***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Brętowo

A
A
Dzielnica graniczy od północy z Oliwą i VII Dworem, od wschodu z Wrzeszczem Górnym, od południa z dzielnicą Piecki-Migowo i dzielnicą Jasień, a od zachodu z Matarnią
Dzielnica Brętowo graniczy od północy z Oliwą i VII Dworem, od wschodu z Wrzeszczem Górnym, od południa z dzielnicą Piecki-Migowo i dzielnicą Jasień, a od zachodu z Matarnią

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Brętowo jest położona w południowo–zachodniej części dzielnicy urbanistycznej Wrzeszcz, w środkowej części Gdańska. Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) stanowią prawie połowę powierzchni dzielnicy. Pozostała cześć jest położona w otulinie TPK. W południowej części dzielnicy znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Potoków Strzyży i Jasień. W dzielnicy wyodrębnione są osiedla Matemblewo i Niedźwiednik.

Charakterystycznym elementem struktury funkcjonalno–przestrzennej jest Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie, przy którym funkcjonuje Dom Samotnej Matki. W części północnej Brętowa dominuje zabudowa wielorodzinna – osiedle z tzw. wielkiej płyty Niedźwiednik, natomiast na południu w Matemblewie - zabudowa willowa, jednorodzinna i kameralne osiedla wielorodzinne. Dostęp do terenów rekreacyjnych zapewnia bezpośrednie sąsiedztwo lasów.

W strefie buforowej TPK zlokalizowane są cztery tzw. wejścia do lasu, urządzone w formie terenów rekreacyjnych. W dzielnicy zlokalizowane są niewielkie skwery i zieleńce, głównie w rejonie potoku Strzyża.

Obsługę transportową dzielnicy zmieniło uruchomienie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) i lokalizacja dwóch przystanków: Brętowo i Niedźwiednik. Lokalizacja w centrum miasta, dostęp do lasów i dogodny transport podniosły atrakcyjność inwestycyjną terenów dotychczas niezagospodarowanych, zwłaszcza w rejonie trasy kolejowej.


Kierunki rozwoju

Dzielnica Brętowo z uwagi na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych i centrum Wrzeszcza jest atrakcyjnym rejonem rozwojowym. Funkcjonowanie PKM i lokalizacja przystanków „Brętowo” i „Niedźwiednik” stanowi silną przesłankę ku kontynuacji i intensyfikacji funkcji mieszkaniowych i usługowych. Planowane jest systematyczne wypełnianie struktur ekstensywną zabudową mieszkaniową w Matemblewie. W okolicy przystanków PKM, a w szczególności w okolicy ulicy Potokowej i Ogrodowej planowany jest rozwój funkcji usługowych i mieszkaniowych. Na terenie Brętowa planuje się utworzenie tzw. Centrum Czasu Wolnego (CCW), w ramach którego możliwa byłaby realizacja kompleksu rekreacyjnego, sportowego i rozrywkowego aktywizującego mieszkańców Gdańska ale także mogącego stanowić atrakcję ponadlokalną. Znaczne połacie najcenniejszych przyrodniczo obszarów (tereny otuliny TPK, tereny wzdłuż Potoków Strzyży i Jasień oraz część terenów w ramach CCW) włączone są do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

W odniesieniu do istniejących zespołów mieszkaniowych planowane działania skupiać się będą na poprawie jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz rozwój funkcji usługowych dla mieszkańców.

Realizacja planowanych zbiorników retencyjnych na potokach poprawi bezpieczeństwo powodziowe, natomiast realizacja terenów rekreacyjnych wokół zbiorników poprawi dostępność mieszkańców do miejsc wypoczynku.


Środowisko:

obszary i obiekty objęte ochroną

  • rezerwat przyrody Wąwóz Huzarów
  • fragment rezerwatu przyrody Dolina Strzyży
  • fragment Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny
  • fragment zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Potoków Strzyża i Jasień
  • 4 pomniki przyrody

tereny wskazane do ochrony

  • 2 tereny proponowane do ochrony w formie użytku ekologicznego

Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

  • 54,5


Inżynieria

Zapewniony dostęp do sieci inżynieryjnych; na obszarze Matemblewa brak sieci ciepłowniczej. Przez obszar biegnie odcinek potoku Strzyża wraz z istniejącymi zbiornikami retencyjnymi: Nowiec II, Górny Młyn, Ogrodowa, Srebrniki oraz Potokowa-Słowackiego (zlokalizowany na końcówce kolektorów deszczowych).

W biegu potoku planowana jest realizacja dwóch zbiorników: Dolne Młyny i Jaśkowy Młyn.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska

 

***