PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zespół konsultacyjny do spraw programu ochrony powietrza dla Gminy Miasta Gdańsk

A
A

Z rocznej oceny (WIOŚ) jakości powietrza w województwie pomorskim ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 wynikła konieczność opracowania Programu ochrony powietrza (POP) dla aglomeracji trójmiejskiej.

W związku z powyższym w 2007r. Wojewoda Pomorski powołał Zespół konsultacyjny ds. POP dla aglomeracji trójmiejskiej, w skład którego weszli m.in. przedstawiciele Prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, WIOŚ, WSSE i Fundacji ARMAAG. Zadaniem zespołu była współpraca z Wykonawcą programu oraz zaprezentowanie wyników prac zespołu władzom miast Gdańska, Gdyni i Sopotu.

W konsekwencji wraz z przekazaniem POP, w dniu 19 grudnia 2007 roku Wojewoda podpisał rozporządzenie nr 33/2007 w sprawie programu ochrony powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2008 r.  Nr 1 poz. 45).

Rozporządzenie nakładało szereg obowiązków na Prezydenta Miasta Gdańska, Gdyni i Sopotu. Określało podstawowe kierunki, rodzaje, terminy realizacji i zakres działań naprawczych zmierzających do przywracania poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10. Zawierało liczne obowiązki i ograniczenia wynikające z ich  realizacji.

Wówczas zgodnie z art. 19 pkt 8 lit. 1b w związku z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175 poz. 1462 ze zm.), która weszła w życie od 1 stycznia 2008 r. sprawy dotyczące programów ochrony powietrza zostały przekazane do Marszałka Województwa Pomorskiego. Powyższe zadania obecnie są realizowane w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku.

Obowiązujący Program Ochrony Powietrza dla strefy trójmiejskiej w tym dla Gdańska:

- uchwała Nr: 352/XXXIII/17    Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia: 2017-03-27 w sprawie aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Poprzednie:

- uchwała Nr: 754/XXXV/13    Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia: 2013-11-25 w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu (uchylony),

- uchwała Nr: 1203/XLIX/10    Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia: 2010-06-28 w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej (uchylony),

- rozporządzenie nr 33/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej (uchylony).

Zespół ds. Programu ochrony powietrza w Gdańsku

W związku z ww. rozporządzeniem, zarządzeniem nr 162/08 Prezydent Miasta Gdańska z dnia 7 lutego 2008r.  powołał Zespół konsultacyjny do spraw programu ochrony powietrza dla Gminy Miasta Gdańsk.

Celem zespołu jest m.in.:

współpraca w zakresie niezbędnym do realizacji podstawowych kierunków i zakresów działań niezbędnych do przywrócenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 w strefie aglomeracji trójmiejskiej ujętych w obowiązującej Uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza w aglomeracji trójmiejskiej.

W spotkaniach Zespołu od 2008 roku uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Urzędu Miejskiego w Gdańsku tj. Wydziału Środowiska, Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Programów Rozwojowych, Biura Rozwoju Gdańska, Fundacji ARMAAG,  Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Straży Miejskiej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zakładu Komunikacji Miejskiej, Zarządu Transportu Miejskiego, Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Planowany był udział w spotkaniach przedstawicieli Gdyni, Sopotu, WIOŚ  oraz zakładów przemysłowych działających na terenie naszej gminy.

Skład zespołu zmieniał się, spotkania odbywały się w zależności od potrzeb, ponieważ najważniejszym z zadań zespołu jest etap konsultacji/uzgodnień nowych aktów prawa miejscowego tj.:

- aktualizacji programów ochrony powietrza oraz

- sprawozdawczość (corocznie od 2008 roku realizowana w Wydziale Środowiska), która ma charakter interdyscyplinarny. Większość prac zespołu odbywa się drogą elektroniczną.

Aktualne zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska:

- zarządzenie Nr 545 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2015-04-21 w sprawie: powołania Zespołu konsultacyjnego do spraw Programu ochrony powietrza dla Gminy Miasta Gdańsk."