PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

A
A

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy jest formą ochrony wprowadzoną ustawą o ochronie przyrody - jedną z czterech form ochrony indywidualnej.
Zgodnie z ustawą zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych.

Zespół przyrodniczno-krajobrazowy "Dolina Potoku Oruńskiego" został powołany w 1999 roku Uchwałą Rady Miasta Gdańska IX/321/99 z dnia 29 kwietnia 1999r. Zlokalizowany jest on na pow. 82,83 ha Doliny Potoku Oruńskiego w Gdańsku. Został utworzony w celu zachowania unikatowego charakteru przyrodniczo - krajobrazowego doliny erozyjnej w strefie krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej, a zwłaszcza zachowanie w niezmienionej formie takich jej elementów, jak ciek, sterasowane zbocza po dawnej uprawie rolniczej i specyficzna szata roślinna.


Zespół przyrodniczno-krajobrazowy "Dolina Strzyży" został powołany w 2001 roku Uchwałą Rady Miasta Gdańska XXXIII/1024/2001 z dnia 29 marca 2001 r. Zlokalizowany jest on na pow. 381 ha Doliny Strzyży w Gdańsku, w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Został utworzony w celu zachowania wyjątkowych walorów krajobrazowych terenu oraz bogatej szaty roślinnej przy jednoczesnym wdrażaniu zasady budowania ciągłości struktur przyrodniczych.

W 2015 r. Rada Miasta Gdańska uaktualniła granice zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, czyli: „Dolina Potoków Strzyży i Jasień” oraz „Doliny Potoku Oruńskiego”. Celem uchwał było dostosowanie przebiegu granic zespołów do aktualnych podziałów geodezyjnych oraz do zmian w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów. Poza tym dostosowano opis przebiegu granic obu zespołów do układu współrzędnych geodezyjnych PL2000 wraz z określeniem współrzędnych punktów ich załamania.