysł i zgłoś do Budżetu Obywatelskiego.

ZGŁASZANIE PROPOZYCJI PROJEKTÓW

3 lutego - 3 marca 2023 r.

Katalog zadań jest bardzo szeroki, obejmuje wszystko, co może być finansowane przez gminę.
Mogą być to inwestycje lub działania, takie jak:

 • remonty, przebudowa, budowa nowych ulic, chodników, dróg rowerowych, placów;
 • organizacja ruchu oraz tworzenie infrastruktury związanej z organizacją ruchu: przejścia dla pieszych, znaki drogowe, progi zwalniające;
 • meble miejskie (ławki, stojaki rowerowe);
 • wyznaczanie miejsc parkingowych;
 • budowa elementów sportowych i rekreacyjnych, modernizacja boisk, wyznaczenie tras sportowych lub spacerowych np. tras do Nordic Walking;
 • ustawienie urządzeń zabawowych dla dzieci i młodzieży, rozbudowa istniejących placów zabaw;
 • modernizacja terenów zielonych, nasadzenie zieleni, zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne;
 • uatrakcyjnienie pasa nadmorskiego, dostawienie ławek, ustawienie przyrządów do ćwiczeń lub zabawy, wyposażenie w urządzenia sanitarne np. toalety, prysznice;
 • budowa ścieżek rowerowych;
 • budowa wybiegów dla psów;
 • działania na rzecz zdrowego stylu życia (odżywiania, aktywności fizycznej, radzenia sobie ze stresem);
 • programy aktywizujące społeczności lokalne (festyny, kluby seniora, warsztaty dla dzieci, domy sąsiedzkie, itp.).

 1. których zakres mieści się w zadaniach własnych gminy lub powiatu;
 2. realizacja zapewnia swobodny, nieodpłatny dostęp dla mieszkańców;
 3. realizacja spełnia kryterium celowości i gospodarności, w szczególności warunki: zastosowania optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów, wykorzystania środków w sposób oszczędny i wydajny, proporcjonalności nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych efektów;
 4. realizacja możliwa jest w ciągu jednego roku kalendarzowego, przy czym, w uzasadnionych wypadkach projektów o charakterze wydatków majątkowych, możliwe jest wydłużenie realizacji zadania do dwóch lat, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych;
 5. które są zlokalizowane na terenie niebędącym własnością Miasta. W takim przypadku konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu pod inwestycję wskazaną w projekcie na czas nie krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie. Wzór oświadczenia woli wraz ze wzorem umowy użyczenia dotyczącej realizacji projektu (załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 5 Zarządzenia NR 424/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski 2023 w Gdańsku"); mogą dotyczyć wyłącznie realizacji nowych przestrzeni sportowych lub rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja ruchowa. Dodatkowo na terenach niebędących własnością Gminy Miasta Gdańska należy złożyć oświadczenie administratora terenu, dotyczącego dostępności do efektów realizacji zadania (załącznik nr 4 do powyższego Zarządzenia).
 6. projekty dotyczące organizacji wydarzeń, imprez, czy zajęć kulturalnych, sportowych, bądź edukacyjnych muszą wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, terminie jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru uczestników

 

 • nie stanowią kompletnej inwestycji lub całości działania;
 • są niezgodne z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
 • stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście strategiami i programami;
 • naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
 • szacunkowy koszt realizacji przekracza środki przeznaczone na projekty w poszczególnych dzielnicach lub kwotę przeznaczoną na jeden projekt ogólnomiejski;
 • dotyczą budynków przeznaczonych na szkoły i placówki oświatowe, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty;
 • dotyczą budynków będących własnością Gminy Miasta Gdańska, w których prowadzona jest działalność komercyjna;
 • zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji technicznej;
 • dotyczą terenów, które zostały przewidziane do sprzedaży;
 • dotyczą wyznaczenia dodatkowych patroli Straży Miejskiej;
 • dotyczą wprowadzenia zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej;
 • zlokalizowane są na terenach Skarbu Państwa, niebędących w trwałym zarządzie Prezydenta Miasta Gdańska;
 • są zlokalizowane na terenach, które mogą podlegać roszczeniu z tytułu art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami).

Zakłada się, że łączna wartość projektów przyjętych do realizacji w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2024 w Gdańsku” nie przekroczy kwoty 20 441 573 złotych brutto. Jest to suma kwoty podstawowej w wysokości 19 000 000 zł oraz kwoty środków, które nie zostały rozdysponowane w części dzielnic w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 w Gdańsku w wysokości 1 441 573 złotych.

3 817 110 złotych na projekty ogólnomiejskie 

16 624 463 złotych na projekty dzielnicowe

W ramach tych kwot wydziela się kwotę 1 140 000 zł na ogólnomiejskie projekty zielonego budżetu obywatelskiego oraz kwotę 3 306 790 zł na dzielnicowe projekty zielonego budżetu obywatelskiego.

Należy pamiętać, że maksymalny szacowany koszt jednego projektu ogólnomiejskiego to 2 000 000 złotych, zaś ogólnomiejskiego projektu Zielonego Budżetu Obywatelskiego to  380 000 złotych.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego stanowią wszystkie zapisy zawarte w Uchwale i Zarządzeniu.

Najważniejsze jest określenie, kto ma być beneficjentem takiego projektu. Zgłaszający wniosek powinien zastanowić się, czy korzystać z niego będą mieszkańcy jednej dzielnicy, czy ma on służyć szerszej grupie gdańszczan i swoim zasięgiem obejmować więcej niż jedną dzielnicę. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do wnioskodawcy.

Należy pamiętać, że maksymalny szacowany koszt jednego projektu ogólnomiejskiego to 2 000 000 złotych, natomiast ogólnomiejskiego projektu Zielonego Budżetu Obywatelskiego to 380 000 złotych.

Uprawniony jest każdy mieszkaniec miasta Gdańska bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Jedynym warunkiem jest mieszkanie na stałe w naszym mieście.

Projekty składa się wyłącznie online w systemie elektronicznym

 1. Wejdź na stronę www.gdansk.pl lub www.gdansk.pl/budzet-obywatelski
 2. Znajdź żółty baner z logo Budżetu Obywatelskiego – kliknij i przejdź do systemu do składania projektów
 3. Zarejestruj się w systemie
 4. Wypełnij formularz wniosku. Opisz szczegółowo, na czym polega projekt i z jakich działań będzie się składał oraz uzasadnij potrzebę realizacji właśnie tego   pomysłu, wskaż miejsce realizacji i podaj szacunkową kwotę projektu.
 5. Dołącz listę poparcia. Do każdego projektu należy dołączyć listę mieszkańców popierających Twój projekt. O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, mieszkańcami, którzy mogą być zainteresowani jego realizacją. 1 podpis dla projektu dzielnicowego i 30 podpisów dla projektu ogólnomiejskiego.
 6. Dodatkowe załączniki. Możesz załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, które w interesujący
  i ciekawy sposób przedstawią Twój pomysł.

Nie ma konieczności dostarczenia wersji papierowej wniosku i załączników do urzędu!

Cały proces składania projektu odbywa się online w systemie elektronicznym!

 

 

 

 

 

Przez cały okres składania projektów wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek miejskich (np. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska) pomogą m.in. oszacować koszty, sprawdzić własność gruntu czy plany zagospodarowania przestrzennego. Warto skorzystać z tej możliwości, by w trakcie oceny projektów najważniejsze parametry projektu były spełnione. Lista wszystkich osób, które mogą udzielić pomocy dostępna jest na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Komórka merytoryczna dokonująca analizy zadania zrobi korektę nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych.

Pomoże w tym Interaktywna Mapa Gdańska Dzięki niej określisz dokładnie lokalizację: obręb i numer działki planowanej inwestycji. Można skorzystać również z pomocy urzędników.

Pomocne będą również:

- ortofotomapa

- mapa inwestycji

Należy pamiętać, że miejsce realizacji projektu musi być określone na tyle precyzyjnie, by można było sprawdzić możliwość wykonania planowanej inwestycji na danym terenie: poprzez precyzyjne określenie lokalizacji rozumie się wskazanie dokładnego adresu, numeru działki oraz obrębu.

Nie można. To urząd, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, podejmuje ostateczną decyzję, w jakim trybie wdrażany będzie konkretny projekt: czy zadanie będzie wykonywał siłami własnych jednostek, czy ogłosi przetarg na jego realizację lub konkurs dla organizacji pozarządowych na wdrożenie danego projektu.

Tak. Proszę jednak uwzględnić uwagi wniesione na etapie weryfikacji projektu, w szczególności w zakresie poprawności kalkulacji kosztów.

Tak. W takim wypadku najlepiej zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Gdańsku , gdzie konsultanci umożliwią wpisanie projektu do systemu elektronicznego w przypadku braku numeru PESEL.

Tak. Każdy mieszkaniec Gdańska może złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych czy ogólnomiejskich.

W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków o podobnym przedmiocie lub lokalizacji, po uzyskaniu zgody wnioskodawców projekty mogą zostać połączone oraz poddane pod głosowanie jako jeden projekt.

Tak. Miejsce zamieszkania i teren, którego dotyczy dany projekt nie muszą mieć ze sobą związku.

W przypadku projektów składanych na terenach przynależących do placówek oświatowych, wymagana jest pisemna zgoda dyrektora placówki na realizację projektu i zapewnienie ogólnodostępności do efektów realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego.

 

 

Jako instytucje nie mogą składać projektów. Projekty mogą składać wyłącznie osoby fizyczne.

Po zgłoszeniu projektu w formie elektronicznej, projekt będzie oceniany formalnie przez urzędników. Wnioskodawca niezwłocznie zostanie poinformowany o tym, czy projekt zakwalifikował się do dalszej oceny wstępnej czy został odrzucony. Informacja przyjdzie na podany wcześniej adres e-mail lub za pomocą wiadomości sms.

W następnej kolejności będą one podlegały ocenie pod kątem możliwości ich realizacji oraz ocenie formalno-prawnej i gospodarności przez Zespół Konsultacyjny. Jeżeli konieczne będą modyfikacje projektu wnioskodawca zostanie o tym poinformowany. Zmian będzie można dokonać drogą mailową lub podczas spotkania.

WERYFIKACJA I OCENA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

3 lutego – 3 kwietnia 2023 r. – weryfikacja formalna i wstępna projektów

3 lutego – 30 czerwca 2023 r. – weryfikacja projektów przez Jednostki Organizacyjne / Wydziały Urzędu Miejskiego

do 11 sierpnia 2023 r. – weryfikacja projektów przez Zespół Konsultacyjny

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych Miasta dokonują oceny projektów pod kątem możliwości ich realizacji. Jedna z kluczowych kwestii na tym etapie jest właściwe oszacowanie kosztów zgłoszonego działania czy inwestycji. Jeśli ocena jest pozytywna, wówczas projekty są jeszcze oceniane m.in. pod katem gospodarności przez Zespół Konsultacyjny.

Tak, pracownicy komórek merytorycznych ocenią koszt wykonania zadania. Jeśli będzie to wyższa kwota niż zakładał wnioskodawca wówczas pracownik skontaktuje się z propozycją zmiany kwoty lub zmiany zakresu projektu.

Zasadniczo dążyć należy do uwzględnienia projektu w kształcie zgłoszonym przez wnioskodawcę. Jednak w trakcie oceny mogą pojawić się kwestie, które należy dopracować np. zmianę zakresu projektu.  Należy pamiętać, że miejsce realizacji projektu musi być określone na tyle precyzyjnie, by można było sprawdzić możliwość wykonania planowanej inwestycji na danym terenie: poprzez precyzyjne określenie lokalizacji rozumie się wskazanie dokładnego adresu, numeru działki oraz obrębu. Na etapie weryfikacji nie ma już możliwości dokonywania zmian w tym zakresie.

Tak. Utrzymanie obiektu po zakończonej realizacji należeć będzie do gminy. Jednak ten element także będzie brany pod uwagę przez urzędników przy ocenie projektu i w wypadku rażącej niegospodarności lub dużych kosztów utrzymania może być on powodem negatywnej weryfikacji.

Negatywny wynik oceny formalno-prawnej przekazywany jest wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem. Wnioskodawca ma możliwość złożenia w formie elektronicznej lub pisemnej odwołania od oceny negatywnej w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o negatywnej ocenie projektu. Ponownej weryfikacji wniosku dokonuje Zespół Konsultacyjny.

GŁOSOWANIE

Prezydent Miasta Gdańska ogłosi wyniki głosowania najpóźniej do do 29 września 2023 r. 

11 – 25 września 2023 r. – głosowanie 

Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Miasta, także dzieci i młodzież.

Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie:

 • bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku;
 • w przypadku osób nie posiadających meldunku w Gdańsku, na podstawie wpisu do rejestru wyborców;
 • posiadania Karty Mieszkańca;
 • w przypadku braku powyższych warunków istnieje możliwość dopisania się do listy uprawnionych do głosowania.

Głosowanie odbywa się wyłącznie zdalnie poprzez interaktywny formularz na stronie internetowej www.gdansk.pl

Samodzielnie przez Internet poprzez stronę www.gdansk.pl lub w punktach konsultacyjnych. Lista punktów będzie dostępna na stronie internetowej www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

W przypadku samodzielnego głosowania – tak. W punkach konsultacyjnych wystarczy natomiast pokazać dowód osobisty dla potwierdzenia tożsamości osoby głosującej i konsultant poprzez swoje konto w systemie elektronicznym umożliwia mieszkańcom głosowanie.

Każdemu głosującemu przysługuje łącznie 8 punktów: 5 punktów na projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Budżetu Obywatelskiego oraz 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Oczywiście. Można głosować na dowolne projekty w całym mieście.

Do realizacji przechodzą wyłącznie projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, z poniższym zastrzeżeniem, aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację projektów w dzielnicy lub ogólnomiejskich.

Jeśli propozycje, które otrzymały największą liczbę punktów nie wyczerpują całości dostępnego budżetu należy uzupełnić listę projektów do realizacji o te, które otrzymały kolejno najwięcej punktów i mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Dotyczy to zarówno projektów wybieranych w dzielnicach, jak i projektów ogólnomiejskich.

W tym roku zostały obniżone progi poparcia dla projektów w trakcie głosowania: do realizacji projektów konieczne jest uzyskanie minimalnego progu poparcia: 100 dla projektu dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego, 200 dla projektu ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego. Nowością jest minimalny próg na projektów ogólnomiejskich Zielonego BO – 200. Tylko projekty dzielnicowe Zielonego BO pozostają bez limitów.

REALIZACJA PROJEKTÓW

W latach 2024 – 2025.

Realizacja projektów powierzona zostanie wydziałom Urzędu Miejskiego lub jednostkom miejskim, właściwym z uwagi na rodzaj zadania.

Każdy wnioskodawca, którego projekt będzie przekazany do realizacji zostanie poinformowany do kogo został on przekazany. Mieszkańcy mogą samodzielne monitorować działania wokół wybranych do realizacji projektów. Autorzy projektów mają możliwość uczestniczenia w całym procesie realizacji i wpływania na kształt projektów zarówno na etapie projektowania jak i przygotowywania zakresu działań. Także wykonawcy mogą kontaktować się z wnioskodawcami w celu ustalenia szczegółów realizacji.

Jeśli na etapie sporządzenia dokumentacji technicznej i kosztowej okaże się, że koszt realizacji przewyższa budżet projektu, decyzję o tym, co należy realizować w pierwszej kolejności i w jakim zakresie, będą podejmowane w porozumieniu z wnioskodawcą.