Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zespół konsultacyjny do spraw programu ochrony powietrza dla Gminy Miasta Gdańsk

A
A
Ostatnia aktualizacja: 14 lipca 2010 r.

Z rocznej oceny jakości powietrza w województwie pomorskim ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 wynikła konieczność opracowania Programu ochrony powietrza (POP) dla aglomeracji trójmiejskiej.

W związku z powyższym w 2007r. Wojewoda Pomorski powołał ?Zespół konsultacyjny ds. POP dla aglomeracji trójmiejskiej?, w skład którego weszli m.in. przedstawiciele Prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, WIOŚ, WSSE i Fundacji ARMAAG. Zadaniem zespołu była współpraca z Wykonawcą programu oraz zaprezentowanie wyników prac zespołu władzom miast Gdańska, Gdyni i Sopotu.

W konsekwencji wraz z przekazaniem POP, w dniu 19 grudnia 2007 roku Wojewoda podpisał rozporządzenie nr 33/2007 w sprawie programu ochrony powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2008 r.  Nr 1 poz. 45), które jest dostępne na stronie: http://www.gdansk.uw.gov.pl/index.php?n=2216.

Rozporządzenie nakłada szereg obowiązków na Prezydenta Miasta Gdańska, Gdyni i Sopotu. Określa podstawowe kierunki, rodzaje, terminy realizacji i zakres działań naprawczych zmierzających do przywracania poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10. Zawiera liczne obowiązki i ograniczenia wynikające z ich  realizacji.

Zgodnie z art. 19 pkt 8 lit. 1b w związku z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175 poz. 1462 ze zm.), która obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. sprawy dotyczące programów ochrony powietrza zostały przekazane do Marszałka Województwa Pomorskiego. Powyższe zadania obecnie są realizowane w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku.

W związku z (w/w)  rozporządzeniem, zarządzeniem nr 162/08 Prezydent Miasta Gdańska z dnia 7 lutego 2008r. https://www.gdansk.pl/subpages/prawo_lokalne/pliki/2008/P/P_2008_5_0162.doc  powołał ?Zespół konsultacyjny do spraw programu ochrony powietrza dla Gminy Miasta Gdańsk?.

Celem zespołu jest m.in.:

 • opracowanie wytycznych do programu ochrony powietrza dla gminy Gdańsk,
 • sporządzenie analizy działań możliwych do realizacji wynikających z rozporządzenia Wojewody Pomorskiego,
 • wskazanie jednostek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań,
 • ustalenie harmonogramu realizacji prac,
 • sporządzanie sprawozdawczości do Marszałka Województwa Pomorskiego.

W spotkaniach Zespołu uczestniczą przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Urzędu Miejskiego w Gdańsku tj. Wydziału Środowiska, Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Programów Rozwojowych, Biura Rozwoju Gdańska, Fundacji ARMAAG,  Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Straży Miejskiej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zakładu Komunikacji Miejskiej, Zarządu Transportu Miejskiego, Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Planowany jest udział w spotkaniach przedstawicieli Gdyni, Sopotu, WIOŚ  oraz zakładów przemysłowych działających na terenie naszej gminy.

W ramach realizacji zarządzenia Prezydenta Miasta  Gdańska odbyły się 4 spotkania Zespołu:

  I- 29 lutego 2008r. ? spotkanie miało na celu przedstawienie oczekiwań Wojewody (zawartych w rozporządzeniu) oraz przypisanie poszczególnych zadań w nim zawartych poszczególnym jednostkom Miasta ? ustalenie kompetencji jednostek; drugą kwestią była sprawa zakresu sporządzania raportów dla Marszałka Województwa Pomorskiego ? sprawozdawczość;

  II - 2 kwietnia 2008r. ? spotkanie miało na celu omówienie problemów i przedstawienie możliwości realizacjiprogramu ? konfrontacja zapisów rozporządzenia wojewody z działaniami podejmowanymi przez poszczególne jednostki ? prezentacja informacji wg protokołu z pierwszego spotkania zespołu; drugą kwestią było omówienie statusu prawnego - rangi Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego nr 33/2007 w sprawie programu ochrony powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej;

  III- 19 maja 2008r.  - spotkanie miało na celu   przekazanie ustaleń ze spotkania roboczego przedstawicieli WŚ, WUAiOZ oraz BRG, przedstawienie i omówienie dostarczonych i rozesłanych drogą elektroniczną informacji przez przedstawicieli poszczególnych jednostek na forum Zespołu, omówienie kwestii sprawozdawczości - przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; uwagi członków Zespołu;

  IV - 16 czerwca 2008r. - spotkanie miało na celu - przekazanie ustaleń ze spotkania roboczego przedstawicieli ZTM, ZKM oraz WŚ, przedstawienie i omówienie informacji/deklaracji o działaniach jakie zostaną podjęte przez poszczególne jednostki w tym roku, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Gdańsku.

  Kolejne spotkanie odbędzie się 26 września br., na którym przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedstawi zagadnienia związane z wprowadzeniem nowej dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).