PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Informacje o dzielnicy Brętowo
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Brętowo
Powierzchnia: 7,23 km2
Liczba ludności: 7551 osób
Gęstość zaludnienia: 1044 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Młyniska, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Brętowo
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy V
tel. 58 322 52 04
ul. Wilanowska 2
Kierownik Referatu – Adam Bieliński
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VIII w Gdańsku
tel. 58 321 68 22
ul. Kartuska 245
Komendant komisariatu – mł. insp. Adam Wójciki

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Brętowo
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy 
  Gawłas Tomasz

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Chabrowska Aneta

 • Członek Zarządu
  Szewc-Krause Sylwia, Fotek Maciej

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy
  Sobieszczański Zbigniew

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
  Magier Krzysztof
 • Bosek Małgorzata
 • Konieczna Iwona
 • Kulasek Bronisław
 • Kuza Daria
 • Leksycki Tadeusz
 • Magrean Katarzyna
 • Ochociński Sławomir
 • Wielgus Grażyna
 • Żelazny Tomasz
Kontakt

Siedziba 
ul. Podkarpacka 11, 80-292 Gdańsk

Telefon/fax. 
571-324-209

E-mail: 
bretowo@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
rada.bretowo.pl

Witamy po przerwie wakacyjnej i zapraszamy na dyżury:

07.09. środa godz.17.30-18.30 radna dzielnicy Iwona Konieczna

14.09. środa godz.17.30-18.30 radna dzielnicy Katarzyna Magrean

21.09. środa godz.17.30-18.30 radny dzielnicy Tomasz Żelazny

28.09. dyżur telefoniczny tel.601 626 979 radny dzielnicy Zbigniew Sobieszczański

 

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Brętowo

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Brętowo
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dzielnica graniczy od północy z Oliwą i VII Dworem, od wschodu z Wrzeszczem Górnym, od południa z dzielnicą Piecki-Migowo i dzielnicą Jasień, a od zachodu z Matarnią
Dzielnica Brętowo graniczy od północy z Oliwą i VII Dworem, od wschodu z Wrzeszczem Górnym, od południa z dzielnicą Piecki-Migowo i dzielnicą Jasień, a od zachodu z Matarnią

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Brętowo jest położona w południowo–zachodniej części dzielnicy urbanistycznej Wrzeszcz, w środkowej części Gdańska. Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) stanowią prawie połowę powierzchni dzielnicy. Pozostała cześć jest położona w otulinie TPK. W południowej części dzielnicy znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Potoków Strzyży i Jasień. W dzielnicy wyodrębnione są osiedla Matemblewo i Niedźwiednik.

Charakterystycznym elementem struktury funkcjonalno–przestrzennej jest Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie, przy którym funkcjonuje Dom Samotnej Matki. W części północnej Brętowa dominuje zabudowa wielorodzinna – osiedle z tzw. wielkiej płyty Niedźwiednik, natomiast na południu w Matemblewie - zabudowa willowa, jednorodzinna i kameralne osiedla wielorodzinne. Dostęp do terenów rekreacyjnych zapewnia bezpośrednie sąsiedztwo lasów.

W strefie buforowej TPK zlokalizowane są cztery tzw. wejścia do lasu, urządzone w formie terenów rekreacyjnych. W dzielnicy zlokalizowane są niewielkie skwery i zieleńce, głównie w rejonie potoku Strzyża.

Obsługę transportową dzielnicy zmieniło uruchomienie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) i lokalizacja dwóch przystanków: Brętowo i Niedźwiednik. Lokalizacja w centrum miasta, dostęp do lasów i dogodny transport podniosły atrakcyjność inwestycyjną terenów dotychczas niezagospodarowanych, zwłaszcza w rejonie trasy kolejowej.


Kierunki rozwoju

Dzielnica Brętowo z uwagi na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych i centrum Wrzeszcza jest atrakcyjnym rejonem rozwojowym. Funkcjonowanie PKM i lokalizacja przystanków „Brętowo” i „Niedźwiednik” stanowi silną przesłankę ku kontynuacji i intensyfikacji funkcji mieszkaniowych i usługowych. Planowane jest systematyczne wypełnianie struktur ekstensywną zabudową mieszkaniową w Matemblewie. W okolicy przystanków PKM, a w szczególności w okolicy ulicy Potokowej i Ogrodowej planowany jest rozwój funkcji usługowych i mieszkaniowych. Na terenie Brętowa planuje się utworzenie tzw. Centrum Czasu Wolnego (CCW), w ramach którego możliwa byłaby realizacja kompleksu rekreacyjnego, sportowego i rozrywkowego aktywizującego mieszkańców Gdańska ale także mogącego stanowić atrakcję ponadlokalną. Znaczne połacie najcenniejszych przyrodniczo obszarów (tereny otuliny TPK, tereny wzdłuż Potoków Strzyży i Jasień oraz część terenów w ramach CCW) włączone są do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

W odniesieniu do istniejących zespołów mieszkaniowych planowane działania skupiać się będą na poprawie jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz rozwój funkcji usługowych dla mieszkańców.

Realizacja planowanych zbiorników retencyjnych na potokach poprawi bezpieczeństwo powodziowe, natomiast realizacja terenów rekreacyjnych wokół zbiorników poprawi dostępność mieszkańców do miejsc wypoczynku.


Środowisko:

obszary i obiekty objęte ochroną

 • rezerwat przyrody Wąwóz Huzarów
 • fragment rezerwatu przyrody Dolina Strzyży
 • fragment Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny
 • fragment zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Potoków Strzyża i Jasień
 • 4 pomniki przyrody

tereny wskazane do ochrony

 • 2 tereny proponowane do ochrony w formie użytku ekologicznego

Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

 • 54,5


Inżynieria

Zapewniony dostęp do sieci inżynieryjnych; na obszarze Matemblewa brak sieci ciepłowniczej. Przez obszar biegnie odcinek potoku Strzyża wraz z istniejącymi zbiornikami retencyjnymi: Nowiec II, Górny Młyn, Ogrodowa, Srebrniki oraz Potokowa-Słowackiego (zlokalizowany na końcówce kolektorów deszczowych).

W biegu potoku planowana jest realizacja dwóch zbiorników: Dolne Młyny i Jaśkowy Młyn.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska