PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacja o obowiązkach użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego

A
A

Z dniem 21 października 2005r. weszła w życie Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495). Nakłada ona obowiązki m.in. na użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tzw. sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych), w tym na osoby fizyczne (mieszkańców) i przedsiębiorców. Według definicji sprzęt elektryczny i elektroniczny to urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1 000V dla prądu zmiennego oraz 1 500V dla prądu stałego. Mówiąc prościej, wszystko to, co może pełnić swoją podstawową funkcję tylko po dostarczeniu prądu elektrycznego należy uznać za sprzęt elektryczny bądź elektroniczny. Dodatkowo, w celu ułatwienia rozpoznania takiego sprzętu, firmy wprowadzające taki sprzęt na rynek obowiązane są opatrzyć go poniższym znakiem:

Jednostki pomocnicze (dzielnice)_2005-2013

Mieszkańcy według ww. Ustawy uznani są za użytkowników sprzętu i wobec tego ciążą na nich następujące obowiązki (zgodnie z art. 35 i 36 cyt. Ustawy):

 • użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt*;
 • zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

*Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Według definicji zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest:

 • prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy;
 • gminna jednostka organizacyjna prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych (jeśli jest powołana) ? nie dotyczy gminy Miasta Gdańsk;
 • przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

W związku z powyższym, na terenie gminy Gdańsk do zbierających zużyty sprzęt należą:

 • wszystkie uprawnione firmy zajmujące się odbieraniem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, czyli tzw. ?śmieci bytowych? od właścicieli nieruchomości, na podstawie stosownych decyzji; firmy te winny nieodpłatnie odebrać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (od mieszkańców) w ramach umów na świadczenie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, zawartych z właścicielami tych gospodarstw (nieruchomości), po uprzednim zgłoszeniu;
 • wszyscy detaliczni i hurtowi sprzedawcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego; podmioty te mają obowiązek:
  • poinformowania dokonujących zakupu sprzętu o wysokości ewentualnych kosztów gospodarowania sprzętem po jego zużyciu, o ile koszta te stanowią element ceny zakupowanego sprzętu;
  • umieszczania w punkcie sprzedaży sprzętu informacji o punktach jego zbierania;
  • nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jednak w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju;
 • inni przedsiębiorcy, którzy dopełnili formalności wynikających z przepisów Ustawy o odpadach oraz dokonali zgłoszenia o prowadzonych punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie.